Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8608
6 september 1963

Het zich eigen maken van deugden

U zult geduld moeten oefenen en streven naar een levenswandel in vredelievendheid en zachtmoedigheid, in barmhartigheid, rechtvaardigheid en deemoed. En u zult dan ook steeds een leven leiden in liefde, want alleen de liefde zal u zo vormen, dat u al deze deugden zult bezitten, dat u uw best doet tegenover uw naaste de liefde te beoefenen en u dus dan naar mijn wil zult leven.

Zolang mijn tegenstander u nog beheerst, zult u het juist laten ontbreken aan wat Ik van u vraag. Vandaar dat u ook zelf zult kunnen inzien aan wie u toebehoort, wanneer u bij uzelf ernstig onderzoekt wat nog ontbreekt aan uw volmaaktheid. Want deze deugden bezat u in volmaakte staat, toen u Mij nog toebehoorde en gelukzalig was. Door het zich afkeren van Mij was u in het tegendeel veranderd. Alle slechte eigenschappen waren in u gewekt. U had het wezen van mijn tegenstander aangenomen, die totaal zonder enige liefde was.

U moet in uw leven op aarde weer volmaakt worden. En u zult daarom ook alle slechte eigenschappen weer moeten afleggen en uw oorspronkelijke wezen aannemen. U zult een leven in liefde moeten leiden, dat alle deugden in u zal wekken, zodat u nu weer goddelijke schepselen bent. Maar dit zal altijd een innerlijke strijd vragen, tot u uw aanvankelijke wezen aflegt. Want steeds weer zult u door mijn tegenstander worden geprikkeld om ongeduldig, strijdlustig en een opvliegend wezen te zijn. Steeds weer zal hij uw hart willen verharden, uw rechtvaardigheidszin vertroebelen en u ertoe willen brengen hoogmoedig te zijn. Want hij wil uw volmaaktheid niet, maar hij wil uzelf behouden als wezens, die op hem lijken en over wie hij heersen kan.

Maar deze strijd zult u moeten voeren, want elke vooruitgang vraagt om geweld tegenover hem, die u geboeid houdt. En u zult de zege kunnen behalen, wanneer u zich aan Mij in Jezus toevertrouwt, wanneer u Mij vraagt u te helpen weer te worden zoals u was in het allereerste begin. U zult alleen steeds bewust aan uzelf moeten werken. U zult moeten inzien wanneer u gefaald hebt en in uw oude fouten bent teruggevallen en u zult Mij steeds weer om kracht moeten vragen om uw wezen om te vormen.

Dan zie Ik, dat uw wil serieus is. En Ik zal u waarlijk helpen, dat u uw doel bereikt. Op de eerste plaats zult u elke hoogmoed moeten afleggen, want deze hoort bij mijn tegenstander en liet hem ten val komen. Wanneer u zich in diepe deemoed bij Mij aanbeveelt, zult u heel zeker van hem loskomen. Want alle andere deugden zult u zich dan ook eigen maken, alle fouten zult u overwinnen, omdat u ze dan ook inziet als fouten, zodra de hoogmoed van u is geweken. En zodra u in liefde wandelt, brengt deze liefde u ertoe uw wezen te veranderen. U zult dan niet anders kunnen dan rechtvaardig denken, barmhartig zijn, vredelievend en geduldig ook de zwakheden van de medemensen verdragen en in alle zachtmoedigheid zult u proberen in te werken op een naaste, wanneer u hem zult willen helpen om net als u de hervorming van zijn wezen te voltrekken.

Zodra door de liefde alle goddelijke eigenschappen in u weer tot doorbraak komen, zult u ook zeker uw doel bereiken: de aaneensluiting met Mij, die alleen met een aan Mij gelijk wezen kan plaatsvinden, omdat dit in de wet van mijn eeuwige ordening zijn oorzaak vindt. Steeds weer zult u zelfkritiek moeten uitoefenen, in hoeverre de tegenstander nog macht heeft en u beïnvloedt. En u moet hem steeds weerstand bieden, wanneer hij u wil verleiden terug te vallen in de fouten, die u probeert af te leggen.

Eén gedachte aan Mij en hij moet u met rust laten en kan u niet meer in het nauw brengen. Alleen zult u de ernstige wil moeten opbrengen deze omvorming van uw ziel te voltrekken. Want de verzoekingen komen dagelijks op u af, vaak teweeg gebracht door uw naaste, die door de tegenstander wordt aangezet u in opwinding te brengen, opdat u dan weer in uw oude fouten terug zult vallen.

En steeds weer zult u zich moeten waarmaken. Maar wanneer u volhoudt, wanneer u bewust aan uzelf werkt, dan zal ook een heerlijk loon zeker voor u zijn. Want het leven op aarde duurt niet lang, maar het geestelijke rijk zal u een gelukzalig leven schenken en u zult weer in licht en kracht en vrijheid met Mij kunnen werken. Want uw wezen heeft zich aan het mijne aangepast, wat ook een band van eeuwigheid betekent, want u bent nu volmaakt geworden, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is.

Amen