Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8125
14 maart 1962

Het weten over het Wezen van God is nodig

Groot is de macht van Hem die u geschapen heeft. Eindeloos is Zijn liefde en Zijn wijsheid is niet te overtreffen. Denk steeds aan Hem, opdat u zich zelf met Hem in verbinding stelt, opdat u steeds uw gedachten naar Mij opzendt, die erg verlang naar uw terugkeer en waarlijk ook mijn macht, liefde en wijsheid werkzaam laat zijn om voor u deze terugkeer mogelijk te maken.

Wanneer u, mensen u uw God en Schepper als hoogst volmaakt Wezen voorstelt, wanneer u er overtuigd aan zou kunnen geloven dat dit hoogst volmaakt Wezen uw Vader wil zijn, dan zult u ook uw innerlijke tegenstand opgeven, die u eindeloos lange tijden van Mij gescheiden hield - u zult trachten de juiste verhouding tot Mij tot stand te brengen, de verhouding van een kind tot de Vader en u zult als zwakke kindertjes mijn bescherming en mijn hulp voor u afbidden wanneer u in nood bent. U zult echter ook liefde voor Mij voelen, u zult vertrouwelijk tot uw Vader komen en u dus ook aan Mij overgeven en dan zult u Mij ook niet meer willen opgeven, omdat Ik zelf u nu vasthoud, omdat de band van mijn liefde u nu omstrengelt, die u ook niet meer los zult maken. Maar daartoe is het weten nodig over mijn hoogst volmaakt Wezen.

U moet Mij leren liefhebben en daarom moet u tevoren weten dat Ik zelf de liefde ben, u moet Mij niet vrezen als een straffende God, integendeel als een toegedane Vader, die voor u zorgt, beminnen. Dan pas komt u in de juiste verhouding tot Mij te staan, u schenkt u vrijwillig aan Mij en u hebt de terugkeer voltrokken, die zin en doel is van uw gang over de aarde. En daarom tracht Ik u, mensen steeds weer blijken te geven van mijn macht, mijn liefde en mijn wijsheid.

Wanneer u in nood raakt dan leid Ik u er steeds weer uit, omdat er voor Mij niets bestaat wat voor Mij onmogelijk zou zijn om tot stand te brengen. En Ik doe u ook onophoudelijk blijken van mijn liefde toekomen doordat Ik u ook vreugden bereid, die u steeds als geschenken mijnerzijds moet beschouwen. Altijd kan u zich in mijn hoede geborgen weten, want Ik zie waarlijk wat u nodig hebt, geestelijk en lichamelijk en dat geef Ik u ook zodra u zich aan Mij heeft overgegeven, zodra u de band met Mij tot stand brengt door innige gedachten, door gebed en door werken van liefde.

En u zult dan voortdurend blijken van mijn liefde, wijsheid en macht mogen ondervinden, omdat Ik daardoor maar uw liefde wil winnen, omdat Ik in u het verlangen naar de vereniging met Mij wil wekken en dan ook het doel van uw leven is vervuld, zodra u de innige band met Mij tot stand brengt - zodra u zich als kinderen aan de Vader geeft en helemaal in Zijn wil opgaat. Dan zult u ook niet meer in geestelijke duisternis voortgaan, u zult door Mij zelf met het licht van mijn liefde worden doorstraald, Ik zal vanuit de innige band met u kunnen spreken en uw liefde zal steeds meer ontbranden en er zal geen duisternis meer in uw hart zijn. Zodra u inziet dat Ik een God van liefde, wijsheid en macht ben, zult u er ook naar streven bij Mij te zijn en dat betekent dat u Mij ook erkent, die u eens weigerde te erkennen.

En daarom zal Ik tijdens uw leven op aarde niets onbeproefd laten u de juiste opheldering te verschaffen over mijn Wezen. Want zolang u Mij niet ziet als Dat, wat Ik ben, als hoogst volmaakt Wezen, dat u lief heeft en uw liefde wil winnen, zolang u in Mij niet uw Vader ziet, die Zijn kinderen eeuwig gelukkig wil maken - zolang houdt u zich ook nog op een afstand van Mij. En daarom openbaar Ik Mij aan u in mijn liefde, wijsheid en macht. En Ik tracht onafgebroken uw liefde te winnen. Maar Ik zal ze ook eens winnen en dan zult u bij Mij blijven voor eeuwig.

Amen