Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8464
11 april 1963

Gods opdracht, de medemensen over Jezus te onderrichten

Waar er zich ook maar een gelegenheid aan u voordoet om van de goddelijke Verlosser gewag te maken, daar zult u ook over Hem moeten spreken, en Zijn grote betekenis voor ieder afzonderlijk mens naar voren brengen.

U moet de medemensen ertoe brengen, waar het maar mogelijk is, aan Hem te denken. Want alle kennen Hem, alle hebben van Hem vernomen, maar slechts weinige zijn vol van het levende geloof in Hem. En alleen dezen kunnen de zegen van het verlossingswerk deelachtig worden.

Maar juist dezen moeten proberen ook in de medemens het geloof te laten opleven in Hem, Die alleen redden kan uit geestelijke nood die pas na de dood van het lichaam voelbaar zal worden ondergaan. Wat u maar kunt doen om de gesprekken in de richting van Jezus Christus te leiden, moet u niet achterwege laten, ondanks dat de medemens daar ook niet aangenaam door is getroffen. U zult hem eenvoudig moeten vragen wat Jezus voor hem betekent, of hij er zich al mee heeft beziggehouden over de leerstellingen over Hem na te denken en tot welk resultaat hij is gekomen.

En of ze Hem ook alleen als mens willen laten gelden Die eigen levensbeschouwingen heeft vertegenwoordigd en Zijn leven liet voor deze levensbeschouwingen, zo zult u ze er dan toch opheldering over kunnen verschaffen, dat Hij wel een mens is geweest en te midden van de mensen leefde, maar dat Hij een geestelijke missie had te vervullen en dat ieder mens zich deze missie ten nutte kan maken wanneer hij het zelf wil.

Wel zien de meeste mensen hun aards bestaan slechts als doel op zichzelf en ze geloven niet aan een voortleven van hun ziel.

Maar ook deze opvattingen zult u moeten proberen aan het wankelen te brengen. En waarlijk, Ik zal u de juiste woorden in de mond leggen, wanneer het maar uw streven is deze blinde mensen een lichtje te ontsteken, wanneer u hen zult willen helpen dat ze het doel van hun leven op aarde bereiken. Wanneer u zelf vervuld bent van een weten dat overeenstemt met de waarheid, dan zal het u ook steeds weer aansporen, dit weten de mensen te doen toekomen. En dan zullen zich ook gelegenheden voordoen waar dit mogelijk is. Want Ik zegen waarlijk ieder die tracht de medemens tot het geloof in Jezus te brengen, omdat aan Jezus niet mag worden voorbijgegaan, wil de ziel van de mens zalig worden wanneer ze na de dood van het lichaam binnengaat in het geestelijke rijk. Ook dit geloof in een voortleven van de ziel na de dood ontbreekt de meeste mensen en daarom zijn ze ook moeilijk te onderrichten. Maar er moet niets onbeproefd blijven, want de ellende die zulke zielen tegemoet gaan, is onbeschrijfelijk. En wanneer u er bij kunt helpen, hun zulke ellende te besparen, dan zullen zij u daarvoor eeuwig dankbaar zijn. Want eens zal elke ziel tot inzicht komen, ook al gaan er nog eeuwigheden voorbij.

Voor de mensen is alles wat met Jezus te maken heeft - Zijn leven op aarde, Zijn kruisdood en Zijn hemelvaart - meestal een legende die ze wel kennen. Maar ze kunnen niet geloven dat het ware gebeurtenissen zijn die ontzaglijk betekenisvol zijn voor iedere ziel die nog niet in het licht staat. Maar u mensen gaat over deze aarde met het doel vrij te worden uit elke vorm en als vergeestelijkt binnen te gaan in het rijk hierna. Maar het is daarbij absoluut noodzakelijk dat u verlost wordt door Jezus Christus. Dat Hij u helpt vrij te worden, omdat alleen Hij de ketenen los kan maken waardoor u nog gekluisterd bent aan de tegenstander van God. Hij alleen dus kan u het eeuwige leven bezorgen en daarom zult u Hem moeten erkennen en u aan Hem overgeven, opdat Hij uw grote schuld op zich zal nemen en Zijn bloed ook voor u zal mogen hebben gevloeid, dat Hij aan het kruis heeft vergoten voor alle mensen uit het verleden, het heden en van de toekomst. Wanneer u Hem aanvaardt en u Hem vraagt of Hij de grote schuld van u zou willen afnemen, dan zult u ook plotseling in staat zijn anders te denken. Er zal voor u veel begrijpelijk zijn wat u tevoren niet kon begrijpen. En daarom zult u tenminste nota moeten nemen van Hem, wanneer u kennis over Hem wordt gebracht. Want geen mens mag verloren gaan, maar het ligt aan de mens zelf of hij zich laat redden.

Laat u onderrichten over Jezus en Zijn verlossingswerk, over de geestelijke motivatie ervan en over uw vroegere oer-schuld, die u zelf niet teniet zult kunnen doen. Integendeel. U zult daar alleen vrij van kunnen worden door de goddelijke Verlosser Jezus Christus.

En ga niet aan Hem voorbij in het leven op aarde. Probeer er begrip voor op te brengen, welke missie Hij op aarde had te vervullen en geloof dat ieder mens de weg moet nemen naar het kruis. Geloof dat ieder mens zijn zondenschuld onder het kruis moet dragen, wat zoveel betekent als dat hij Jezus Christus moet erkennen als Gods Zoon en Verlosser van de wereld, in Wie God zelf mens werd om de mensheid te verlossen van zonde en dood.

Amen