Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8829
13 en 14 juli 1964

Schijngodsdienst

Hoe nodig het is, u opheldering te geven over de misvorming van de leer die oorspronkelijk van Mij is, volgt hieruit dat de mensen voor het grootste deel alleen acht slaan op wat van de kant van de mensen werd toegevoegd - terwijl ze aan mijn leer geen aandacht besteden. En steeds weer moet Ik er de nadruk op leggen, dat alleen de leer van de lief-de de inhoud van mijn evangelie uitmaakt. Want zodra u weet dat het hele doel van uw leven de omvorming tot liefde is, zult u ook de betekenis van mijn liefdeleer begrijpen en u los maken van elke ceremonie, die in mijn ogen juist alleen maar ceremonie is, uiterlijkheden, waar generlei waarde aan gegeven kan worden. Hoeveel tijd verspillen de mensen niet met een schijngodsdienst, waarin zij alles slechts uit gewoonte verrichten en waar de totale geestelijke vervlakking niet meer te loochenen valt, terwijl ze helemaal geen aanstalten maken zich in de ware liefde te oefenen, het enige gebod dat Ik de mensen leerde toen Ik op de aarde leefde. En dat dit zo is ziet men aan het feit dat de liefde onder de mensen bekoeld is.

Wat voor nut heeft nu zo'n godsdienst voor u, als u alleen maar geboden uit plicht nakomt die Ik niet kan waarderen. Bovendien gelooft u nog allerlei liefdeloze handelingen goed te kunnen maken door een des te ijveriger kerkbezoek - en het vervullen van alle door mensen uitgedachte handelingen. U gelooft juist te denken en te handelen en gaat toch in dwaling, omdat er geen mens onder u te vinden is die naar de stem van de geest luistert. Want u staat onder vijandelijke invloed die probeert u af te houden van eigen nadenken, waardoor u niet in de waarheid kunt doordringen, terwijl u zo - u die leiders van mensen pretendeert te zijn - dezen verhindert de geest in zich werkzaam te laten zijn. Want wat deze door een mens die zich aan Mij overgeeft zou willen onderrichten, spreekt uw bestel geheel tegen. En u veroordeelt dan zo'n mens als ketter die echter in werkelijkheid mijn discipel is, die geroepen is om de waarheid onder de mensen te brengen en die Ik als opnamevat uitkoos om u de waarheid te verkondigen.

U mensen moet zich alleen tot liefde omvormen, u moet de eigenliefde bestrijden en steeds de naastenliefde beoefenen. U zult dan een zegen ondervinden die alles overtreft en uw denken zal juist zijn. Uw geest zal u van binnenuit onderrichten en u zult u dan vanzelf losmaken van alle foutieve opvattingen. U zult u dan des te vaker in de stilte terugtrekken en er meer zegen van ondervinden dan van een dienst, zoals u die nu verricht. Wie echter in de liefde leeft die ziet ook de dwaling als mensenwerk in. Tenzij hij er zo sterk en levendig in gelooft, dat Ik ook dat "geloof" niet teniet laat gaan omdat zulke mensen door hun geloof zo diep met Mij verbonden zijn en van daar uit alles willen doen wat zij denken dat goed is voor mijn ogen. Dan beoordeel Ik hen naar de graad van hun liefde en schenk hen bliksemsnel het inzicht bij hun afscheid van deze aarde.

Doch zulke mensen zijn er maar zelden, de meesten houden zich nog alleen aan gewoonten, maar hun geloof is dood. Het kan ook niet tot leven komen omdat hun de liefde ontbreekt, die het geloof pas levend maakt. En of Ik van boven af steeds alleen de liefde preek, het mensdom is zonder geestelijk inzicht en dus horen ze ook niet wat Ik hen te zeggen heb. Daarom zullen ze ook ten onder gaan op de dag van het gericht, omdat zonder liefde geen mens zalig kan worden.

Amen