Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

REGISTER: BD.8001 - BD.9030


BD.8001 Het richten van de gedachten op het geestelijke rijk
BD.8002 God spreekt door de krachten der natuur
BD.8006 Gods wezen is een geheim
BD.8008 Iedere geest is een oergeest, gevallen of niet
BD.8012 Verdere opheldering over de ziel
BD.8014 Hernieuwd wijzen op het natuurgebeuren
BD.8017 Geestelijk laag peil - Geloofsbeproeving - Strijd - Wegneming
BD.8019 Verandering van wezen tot liefde met hulp van Jezus Christus
BD.8020 Het op de hoogte zijn van het doel en de motivering van het aardse leven
BD.8022 Gods wil: het vervullen van de geboden van de liefde - Tegenwoordigheid
BD.8025 Het verschil tussen kennis en inzicht
BD.8026 Geestelijk dieptepunt - Motivering van de ontbinding
BD.8031 Liefde - Weten - Waarheid
BD.8032 Wat is liefde? - Verandering van eigenliefde in naastenliefde
BD.8033 Het aanstaande natuurgebeuren
BD.8034 Het belang van het inzicht
BD.8035 Een verkeerd beeld van God - Dwaalleren
BD.8036 Het lichtrijk binnengaan zonder Jezus Christus?
BD.8037 Beproef alles en behoud het beste
BD.8040 De band met God - Gedachten - Gebed - Werkzaam zijn in liefde
BD.8042 Gods grote liefde
BD.8043 God probeert wederliefde te wekken
BD.8045 Het streven naar een levend geloof
BD.8048 De genade van het aangesproken worden door God
BD.8054 Is de bijbel afgesloten?
BD.8055 De beproeving van de wil van het eerst geschapen wezen
BD.8059 Het geloof aan een voortleven van de ziel
BD.8062 Gods gerechtigheid - Strafgericht - Verlossingswerk
BD.8064 Innerlijke zelfbeschouwing
BD.8065 De Messias kwam ter wereld
BD.8066 Tweede brief van Petrus, 3:10
BD.8068 Het eeuwige Licht daalde af naar de aarde
BD.8069 "Ik zal het verstand van de verstandigen verwerpen" - De verantwoording van de onderwijzenden
BD.8071 Het laatste uur van de aarde
BD.8072 Het dichtbijzijnd einde vereist vergrote arbeid in de wijngaard
BD.8073 Gebedsverhoring - De juiste verhouding van kind tot Vader
BD.8074 Wandelt u in waarheid?
BD.8076 De zegen uit de verbinding met God
BD.8077 Gods geest spreekt zichzelf niet tegen
BD.8080 Door gebeurtenissen in de natuur openbaart God Zijn macht
BD.8081 Gods hulp in de eindtijd - De voorloper
BD.8082 God is de liefde
BD.8083 Werkzaamheid in het hiernamaals - Uitdelen van de waarheid
BD.8084 Bewijs van de liefde voor God: liefde voor de naaste
BD.8085 Vastgestelde perioden als verlossingstijdperken
BD.8090 Geloofsstrijd - Nood - Wegneming
BD.8091 De menswording in Jezus
BD.8093 Het einddoel is de aaneensluiting met God
BD.8095 God is in ons - Hij is bij ons aanwezig
BD.8096 Verandering tot liefde en geloof
BD.8098 God zelf openbaart zich in tijden van geestelijke nood
BD.8101 De zegen van de liefdevolle voorbede
BD.8102 Jezus heeft de brug geslagen
BD.8104 De motivering van de catastrofe
BD.8106 God wil worden onderkend - Motivering voor de openbaringen
BD.8112 Reiniging van de aarde
BD.8113 Liefde en leed ontslakken de ziel
BD.8117 De individualiteit van de ziel (2)
BD.8120 Motivering van goddelijke openbaringen
BD.8121 Het ontvangen van het woord is een vrije wilsact
BD.8122 De laatste catastrofe
BD.8125 Het weten over het Wezen van God is nodig
BD.8127 Het Oercentrum van licht en kracht
BD.8128 Het geloof in Gods tegenwoordigheid
BD.8134 Door de liefde komt u tot inzicht
BD.8136 Aansporing om weerstand te bieden in de eindtijd
BD.8141 "En het Woord is vlees geworden!"
BD.8143 De wil beslist vrij
BD.8149 Waarschuwing voor mediamieke ontvangst
BD.8151 De mens heeft dringend licht nodig
BD.8156 Het smartelijk lijden van Jezus Christus - De menswording van God
BD.8158 De verrijzenis van Jezus
BD.8161 Het uitrijpen van de ziel - Wonder genezingen - Geloofsdwang
BD.8164 "En wie zal volharden tot het einde"
BD.8175 De waarheid van de profetieën over het einde
BD.8185 De offerdood mocht niet tot geloof dwingen
BD.8180 Over de leer van de herbelichaming
BD.8189 De hemelvaart van Jezus Christus
BD.8191 Terugweg uit de diepte omhoog
BD.8192 Begin van de woordontvangst, 25 jaar geleden
BD.8197 Zwak geloof - Ongelovigheid
BD.8201 "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?"
BD.8202 Ongewone hulp in de tijd van ellende
BD.8204 Slechte invloed van onrijpe zielen uit het hiernamaals
BD.8207 Op de aarde belichaamde lichtwezens - Activiteiten van de tegenstander onder een dekmantel
BD.8208 Kritiek op het goddelijke woord toont geestelijke hoogmoed aan
BD.8209 De waarde van een levend geloof
BD.8210 Geestelijk weten toont de verbinding met God aan
BD.8212 Eenwording van kerkgenootschappen?
BD.8216 De verandering van de gevallen oergeesten tot materiële schepping
BD.8219 Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het einde
BD.8222 Jezus heeft de gerechtigheid van God genoegdoening geschonken
BD.8223 Gods eindeloze vaderliefde
BD.8224 Het smartelijk lot van de zielen in het hiernamaals
BD.8228 Onderzoek de geesten
BD.8231 De voorloper van Christus - Geloofsstrijd
BD.8233 Het bewust op God richten van de wil
BD.8235 Heeft de mens zich ontwikkeld, of werd hij nieuw geschapen?
BD.8236 Was Adam de enige mens die God schiep?
BD.8237 Was Adam de enige mens die God schiep? - Voortzetting van BD.8236
BD.8238 Kerkelijke organisaties
BD.8239 Gods liefdeslicht is inzicht en kennis
BD.8243 De ziel neemt kennis van het aardse leven
BD.8244 Het aangesproken worden door God is een bewijs van vaderlijke zorg
BD.8245 Belichaming van veel lichtwezens in de eindtijd
BD.8246 Missie van de lichtwezens - Het wekken van de geest Gods - Het verlossingswerk van Jezus Christus
BD.8250 God en Jezus is één - De menswording van God
BD.8251 Twijfel aan goddelijke openbaringen
BD.8252 Het begrip van tijd voor de ontwikkeling van de aarde
BD.8253 De tegenstander in lichtgewaad - Het paradijs op de nieuwe aarde
BD.8254 Het werkzaam zijn van de geest begrijpen
BD.8256 Waarheidsgetrouw weten van het verlossingswerk
BD.8258 De aanleiding van de vernieuwing der aarde
BD.8263 "God zond Zijn Zoon naar de aarde"
BD.8264 Betreft de vraag over de incarnering van Jezus
BD.8265 Is God te bewijzen?
BD.8268 Gods hulp bij het vooruitgaan door middel van openbaringen
BD.8269 Slagen van het lot - Catastrofen - Ongevallen
BD.8272 Het herkennen van Gods ware boden
BD.8273 Motivering van misgeboorten
BD.8275 God is ondoorgrondelijk
BD.8277 De tekenen van de eindtijd
BD.8281 Het gevaar van arrogantie
BD.8282 Het mysterie van de menswording Gods
BD.8288 Voortdurende aanvallen van de tegenstander - Lichtdragers - Reïncarnatie
BD.8289 God vraagt geloof in Zijn overgrote liefde
BD.8290 Valse christussen en valse profeten (2)
BD.8291 Herbelichaming of bezetenheid?
BD.8296 Straft God de kinderen voor de zonden der vaderen?
BD.8297 Gods rechtvaardigheid
BD.8303 Verlossingswerk en de geestelijke motivatie ervan
BD.8304 De verandering van de aarde
BD.8305 Bewijzen van genade van de Vader in de laatste tijd
BD.8308 Het werkzaam zijn van Jezus op aarde
BD.8310 Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd
BD.8311 Ontketende natuurelementen
BD.8324 De houding van de mensen tot Maria, de moeder van Jezus
BD.8326 Toestand van zwakte - Liefde geeft kracht
BD.8327 De vereniging van de ziel met haar geest
BD.8328 Gods voortdurende hulp op de aardse weg
BD.8329 Grote geestelijke nood in de eindtijd
BD.8330 De roep van de Herder - Grote geestelijke nood
BD.8331 Jezus leefde de mensen het leven voor
BD.8332 Wilsbeslissing - Denkvermogen - Stem van het geweten
BD.8333 De opdracht om het woord te verspreiden
BD.8336 Verandering tot liefde
BD.8337 Het onderzoek van geestelijke "ontvangsten"
BD.8338 God brengt Zijn heilsplan ten uitvoer
BD.8339 Schemerlicht in het hiernamaals
BD.8340 Het toestromen van kracht door verbinding met de wereld vol van licht
BD.8341 Inleiding in geestelijke kennis
BD.8343 Liefde door daden - Goed voorbeeld
BD.8345 Nieuwe verlossingsperiode
BD.8346 Het naleven van de goddelijke geboden van de liefde
BD.8348 God wil niet gevreesd maar bemind worden
BD.8349 Delging van de zondeschuld door het bloed van Jezus
BD.8352 Paradijselijke staat op de nieuwe aarde
BD.8353 De Messias, de Redder van de mensheid
BD.8355 De beloften van Jezus moeten in vervulling gaan
BD.8363 "Ik ben bij u, alle dagen..."
BD.8364 De mens heeft de plicht geestelijke goederen te onderzoeken
BD.8365 De aanvallen van de tegenstander in de eindtijd
BD.8366 God past smartelijke middelen toe
BD.8367 Kindschap Gods - Doel van het leven op aarde
BD.8370 Gods besluit is onafwendbaar
BD.8371 Opheldering over traditionele geestelijke leren
BD.8373 "Wie u de zonden zult kwijtschelden"
BD.8375 De kerk van Christus in haar begin
BD.8377 Gods hulp om de ziel te louteren
BD.8379 "De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet"
BD.8381 Verbreiden van de waarheid - Leven in liefde
BD.8384 Het op de hoogte zijn van het doel van het aardse leven
BD.8385 Spijziging van de ziel vóór alles - Avondmaal
BD.8386 Het licht uit God zal de weg naar boven verlichten
BD.8387 Verwijzing naar de vele noden voor het einde
BD.8397 Geestelijke toestand van de mensen voor de kruisdood - Boek der boeken
BD.8400 Het binnengaan van de ziel in het lichtrijk
BD.8401 Wat was de mens in 't allereerste begin?
BD.8405 Uiteenlopende scheppingen beantwoorden aan de val van de wezens
BD.8406 Het spreken door God door kosmische gebeurtenissen
BD.8407 Het beproeven van geestelijke leringen
BD.8409 "Wie in de liefde blijft"
BD.8411 Verlossend meewerken in de eindtijd
BD.8413 Wees werkzaam zolang het nog dag is
BD.8414 Het belang van het aardse leven als mens
BD.8416 Onderscheid in " het werkzaam zijn van de geest"en "het ontvangen op mediamieke wijze"
BD.8417 De ziel is onvergankelijk - Toestand van het zelfbewustzijn
BD.8418 Genade van het verlossingswerk: 'n versterkte wil
BD.8420 Pas door het verlossingswerk is een "vergoddelijking" mogelijk
BD.8421 Het aangesproken worden door God is het bewijs van Zijn bestaan
BD.8422 Jezus is God
BD.8427 De lage geestestoestand van de mensen vereist een einde
BD.8428 God zelf buigt zich over naar Zijn schepselen
BD.8429 Harmonisch leven op de nieuwe aarde
BD.8430 De hernieuwde kluistering is onafwendbaar voor de aanhangers van Gods tegenstander
BD.8432 Vermogen om te oordelen - Waarschuwing voor het werkzaam zijn van de tegenstander
BD.8434 Belofte om tegen verwarring en vijandigheid beschermd te worden
BD.8436 De correcte levenswandel volstaat niet om rijp te worden
BD.8440 Het scheppen van de nieuwe aarde in een ogenblik
BD.8441 De kracht van de liefdevolle voorbede voor ongelovigen
BD.8442 Arbeid in de wijngaard volgens goddelijke wil
BD.8443 Niets blijft voor eeuwig onverlost achter
BD.8445 Kennis over het verlossingswerk van Jezus Christus
BD.8448 Het "verbeteren" van het woord Gods - Misvorming van de waarheid
BD.8453 Waarom is het noodzakelijk Jezus te erkennen?
BD.8454 Jezus onderrichtte op aarde de liefde
BD.8455 Een gebed vol vertrouwen
BD.8457 God alleen is Gebieder van het heelal
BD.8458 Opheldering over de oergeest en zijn afval
BD.8459 Opheldering over oorspronkelijke geest en afval *
BD.8460 Er bestaan geen twee soorten openbaringen
BD.8461 Gebed om kracht - Het overwinnen van de eigenliefde
BD.8463 Jezus heeft onmetelijk geleden
BD.8464 Gods opdracht, de medemensen over Jezus te onderrichten
BD.8465 Waarom is de kennis van het terugvoeringsproces niet algemeen bekend?
BD.8467 Waar zijn verleidingen van afkomstig?
BD.8468 Alleen Jezus kan de wil sterker maken
BD.8470 Opheldering over voorspraak
BD.8471 Het bereiken van het kindschap Gods vereist het loskomen van de wereld
BD.8474 Het weten wordt gegeven volgens de rijpheid van de ziel
BD.8475 God wil geen dwang - De waarheid maakt vrij
BD.8477 Toeval bestaat niet - Niets is willekeurig
BD.8478 Waaraan herkent u de waarheid van boven?
BD.8482 Het proces van het ontvangen van het woord
BD.8484 Het werkzaam zijn van demonische krachten vermomd als lichtengelen
BD.8486 Het leven van Jezus voor zijn leerjaren
BD.8487 Valse christussen en profeten
BD.8490 Het overwinnen van de wereld
BD.8491 Het spijzigen van de ziel met de juiste voeding
BD.8494 Genade geschenk vóór het einde
BD.8495 Opheldering over herbelichaming - Jezus en verlossing
BD.8498 Door Zijn aanspreken onthult God ons Zijn Wezen
BD.8500 De dag die is voorbestemd voor het einde wordt niet verschoven
BD.8501 Opgave van de tijd (Vervolg van BD.8500)
BD.8503 God verlangt een levend geloof
BD.8504 Gods gerechtigheid eist verzoening voor de schuld
BD.8506 Hemelvaart
BD.8508 Het dragen van leed voor uw medemensen
BD.8511 Kunnen de uiteengevallen partikeltjes lijden?
BD.8512 Verklaring voor lijden en noden van de eindtijd
BD.8514 Waar Gods woord herkend wordt, is Hij tegenwoordig
BD.8515 Vereiste voor de aanwezigheid van God: liefde
BD.8516 Uitstorting van de Geest - Pinksteren
BD.8519 Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid
BD.8520 Gods bescherming tegen verzoekingen van de tegenstander
BD.8521 Valse christussen en profeten - Kenmerk: de Verlossing
BD.8522 Eeuwig weerklinkt het woord van God
BD.8523 Voorwaarde om de voltooiing op aarde te bereiken
BD.8527 U zult vanuit genaden zalig moeten worden
BD.8529 Aansporing tot ijverige arbeid in de wijngaard
BD.8530 Voorwaarden om door God te worden aangesproken
BD.8535 Openbaring aan Johannes
BD.8536 God wil onze vragen beantwoorden - Dwaling
BD.8537 "God zond Zijn Zoon naar de aarde"
BD.8541 Het geloof aan God in Jezus Christus
BD.8542 Aardse opleving - Spoedig verval
BD.8544 Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd
BD.8546 Wat is de waarborg voor een waarheidsgetrouwe ontvangst
BD.8548 Losmaken van de tegenstander - Toevoer van de waarheid
BD.8549 Het vergaren van kracht voor de chaos
BD.8550 Waarheidsgetrouwe opheldering over Jezus en het verlossingswerk
BD.8553 De plicht van de arbeiders in de wijngaard om op dwalingen te wijzen
BD.8564 Het proces van terugbrengen
BD.8566 De toedracht van het scheppen der wezens - De afval van God
BD.8568 Waarom spreekt God de mensen aan?
BD.8571 Het doel van het bestaan op aarde als mens
BD.8572 God zet onjuiste leerstellingen recht
BD.8573 De vergeestelijking van ziel en lichaam - Wat is het materiële lichaam?
BD.8574 De vergeestelijking van het lichaam van Jezus
BD.8575 Opheldering over de materie en haar opdracht
BD.8576 De betekenis van het aardse leven - Het werkzaam zijn in de liefde
BD.8582 Wat was de mens en wat is zijn taak op aarde?
BD.8584 De liefde tot God wordt bewezen door de liefde tot de naaste
BD.8586 Wat was het lichaam van Jezus?
BD.8587 De juiste uitleg van het verlossingswerk en de menswording van God
BD.8589 Gebed om kracht en genade - Hoogmoed - Deemoed
BD.8590 God verlangt van de mensen alleen liefde
BD.8593 Het leed dient tot vergeestelijking van ziel en lichaam
BD.8594 Pijnlijke middelen kunnen helpen om te geloven
BD.8595 Het onderzoeken van de waarheid van geestelijk goed
BD.8598 De mens mag niet door bewijzen gedwongen worden om te geloven
BD.8600 Het verlossingswerk van Jezus was het begin van een nieuwe periode in het werk van terugvoering
BD.8601 Alleen dienende liefde leidt naar de volmaaktheid
BD.8603 Het lot van de God loochenaars
BD.8606 God is in de schepping te onderkennen
BD.8608 Het zich eigen maken van deugden
BD.8611 Voorspraak voor zielen in het hiernamaals (1)
BD.8613 De schepping is het werk van God
BD.8616 Voorspraak voor de zielen in het hiernamaals (2)
BD.8617 Geestelijk weten is hoger te waarderen dan de resultaten van het verstand
BD.8618 Het geloof in Jezus Christus is in gevaar, daarom openbaringen
BD.8619 Chaos na de ingreep
BD.8620 Aanvulling op BD.8586 - Wat was het lichaam van Jezus?
BD.8622 De ondoorgrondelijkheid van de Godheid
BD.8623 Begoochelingen door de tegenstander - UFO's
BD.8624 De verwoesting van de aarde is het gevolg van experimenten
BD.8626 Het ontbreekt de mensen aan liefde en geloof
BD.8627 Volledige overgave aan God
BD.8631 God kent sinds eeuwigheid de wil van de schepselen
BD.8633 De mensen kennen hun grote geestelijke nood niet
BD.8634 Historische bewijzen van Jezus en Zijn werk van verlossing zijn niet voorhanden
BD.8635 Arbeid in de wijngaard naar Gods wil
BD.8637 Kracht - Ik-bewustzijn - Denkvermogen - Wil
BD.8639 De vrije wil - Het inzien van goed en kwaad - Liefdesvonk
BD.8643 Uitleg over de waterdoop
BD.8644 Waarom valt de mens zo gemakkelijk ten prooi aan de dwaling? - Waarheid
BD.8647 Vergeving door Jezus Christus - Verhoging van de graad van liefde
BD.8648 Antwoord op het vraagstuk over de herbelichaming
BD.8649 De Bron van alle kracht is God
BD.8651 De ware kerk van Christus
BD.8652 De grootte der oer-schuld vereist verlossing door Jezus Christus
BD.8653 Ziekten en genezing
BD.8654 Ieder mens zou het aangesproken worden door God kunnen vernemen
BD.8656 God voert Zijn heilsplan door
BD.8658 Het moet licht worden onder de mensen
BD.8660 Het misbruiken van goddelijke gaven (talenten)
BD.8662 Strijd van de vorst der duisternis tegen licht
BD.8663 Opdracht tot het verspreiden van de waarheid
BD.8664 Hulpvaardigheid van de belichaamde lichtwezens
BD.8667 Jezus was als mens op de hoogte van Zijn missie
BD.8669 Graad van liefde is maatstaf voor waarheid
BD.8670 De oerschuld kon niet door het wezen zelf teniet worden gedaan
BD.8672 De reden van de afval van Lucifer van God
BD.8673 De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende Godsdienst
BD.8674 Het aanroepen van de "heilige geest"
BD.8675 Vraag: Wat echter als Adam niet gevallen zou zijn?
BD.8676 Reiniging van de misvormde leer van Christus
BD.8678 Het voornaamste gebod moet vervuld worden: De liefde!
BD.8679 God is Licht- en Krachtbron van eeuwigheid
BD.8680 Het navolgen van Jezus: het kruis dragen
BD.8683 De uitwerking van de vrije wil
BD.8685 Het laatste geweldige vernietigingswerk (2)
BD.8686 Verschillende geloofsrichtingen - Schijngodsdienst
BD.8687 Kunnen de christelijke kerkgenootschappen één worden? - De misvormde leer
BD.8688 Verkeerde uitleg van de woorden van Jezus
BD.8691 De tegenstander wordt niet in zijn werkzaam zijn gehinderd
BD.8692 Opheldering over sacramenten
BD.8693 De uitwerking van onjuiste leren in het hiernamaals
BD.8694 Kenmerk van goddelijke onderrichting: Het vraagstuk van de menswording
BD.8695 Mediamieke ontvangsten - Geloofswaardigheid
BD.8696 Kennis van Jezus Christus is van de grootste betekenis
BD.8698 Opheldering over UFO's
BD.8700 Van God zelf gaat de waarheid uit
BD.8702 De langzame positieve ontwikkeling van de wezens in de schepping
BD.8704 Vrede aan degenen die van goede wil zijn
BD.8706 Delging van de oerschuld was alleen mogelijk door de Liefde
BD.8707 Kerstmis 1963
BD.8709 God is de Heer over leven en dood
BD.8711 De band van liefde moet allen verbinden zonder onderscheid
BD.8712 Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde
BD.8715 Veel voorkomende vraag: Waarom liet de God van liefde een mens zo lijden?
BD.8716 De ware vertegenwoordigers van God zijn door Hem zelf aangesteld
BD.8717 Hernieuwde verwijzing naar catastrofen en oorlog
BD.8722 Ongeloof in het aangesproken worden door God
BD.8723 Het belijden voor de wereld in de laatste geloofsstrijd
BD.8726 Opdracht van de ontvangers van het woord: reiniging van de misvormde leer van Christus
BD.8727 Openlijke getuigenis in de geloofsstrijd
BD.8728 Opheldering over het "zegenen"
BD.8729 De dag van het einde is voorzien sinds eeuwigheid
BD.8731 De ware voorstelling van het verlossingswerk
BD.8733 God zelf is de bron van de openbaringen
BD.8734 Het optreden van de antichrist
BD.8737 De band met God - Noden en lijden
BD.8738 Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt?
BD.8739 "In het begin was het Woord"
BD.8742 Sterke pijlers van de door God gestichte kerk
BD.8743 Opheldering over de komst van de Heer
BD.8745 Een verschillend lot van de zielen na de dood
BD.8748 U bent zeker van het einde van een verlossingsperiode
BD.8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd
BD.8751 Weerlegging van de onjuiste opvatting over de incarnering van Jezus
BD.8752 Gelukzaligheid uit genaden
BD.8753 De vrije wil moet geestelijk weten aannemen
BD.8754 Weer net als voor de tijd van de zondvloed
BD.8755 Het werk van de niet gevallen oergeesten
BD.8756 Ook het lichaam van Jezus was door Gods wil verharde substantie
BD.8757 Alleen God kan de waarheid tot de mensen brengen
BD.8760 Kennis van het heilsplan van God
BD.8762 Spirituele verbindingen?
BD.8765 Verbinding met de wereld aan de overzijde? - Garantie voor de waarheid
BD.8767 De onmetelijke grootte en macht van God
BD.8768 Geen scheppingswerk is zin- en doelloos
BD.8769 Welk weten is beperkt?
BD.8770 Er zijn eeuwigheden nodig geweest voor het scheppingsproces
BD.8772 De vroege dood van kinderen
BD.8773 God openbaart zich als het volmaaktste wezen
BD.8774 Het onderwerpen van de wil aan de goddelijke wil maakt de mens deugdelijk
BD.8776 Geestelijke duisternis - Het loochenen van de vrije wil
BD.8777 Gods volmaaktheid kent geen beperking in tijd en ruimte
BD.8778 Gods rechtvaardigheid eist boetedoening voor elke schuld
BD.8780 Veranderingen in de kosmos (1)
BD.8781 Veranderingen in de kosmos (2)
BD.8783 Zelfonderzoek van een tussenpersoon
BD.8784 Zonder de verlossing door Jezus Christus is er geen gelukzaligheid
BD.8785 God wil de mensen bevrijden van de dwaling
BD.8786 "Met de maat waarmee u meet, zult ook u gemeten worden"
BD.8787 Er is een weten nodig om het verlossingswerk te begrijpen
BD.8788 Gods tegenstander vermomt zich als lichtengel
BD.8790 De onvergankelijkheid van de menselijke ziel
BD.8791 Goede Vrijdag (2)
BD.8792 Een goede landsman strooit goed zaad uit
BD.8793 Bereiken de niet gevallen oergeesten het kindschap Gods?
BD.8794 Verrijzenis ten leven
BD.8796 Ieder mens moet voor zichzelf uit zijn kennis de consequenties trekken
BD.8797 God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (1)
BD.8798 God schiep alleen wezens in dezelfde volmaaktheid (2) - Voortzetting van BD.8797
BD.8800 Antwoord op vragen over "yogi's"
BD.8803 Het uitgieten van de geest over de discipelen en ook nu
BD.8806 De kennis van de oerschuld is nodig om het verlossingswerk te begrijpen
BD.8812 Waar is God (Ongeval in Keulen en vraag)
BD.8814 Het blootleggen van dwaalleren is Gods wil
BD.8815 De voorloper
BD.8818 De strijd tegen de dwaling
BD.8819 Wie gelooft er aan de lange ontwikkelingsgang als wezen over de aarde?
BD.8822 Het corrigeren van dwaalleren
BD.8824 De instelling van andere religies tegenover Jezus Christus
BD.8825 Vervollediging van de "yogi-kennisgeving"
BD.8826 Geestelijke boodschappen moeten getuigen van Jezus Christus als Verlosser
BD.8829 Schijngodsdienst
BD.8830 God wil dat Zijn woord anders wordt opgevat
BD.8832 De opdracht om dwaalleren te bestrijden
BD.8835 Over het "spreken in tongen"
BD.8836 Handelingen der apostelen 7: 55-56
BD.8838 Zijn de scheppingen van geestelijke of van materiële aard? - Onderscheid tussen de hemellichamen
BD.8839 Ware verkondigers van de leer van Christus
BD.8840 Onbekende vliegende objecten
BD.8842 Studie is geen garantie voor geestelijk weten
BD.8843 Rekenschap afleggen - De verbreiding is dringend noodzakelijk
BD.8844 Vragen over Rassen - De leren van de herbelichaming
BD.8845 Het uitleggen van het goddelijke woord
BD.8849 De heiligen der laatste dagen
BD.8850 De vrije wil moet de waarheid aannemen
BD.8851 Het afwijzen van het goddelijke woord
BD.8852 Kan de mens voor een ander in de plaats lijden?
BD.8858 Een grote dwaling wordt rechtgezet
BD.8859 Een grote dwaling wordt rechtgezet (voortzetting van BD.8858)
BD.8860 Een grote dwaling wordt rechtgezet (voortzetting van BD.8859)
BD.8861 Een grote dwaling wordt rechtgezet (voortzetting van BD.8860)
BD.8862 Een grote dwaling wordt rechtgezet (voortzetting van BD.8861)
BD.8863 Hoe is het kwade ontstaan?
BD.8865 Troostrijke woorden van de Vader
BD.8867 De overgrote genade van God is Zijn toespreken
BD.8868 Verschillen in rang van de geschapen wezens
BD.8872 "Ik wil u binnenleiden in de waarheid"
BD.8876 Een hernieuwd wijzen op het einde
BD.8877 Misvormde geestelijke leringen moeten worden gecorrigeerd
BD.8878 Uitleg van de scheppingshandeling - Over de wil van de wezens
BD.8880 Het afwijzen van de liefdeskracht was de "zonde"
BD.8882 Bij de vraag: Waar is het kwade van uitgegaan?
BD.8883 Bij de vraag: Waar is het kwade van uitgegaan? (voortzetting van BD.8882)
BD.8884 Bij de vraag: Waar is het kwade van uitgegaan? (voortzetting van BD.8883)
BD.8887 Wanneer en waarom werd het volmaakte onvolmaakt?
BD.8888 Het proces van de uitwisseling van liefdekracht
BD.8890 Hoe lang is de leer van Christus zuiver gebleven?
BD.8893 Jezus Christus moet door de mens worden erkend
BD.8898 God zelf volbracht het verlossingswerk
BD.8899 Het drukken en verspreiden van de openbaringen
BD.8902 Er is nog maar op weinig mensen vat te krijgen
BD.8906 Het verlies van volgelingen
BD.8908 Opdracht
BD.8909 Lorber
BD.8910 Goed en kwaad - De wet van eeuwigheid
BD.8913 Over de oorsprong van het kwade
BD.8915 De arbeiders in de wijngaard hebben de plicht tegen de dwaling op te treden
BD.8917 God probeert door Zijn aanspreken de liefde van de mensen te winnen
BD.8919 Wat is de wereld?
BD.8923 God zet een grote dwaling recht
BD.8925 God zelf motiveert de openbaringen met het nabij zijnde einde
BD.8936 In de toestand van de gebonden wil is positieve ontwikkeling verzekerd - Maar als mens?
BD.8941 1 Korintiers 15 vers 29: Doophandeling voor een dode
BD.8943 De mens is geen "toevalsproduct"van een scheppende macht
BD.8944 Na het lezen van een boek over indische religies
BD.8945 Uitleg over het bestaan als mens
BD.8946 God vraagt van de mens niet meer dan hij aankan
BD.8949 Bevestiging van de voorspellingen
BD.8953 Gods eeuwigdurende hulp om volmaakt te worden
BD.8954 De wonderen van de schepping zouden tot nadenken moeten stemmen
BD.8955 Alleen het gebed beschermt voor de activiteiten van de tegenstander
BD.8959 Een scherp verstand is geen garantie voor het inzien van de waarheid
BD.8961 Materie is verdichte geestelijke kracht
BD.8962 "Beproef de geesten of ze van God zijn" - Eerste brief van Johannes, 4: 1-3
BD.8963 Stemmen de evangeliën overeen met de waarheid?
BD.8964 Goede Vrijdag
BD.8969 Is de wil het eerste of de genade?
BD.8973 Geloof en liefde leiden naar de vereniging met God
BD.8975 De scheppingsdaad was voor God een daad van verblijding
BD.8977 Gelukzaligheid - Lichtrijk
BD.8980 Zwaar leed kan het kindschap Gods opleveren
BD.8982 De grootte van het natuurgebeuren voor het einde
BD.8983 De weg naar het kruis moeten alle mensen gaan
BD.8987 Verscheidenheid van de hemellichamen
BD.8989 Natuurcatastrofe voor het einde
BD.8990 Verschillende geestesrichtingen - Er is maar één waarheid
BD.8991 De leer van het slapen van de ziel
BD.8992 De juiste richting van de vrije wil
BD.8993 Vragen om goddelijke zegening
BD.8994 Gods beschutting voor de dragers van het licht
BD.8995 Leven binnen de goddelijke orde
BD.8996 Het eeuwige Woord zelf spreekt u aan
BD.8997 Regelgeving van tijd en ruimte - Toestand van het nog onvolmaakte
BD.8998 Gods bescherming van Zijn medewerkers
BD.8999 Na zijn kruisdood daalde Jezus af in de diepte
BD.9000 God kent de wil - Natuurcatastrofe - Bescherming van dienaren
BD.9001 De eindeloze liefde volbracht het verlossingswerk
BD.9002 Waarom steeds meer nieuwe openbaringen?
BD.9003 Geestelijk weten moet overeenstemmen met het woord dat van boven toegezonden is
BD.9004 Geestelijk weten moet overeenstemmen met het woord dat van boven toegezonden is (2)
BD.9005 Hoe is de zondeval van de eerste mensen te begrijpen
BD.9006 Waarom moeten wij boeten voor de zonden van Adam?
BD.9007 De voorloper van Jezus
BD.9008 Het einde komt vast en zeker
BD.9009 Het ware vaderland van de mens
BD.9010 Het inzien en bekennen van de schuld
BD.9011 De weerstand vermindert de kracht van de liefdeaanstraling
BD.9012 Het wondere werk van de goddelijke schepping
BD.9013 Welke boodschappen garanderen de waarheid?
BD.9014 Vragen om het toesturen van kracht voor de zielen van de overledenen
BD.9015 Pre-adamieten
BD.9016 Het schatten van de tijd dat er voormensen leefden is niet mogelijk
BD.9017 De liefde en de verlossing door Jezus Christus ontsluiten het weten over alle dingen
BD.9018 Lichtvonken lokken de zielen uit de duisternis naar buiten
BD.9019 1 Korintiërs 2-10
BD.9020 Welk lot gaat de wereld tegemoet
BD.9021 Goddelijke belofte om voor het aardse welzijn van de mens te zorgen
BD.9022 Nog meer over de voormens
BD.9023 Oermens?
BD.9024 De verzekering van de zuivere waarheid
BD.9025 Wereldbrand - Natuurcatastrofe - Laatste beslissing
BD.9026 Algemene overgave en totale onderwerping van de wil
BD.9028 Het sterven van de arbeiders in de wijngaard - Verdere ijverige werkzaamheid
BD.9029 Alleen de waarheid leidt naar het doel
BD.9030 Waarschuwing om Gods woord niet te veranderen

* Recent vertaalde openbaring
De in het grijs weergegeven titels komen alleen voor in het register en zijn niet opgenomen in de themaboekjes