Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8945
27 februari 1965

Uitleg over het bestaan als mens

Een eindeloos lange tijd die u waarlijk eeuwigheden zult kunnen noemen bent u reeds op de aarde. Weliswaar niet als de ik-bewuste oergeest, maar in nietigste partikeltjes legde u deze lange weg af die u weer in de oertoestand moet verplaatsen,waarin u zich in het allereerste begin bevond. Als u dit bedenkt dat u door alle scheppingen gegaan bent - daar in alles wat u ziet, wat om u heen als scheppingswerk te beschouwen is een krachtvonk uit Mij moet zijn, daar u anders niet zou kunnen bestaan, dan zult u ook al deze scheppingen leren bekijken als eens door Mij uitgestraald geestelijks dat de verbinding met Mij uit eigen wil verbroken heeft, dat echter, omdat het onvergankelijk is,ook eenmaal weer met Mij in verbinding moet treden - omdat dit wet is en blijft dat de uitgestraalde kracht weer tot Mij terugkeert.

Dan pas zult u het stadium als mens werkelijk waarderen doordat u weer deze bewuste verbinding met Mij tot stand moet brengen. Alle scheppingen om u heen zullen u er aan herinneren dit laatste doel na te streven, als u niet opnieuw de weg door de materie af wilt leggen, waaraan u nu met mijn hulp ontsnapt bent. Dat het zo is moet u geloven, want het komt tot u door de geest uit Mij. Doch alleen zo kan u de gehele schepping verklaard worden. En Ik doe dit met het oog op het naderende einde, om u mensen opheldering te geven over dat wat u en de hele schepping, in de diepste grond bent. Want de weinigen die hier voor openstaan zien daarin de enige verklaring. Zij zien daarin mijn oneindige liefde, niet te overtreffen wijsheid en eindeloze macht, en ze twijfelen er ook niet aan dat het zo is.

Maar veel meer mensen dwalen rond in duisternis van geest, en om hun de grote verantwoordelijkheid van het aardse leven duidelijk te maken zal een zware taak zijn en meestal ook tevergeefs blijven. En dezen hebben ook de hernieuwde gang door de schepping van de nieuwe aarde te verwachten, als Ik hen niet tevoren reeds oproep van de aarde. Als de mensen zich maar eens ernstig bezig wilden houden met de vraag wat zij zijn, vanwaar zij komen en wat hun eigenlijke opdracht op aarde is, dan zouden talloze lichtwezens hun deze vragen beantwoorden. Op deze vragen zou de een na de andere heldere gedachte volgen en de duisternis zou verdwijnen.

Zolang u echter niet een beetje licht daarover wordt ontstoken,dat de gang over de aarde het laatste stadium is van een ontwikkelingsproces ná een eindeloos lange weg van voorontwikkeling, zolang zult u ook niet bewust van uw verantwoording door het aardse leven gaan. En het grote gevaar bestaat, als u niet een leven in de liefde leidt, dat uw leven op aarde nutteloos is. Zodra u echter in de liefde leeft kunt u toch uw doel bereiken ook zonder iets te weten van uw verleden. Want alleen de liefde die u laat rijpen op aarde is nodig. Daar echter de liefde bekoeld is in de laatste tijd vóór het einde, probeer Ik uw verstand aan te spreken, doordat Ik u de lange weg over de aarde voorhoud en u eens zuiver verstandelijk de langzame ontwikkeling van alle scheppingen uitleg, zodat u daarover gaat nadenken wat uw God en Schepper daarmee bereiken wilde. Ik probeer u alleen aan te sporen om na te denken, want dan kunnen ook de lichtwezens tussen beide komen en u door gedachten uw vragen beantwoorden.

Is er echter helemaal geen liefde meer onder de mensen en weigeren zij ook serieus na te denken, dan is er geen hoop meer op redding. Dan treedt onherroepelijk de wet in werking, die het opnieuw inpassen in de materie bepaalt. Maar mijn worstelen om de zielen zal niet verminderen tot het einde. En waar de mogelijkheid tot een verandering van wil nog bestaat, daar leid Ik mijn genadestroom heen om steeds nog weer het aantal te vermeerderen van hen die zelf beseffen dat ze uit Mij zijn voortgekomen, die weer tot Mij willen terugkeren, die in het rijk van het licht binnen gaan en hun aardse levensdoel bereikt hebben, die de mijnen zijn en het zullen blijven.

Amen