Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8617
15 september 1963

Geestelijk weten is hoger te waarderen dan de resultaten van het verstand

U kan over alles waar uw gedachten zich mee bezig houden opheldering ontvangen, als u zich tot Mij zelf wendt en Mij om de waarheid vraagt. Ik deel niet uit in beperkte mate - maar altijd in overeenstemming met de graad van rijpheid, zodat, wat u ontvangt ook altijd begrijpelijk voor u is, het zij door middel van gedachten of in directe vorm door mijn aanspreken van boven. Altijd echter zal het dezelfde waarheid zijn. En zelfs als Ik de mens nog niet vertrouwd kan maken met het diepste weten, zullen toch zijn vragen altijd naar waarheid beantwoord worden, maar steeds zo dat hij het begrijpen kan. En zo moeten alle onderrichtingen die in Mij hun oorsprong hebben steeds met elkaar overeenkomen, anders zou u aan de bron ervan kunnen twijfelen. Ieder mens kan echter zijn graad van rijpheid verhogen, dus kan hij ook steeds dieper ingeleid worden in geestelijk weten. En hij zal dan zegenrijk bezig zijn op aarde, daar geestelijk weten hem steeds zal aansporen deze door te geven.

Een mens die eens mijn onderrichting heeft aangenomen, zal niet meer kunnen zwijgen. En dan zal ook de overeenstemming aan de dag komen tussen mensen die zich tot Mij wendden om het juiste denken en waarheidsgetrouw weten. En mensen die vast staan in het juiste denken zullen ook altijd bereid zijn arbeid in de wijngaard te verrichten, want zij worden innerlijk door hun geest daartoe aangespoord de medemensen opheldering te verschaffen.

Wordt echter een mens door mijzelf rechtstreeks onderwezen door zijn geest, zodat hem een weten wordt overgebracht dat schriftelijk wordt vastgelegd, dan is hij ook gekenmerkt als arbeider in de wijngaard, want dan heeft hij ook de opdracht dit beschikbare geestelijke goed te verbreiden, daar Ik alle mensen wil aanspreken en Mij daartoe een contactpersoon kies die voor zo'n missie bekwaam is. En dan is ook zijn opdracht duidelijk, want een omvangrijk geestelijk weten valt nu niet te ontkennen en kan ook niet zonder doel naar de aarde gestuurd zijn.

Hoewel nu ook weer eerst een zekere graad van rijpheid nodig is dat zo'n geestelijk goed opgenomen en begrepen kan worden, zo kan het er toch toe bijdragen de mensen aan te sporen tot een bewuste levenswandel, wanneer zij eerst eenmaal kennis genomen hebben van zo'n ongewoon weten. Altijd zal de wil van de mens beslissend zijn en het verlangen om kennis over de waarheid te ontvangen, want vragen komen in ieder mens wel eens op over gebieden die voor het verstand niet toegankelijk zijn, die echter de geest in de mens doorgronden kan. En al naar gelang de rijpheid van ziel van een mens wordt hem nu ook de zuivere waarheid geschonken, tot heil van zijn ziel.

Nimmer echter mag de mens de resultaten van zijn verstandelijk denken hoger aanslaan dan het weten dat de geest in de mens openbaart, want de geest staat boven het verstand, de geest die een deel van Mij is, is niets onbekend. Hij kan de mens over alles opheldering geven, terwijl het gebied dat het verstand doorgronden kan, begrensd is en nooit in het geestelijke rijk binnendringt. Goddelijke openbaringen zijn daarom niet te onderschatten, in tegendeel, geen nog zo scherp verstandelijk denken levert resultaten op die daarmee te vergelijken zijn.

En zo zult u ook de grote betekenis ervan ten volle kunnen beseffen wanneer Ik door een mens een omvangrijk weten naar de aarde stuur, en u zult het begrijpen dat het mijn wil is dat dit weten verbreid wordt, en dat Ik daarom alle pogingen ondersteunen zal die van de kant van mijn lichtdragers ondernomen worden, om hun medemensen licht te brengen. U zult het begrijpen dat Ik die mensen zegen die Mij als knechten willen dienen in mijn wijngaard. Want is er wel iets belangrijkers in het aardse leven dan in de waarheid vast te staan, dus de medemensen de waarheid te brengen die Ik van boven naar de aarde zend? Die mensen kunnen zich gelukkig prijzen aan wie opheldering wordt geschonken, terwijl zij zelf nog onjuist denken, want alleen de waarheid schenkt hun het licht dat de weg verlicht die naar Mij voert.

Wie zelf de waarheid innig begeert, die staat ook vast in het juiste denken omdat Ik zelf hem verlicht, en hij zal zich verheugen om in mijn woord de bevestiging van zijn denken te vinden. Doch veel mensen moet eerst de weg gewezen worden. Zij moeten eerst mijn wil kennen en aangespoord worden naar mijn wil te leven. Dan pas begint ook in hen het tweede leven, zodat zij naast hun aardse leven een geestelijk leven leiden. En dan zal ook het verlangen naar de waarheid in hen ontwaken en volgens hun verlangen kan hun geschonken worden.

Daarom, probeer allen uw graad van rijpheid te verhogen, dan kunt u ook steeds dieper in de waarheid binnengeleid worden. Er zullen u ook diepste wijsheden onthuld kunnen worden, die u omwille van uw nog lagere zielerijpheid onbegrijpelijk waren. Maar Ik deel nooit in beperkte mate uit als u maar mijn liefdegaven begeert. Ik zal u geestelijk en ook aards bedenken, want wat u voor ziel en lichaam nodig hebt, zult u ontvangen zodra alleen geestelijke goederen voor u het voornaamste zijn. Want uw lichaam zal vergaan - de ziel echter blijft bestaan, en deze moet op de eerste plaats verzorgd worden, en haar verlangen zal te allen tijde vervuld worden.

Amen