Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8442
18 maart 1963

Arbeid in de wijngaard volgens goddelijke wil

Iedere inspanning die gericht is op de verbreiding van mijn woord wil Ik zegenen. Want u kunt niet beseffen hoe noodzakelijk het is dat de mensen kennis opdoen over het doel van hun leven op aarde, omdat ze dit alleen zien in de verzorging van hun lichaam en een leven leiden dat allesbehalve geestelijk genoemd kan worden. Overal is het donkere nacht en er is geen andere hulp dan lichtvonken rond te sproeien, die de duisternis oplossen en voor de mensen een impuls kunnen zijn de juiste weg op te gaan die ze in het schijnsel van dit licht onderkennen, en Ik zal waarlijk alles zo regelen dat de straling van het licht versterkt wordt.

Ik zal mijn woord dat van boven tot u klinkt nog voor al diegenen toegankelijk maken bij wie het nog zijn uitwerking kan hebben, dat ze naar Hem luisteren die hen aanspreekt en Zijn vermaningen aannemen, dat ze zich tenslotte laten leiden en dan niet meer verloren kunnen gaan. Ik ken de middelen en de wegen en Ik wend ze ook waarlijk aan. Ik laat geen mogelijkheid onbenut en u, mijn dienaren, moet alleen maar steeds gewillig uitvoeren waartoe u zich van binnen uit gedrongen voelt. Want dit aandringen komt dan van Mij, aan wie u uw diensten hebt aangeboden.

Laat u gezegd zijn  dat u ook niet bang hoeft te zijn voor de gebreken van uw lichaam, dat Ik u kracht geef om voor Mij te werken, omdat Ik vlijtige arbeiders in mijn wijngaard nodig heb en heel goed zie wie Mij met alle overgave dient. Maar versnipper uzelf niet doordat u in overdreven ijver zaken aanpakt die Ik u niet heb opgedragen. U moet steeds alleen op mijn instructies letten en dat doen waartoe Ik u oproep. Want u zult Mij kunnen geloven dat het juiste resultaat behaald wordt in het stille werkzaam zijn, dat Ik zelf Mij ook dan pas met macht openbaar als er anders geen resultaat meer te behalen blijkt te zijn en het naar het einde toeloopt.

Maar wilt u de "wereld" winnen, wilt u de massa's onderrichten, dan zal er veel arbeid tevergeefs verricht worden, want er zijn er nog maar enkele en u zult niet bereiken dat u de "mensheid" verandert, u zult niet bereiken dat u veel mensen tot bezinning brengt, want slechts enkele zouden zulke overijverige inspanningen belonen. En dan hebt u uw kracht vergeefs gebruikt, want deze enkelingen zullen, omdat ze van goede wil zijn, ook nog gewonnen kunnen worden door stille werkzaamheid, omdat Ik ze ken en ook mijn woord voor hen toegankelijk zal maken. Maar mijn wegen zijn andere dan de uwe en daarom zult u op de innerlijke stem moeten letten en die als mijn aanwijzing opvolgen. En deze innerlijke stem zal u er nooit toe brengen op een bijzondere manier op de voorgrond te treden of grote acties te ondernemen waarvan Ik weet dat ze niet veel succes zullen hebben.

Steeds weer zonder Ik daarom mijn medewerkers af van de wereld omdat dan hun werkzaamheid voor Mij en mijn rijk intensiever kan worden uitgevoerd en omdat mijn arbeiders in de wijngaard ook zelf zich steeds meer moeten vervolmaken, wat door innige overgave aan Mij bereikt wordt, die veel eerder in de stilte dan in de drukte van de wereld zal plaatsvinden. Want alles waarvan u een groot succes verwacht, vraagt wereldse voorbereidingen die weer niet geschikt zijn dat de mens zich verinnerlijkt. Daarom druk Ik u steeds weer op het hart om vlijtig en stil te werken in de wijngaard, wat daarin bestaat in alle liefde invloed op uw medemensen uit te oefenen opdat ze zich tot liefde ontwikkelen, hen in kennis te stellen van mijn woord, dus als belangrijkste werk bij te dragen aan de verbreiding van mijn woord dat rechtstreeks van boven naar u wordt toegezonden.

Geloof Mij, dat de werking van mijn woord nog de grootste zegen en geestelijke vooruitgang bereiken zal. Geloof Mij, dat u buitengewone verdiensten zult verwerven voor uzelf wanneer u alle mogelijkheden benut om uw medemensen kennis te geven van mijn woord. Want wie nog van goede wil is, zal daardoor worden aangeraakt, terwijl de mensen alle andere inspanningen om hun geestelijke inzichten bij te brengen weer alleen met het verstand aannemen en de harten onaangeroerd blijven op enkele na, die Ik echter ook op andere manieren nog voor Mij zal winnen, omdat Ik de harten van de mensen ken.

Bedenk, dat er eerst weer verstandelijk denken bij hoort om mijn goddelijke openbaringen de mensen zodanig weer te geven dat ze erdoor gefascineerd zijn, dat echter dan weer alleen het verstand wordt aangesproken en een geestelijk resultaat nauwelijks te behalen valt. Dat echter het direct overbrengen van mijn woord of het doorgeven van mijn rechtstreekse openbaring een heel wat groter succes zal hebben, omdat mijn woord gezegend is met mijn kracht en omdat tevoren reeds die mensen een bepaalde staat van rijpheid moesten bezitten, die een bijdrage moeten leveren om een geestelijke ontwikkeling onder de mensen te bewerkstelligen.

Geloof, dat Ik iedere stille arbeid voor Mij en mijn rijk zal zegenen, en doe uw best bekwame arbeiders voor Mij te zijn, die voortdurend de instructies van hun Heer en Vader des huizes opvolgen en in liefde zich om hun medemensen bekommeren. Al het andere wil Ik voor u doen en ook uzelf zo leiden dat u diegenen mijn woord aanbiedt, die het dankbaar in ontvangst nemen als een buitengewoon genadegeschenk, dat ook waarlijk zijn uitwerking niet zal missen.

Amen