Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8550
6 juli 1963

Waarheidsgetrouwe opheldering over Jezus en het verlossingswerk

U zult nog vaak discussie moeten voeren over dwaling, want steeds duidelijker zal het woeden van mijn tegenstander aan het licht komen, die niet anders dan door dwaling en leugen de gedachten van de mensen in de war kan brengen en daarom ook niets zal nalaten wat hem daarbij helpt. Hij zal steeds weer de waarheid aanvallen en zo mijn werkzaam zijn bij u willen ondermijnen, wat hem echter niet zal lukken, omdat Ik sterke steunpilaren heb op aarde die niet zo gemakkelijk onzeker worden, omdat ze door Mij zelf worden ondersteund. En hun sterkte bestaat al daarin, dat ze in staat zijn elke dwaling in te zien en er daarom ook tegen zullen optreden.

Een wetende mens kan niet zo gemakkelijk worden misleid. En een wetende mens heeft nu de taak ook de medemensen informatie te geven, voor zover dit mogelijk is. En de tegenstander zal proberen de mensen in onwetendheid te laten over de waarde en de betekenis van het verlossingswerk van Jezus Christus. Want wat ze niet inzien als belangrijk daar streven ze ook niet naar.

En als het de tegenstander maar lukt, Jezus voor te stellen als een mens die de wet van het openbaar gezag heeft overtreden en daarom ter dood werd veroordeeld, dan zullen de mensen zich ook niet genoodzaakt zien de weg naar Hem, naar het kruis, te nemen. Want de kennis van Zijn verlossingswerk, van Zijn barmhartige liefde, ontbreekt hun en dat is het streven van de tegenstander.

Om deze opvatting eerst eens aan de mensen te weerleggen, is er een zekere moed om te spreken nodig. Want maar zelden willen de mensen zich met zulke gesprekken inlaten, omdat ze een weerstand hebben tegen Jezus als gevolg van de vijandelijke invloed Jezus als oproerkraaier voor te stellen. Daarom wordt van mijn kant uit steeds het verlossingswerk van Jezus Christus naar voren gebracht. Het treedt op de voorgrond, omdat heel andere onderlinge verbanden aan dit werk van erbarmen ten grondslag lagen en deze zo mogelijk de medemensen moet worden uitgelegd om zijn belangrijke missie te begrijpen.

En dit is mijn tegenwerping tegen bovengenoemde opvatting: dat Ik de zuivere waarheid naar de aarde stuur, daar de mensen anders allang in volledige onwetendheid waren over Jezus Christus en de betekenis van Zijn verlossingswerk. Dan wordt dit weten u waarheidsgetrouw aangeboden. Dan zult u het begrijpen en aannemen. Maar wordt u alleen het hierboven voorgestelde gegeven, dan zult u gemakkelijk geneigd zijn Hem als iemand met een bijrol te beschouwen, maar niet als diegene in wie Ik zelf mens ben geworden, in wie Ik als God Mij met Hem heb verenigd.

De Godheid van Jezus wordt van de kant van de tegenstander ontkend. Maar ze is het voornaamste probleem dat voor u moet worden opgelost, omdat u in Jezus Mij zelf zult moeten herkennen en erkennen. En daarom zal Ik me steeds weer openbaren aan een mens die deze openbaringen bewust toelaat, opdat steeds weer de juiste kennis over het verlossingswerk en de menswording van God aan de mensen wordt gebracht, die het weten bereidwillig aannemen, die bereid zijn Jezus na te volgen en die zich in Jezus tot Mij zelf wenden en zich voor eeuwig met Mij willen verbinden.

Wie er kennis van heeft genomen wie Jezus is en wat Hem heeft bewogen Zijn gang over de aarde te gaan, gaat waarlijk niet tevergeefs zijn eigen levensweg over de aarde. Hij streeft geheel bewust het laatste doel na, de definitieve vereniging van zijn ziel met Mij, die zelf me op aarde heb belichaamd in Jezus. Daarom is dit weten van zo groot belang en de verbreiding ervan steeds een aanval op mijn tegenstander, die er alles aan gelegen is de mensen daarover in onwetendheid te laten, of hun onjuiste uitleg over de mens Jezus te geven.

Wanneer Jezus wordt voorgesteld als slechts een mens die het gezag van de staat, de wet had overtreden, dan leent deze voorstelling zich er goed voor Hem als onbelangrijk te negeren en dan mist het aardse leven zijn doel.

Maar ook een opheldering in overeenstemming met de waarheid draagt er weinig toe bij zich op aarde te vervolmaken, wanneer ze onverschillig, zonder levend geloof in ontvangst wordt genomen, wanneer een mens niet tracht uit de waarheid voordeel te trekken voor de ziel, wanneer de mensen er niet ernstig over nadenken wat het verlossingswerk van Jezus Christus betekent. En ook deze onverschilligheid, het vormgeloof, is een werk van mijn tegenstander om te verhinderen dat de mensen Mij serieus zoeken, dat ze serieus de weg gaan naar het kruis om verlossing te verkrijgen van hun schuld, die de beweegreden was voor hun bestaan als mens.

En de tegenstander zal er alles aan doen om de verlossing door Jezus Christus te dwarsbomen, wanneer de wil van de mens niet ernstig zijn voltooiing nastreeft, zodat Ik hem de waarheid over Jezus en Zijn verlossingswerk door middel van gedachten kan overbrengen, waarvan hij dan ook gebruik zal maken voor zijn eigen zielenheil en dat van de medemens. Alleen de wil van de mens is doorslaggevend. En deze wil probeert de tegenstander aan zijn wil te onderwerpen en alleen Jezus kan hem daarbij hinderen.

Daarom echter moeten Hij en Zijn verlossingswerk worden onderkend en daarom moet de mens ook een waarheidsgetrouwe opheldering toekomen, die hem er dan toe zal brengen verder te streven en die hem ook zijn doel zal laten bereiken, omdat nu zijn wil steeds meer versterking ondervindt als genade van het verlossingswerk van Jezus Christus.

En zo zal er een voortdurende strijd blijven tussen licht en duisternis. Voortdurend zal mijn tegenstander proberen de duisternis dichter te maken. Maar voortdurend zal Ik ook het licht laten stralen en de mensen waarheidsgetrouwe opheldering doen toekomen. En wie mijn gave dankbaar in ontvangst neemt, zal ook aan de macht van mijn tegenstander ontkomen en zijn doel bereiken op aarde.

Amen