Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8698
13 december 1963

Opheldering over UFO's

Door mijn goddelijke openbaringen wordt u op alle gebieden opheldering geschonken. Er zal u geen vraag onbeantwoord blijven, die u in het volste vertrouwen aan Mij voorlegt, opdat Ik u daarover opheldering geef. En daarom hoeft er voor u niets onopgehelderd te blijven, u hoeft alleen maar zelf te vragen om ook naar waarheid antwoord te ontvangen. Steeds weer komt er twijfel in u op, of er geen bewijzen te leveren zijn van het bestaan van zogenaamde ruimteschepen, die van andere hemellichamen naar de aarde komen. Gaat u echter in ernst deze zogenaamde verschijnselen na, dan zult u constateren dat altijd gissingen of zelfsuggesties de reden van zulke beweringen zijn, waarvoor geen bewijzen zijn te geven. En dat komt daar vandaan, dat de mensen nu eenmaal aan de activiteiten van de tegenstander ten offer vallen, die vooral in de laatste tijd naar leugen en bedrieglijke middelen grijpt en dit ook doen kan, omdat de mensen zelf iets sensationeels beleven willen en er hun niets fantastisch genoeg kan zijn en omdat hun denken totaal verward is. Zouden de mensen geestelijk inzicht bezitten, dan wisten zij ook, dat er tussen de afzonderlijke hemellichamen geen verbindingsmogelijkheden zijn; dat het voor de bewoners van andere hemellichamen nooit mogelijk zal zijn hun sferen te verlaten en contact te zoeken met andere hemellichamen. Het zijn volkomen uit de lucht gegrepen beweringen die de mensen poneren, en geen mens kan een bewijs leveren voor zijn bewering, met bewoners van andere hemellichamen in contact te zijn gekomen.

Maar de mensen kunnen aan de begoochelingen van de tegenstander ten offer vallen. Zij kunnen zelf door hun fantasie ontvankelijk zijn voor illusies, die afkomstig zijn van mijn tegenstander, maar die nooit een materieel bestaan kunnen hebben, omdat de tegenstander de macht ontbreekt om materiële voorwerpen te laten ontstaan. Waar het nu echter werkelijk gaat om materiële dingen, die door de mensen zijn gezien, dan zijn deze ook op deze stoffelijke wereld ontstaan. Het zijn proefobjecten van wetenschappers op het gebied waarvoor in toenemende mate alle inspanningen worden geleverd: de ruimte buiten de aarde aan zich te onderwerpen.

Wat verspreid wordt over bovenaardse wezens, die van andere hemellichamen moeten komen, is bewuste leugen, want er zal geen mens bewijzen kunnen, zulke zogenaamde bewoners van andere hemellichamen gesproken te hebben. En de kring van hen, die zich positief opstellen tegenover zulke verschijnselen, zal nooit geestelijk ontwaakte mensen omvatten, want zij zijn uitgesproken dienaren van mijn tegenstander, die hij voor zijn eigen doeleinden kan gebruiken, altijd vooropgesteld, dat het niet over aardse proefobjecten gaat, die ieder mens zou kunnen zien, die dan evenwel door geestelijk onontwaakte mensen, of door aanhangers van de tegenstander voorgesteld worden als voorwerpen, afkomstig van andere hemellichamen. Steeds weer leg Ik er de nadruk op, dat er geen verbinding bestaat tussen de afzonderlijke hemellichamen en dat dit ook zijn reden heeft.

Als u mensen nu zelfs deze zogenaamde boden van bovenaardse hemellichamen toedicht, dat ze naar de aarde willen komen om u te helpen, dan zouden zij in die hoedanigheid in mijn opdracht voor u mensen werkzaam moeten zijn. Derhalve zouden zij steeds de verbinding tot stand moeten brengen en onderhouden met hen, die Mij toebehoren, die Ik dus op het einde zou wegnemen, als Ik hen deze functie had toegewezen. Dan zouden echter ook de mijnen deze objecten en hun inzittenden kunnen zien, wat echter nooit het geval zal zijn, want dezen geef Ik opheldering over de dwaling en Ik onderricht hen in de zuivere waarheid. Zij die echter zulke beweringen geloven en opstellen, kunnen niet in hun geest verlicht zijn. Zij jagen steeds alleen zuiver aardse doeleinden na en geloven de beloften van hem, die de mensen wil afhouden van de innige verbinding met Mij, die de enige garantie is voor een redding op het einde van deze aarde, dat u te wachten staat.

Geloof het toch, dat het Mij waarlijk mogelijk is om iedereen persoonlijk bescherming te geven en hem ook op het einde van deze aarde weg te nemen, want de ondergang van de aarde in de staat waarin ze zich nu bevindt, is onvermijdelijk. En geloof, dat Ik daar ontelbaar veel engelen voor heb klaarstaan, dat dezen zich echter nooit van tevoren aan de mensen zullen vertonen als bewoners van andere hemellichamen. En als Ik de zuivere waarheid naar de aarde stuur, omdat de mensen ze dringend nodig hebben, dan zou Ik u waarlijk ook daarvan in kennis stellen, als dit met de waarheid overeen zou komen. Maar Ik waarschuw u steeds voor bedrieglijke kunsten in de laatste tijd voor het einde van mijn tegenstander, die zich zowel van aardse activiteiten bedient om de mensen te misleiden, alsook van het in verwarring brengen van hun denken, omdat hij hen kan suggereren, omdat de mensen blindelings geloven wat hen wordt voorgezet, zolang zij nog niet vervuld zijn van een waarheidsdrang, die hen dan echter ook steeds de zuivere waarheid zal opleveren.

Amen