Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8787
29 maart 1964

Er is een weten nodig om het verlossingswerk te begrijpen

Om de volledige waarheid te kunnen beseffen die het verlossingswerk van Jezus Christus betreft, moet u ook op de hoogte worden gebracht van het allereerste begin en het einddoel van al het door Mij eens geschapen wezenlijke. Want het één maakt het ander duidelijk. En maar weinig mensen zijn in staat dit weten in ontvangst te nemen en het te begrijpen, omdat daarvoor de vrijwillige verandering van zijn wezen tot liefde noodzakelijk is.

Hoe meer nu de liefde onder de mensen verdwijnt, des te zeldzamer zal ook het weten daarover door een mens kunnen worden aangenomen en beseft. En dat heeft tot gevolg dat voor de mensheid de betekenis van het verlossingswerk en de motivatie ervan niet meer bevattelijk en daardoor geloofwaardig is. Het heeft tot gevolg dat een gedachtegoed dat weten verdrong en wat er nu nog van over is gebleven, is in het beste geval het weten, wat dat betreft, dat eens een mens over de aarde ging, die een voorbeeldige levenswandel leidde en de medemensen aanspoorde zijn voorbeeld te volgen.

De mens zou nu onherroepelijk weer tot dit diepe weten over de betekenis van het verlossingswerk van Jezus komen, wanneer hij werkelijk een ware navolger van Jezus zou zijn, wanneer hij zijn best deed zijn leven te leiden net als Jezus in volledig onzelfzuchtige naastenliefde. Want een dergelijke levenswandel zou hem een helder innerlijk licht garanderen en hij zou door zijn geest innerlijk vertrouwd worden gemaakt met de volledige waarheid.

Dit werkzaam zijn van de geest garandeert dus het helderste inzicht, maar is door de ontbrekende liefde van de mensen tot een onmogelijkheid geworden. En dat heeft tot gevolg, dat juist over Jezus en Zijn eigenlijke missie voor de mens elk weten verloren is gegaan, zodat voor hen Jezus eenvoudig alleen maar een "mens" is, hoewel hoogst volmaakt zijnd. Ze kennen Hem wel toe, dat Hij op deze aarde de hoogst mogelijke volmaaktheid heeft bereikt, die ook alle andere mensen moeten nastreven, maar over de diepere samenhang die met de afval van de geesten van Mij in verband moet worden gebracht weten de mensen niets. En zodoende dus ook niets over de eigenlijke missie van Jezus: de mensen te verlossen van de schuld van hun vroegere afval. Ze weten ook niets over het plan om alle wezens die Ik heb geschapen te vergoddelijken. En ze kunnen dit alles ook alleen maar begrijpen vanuit een zekere graad van liefde, want de liefde is het licht dat hun harten verlicht en hun volledige opheldering verschaft over hun bestaan; over de oorsprong en de bestemming van ieder mens.

Het is dus geen wonder dat het verlossingswerk van Jezus de mensen of onbekend is of ongeloofwaardig voorkomt, daar ze vanwege hun lage graad van liefde daar geen begrip voor kunnen opbrengen. En deze graad van liefde wordt steeds lager en daarom wordt ook een verlossing door Jezus door slechts heel weinig mensen nagestreefd. En de weg naar het kruis is voor het merendeel een onbegrijpelijk begrip - een leeg woord - geworden. De mensen zouden daar ook nooit op een rechtstreekse wijze over onderwezen hoeven te worden, zoals het nu gebeurt door het toezenden van mijn woord van boven, want een onzelfzuchtig leven in liefde zou hun denken hebben geordend en verlicht. De waarheid zou in de mensen zelf ontstaan en alle geestelijke verbanden zouden hun duidelijk en helder voor ogen komen. Ieder mens zou zich ook bewust zijn geworden van de waarheid, die de geestvonk van ieder mens in zich draagt. En ieder zou uit zichzelf zijn weg naar Jezus Christus zijn ingeslagen, om van Hem de delging van zijn oerschuld af te smeken.

De mensheid staat nu vlak voor het einde, juist vanwege haar liefdeloze toestand. En daarom is het ook verklaarbaar, dat elk weten voor haar verloren is gegaan, dat het geestelijk inzicht is gedaald en de mensen zelf niets meer doen om het licht in zich weer te ontsteken. En zo hebben ze ook elk weten over de reden en de betekenis van het verlossingswerk van Jezus Christus verloren. En de "weg naar het kruis" is op generlei wijze meer gemotiveerd, wanneer de mensen zich de "mens Jezus" alleen als voorbeeld nemen voor hun levenswandel. Dan hebben ze als gevolg van hun oerzonde een geheel verzwakte wil en zijn ze zonder de verlossing van hun oerschuld niet meer in staat Jezus na te volgen.

U zult moeten begrijpen, dat van u gedurende uw leven op aarde een voortdurende strijd tegen alle verzoekingen wordt verlangd, dat u om de volmaaktheid te bereiken en Jezus na te volgen veel kracht nodig heeft en een sterke wil, daar anders het doel voor u onbereikbaar is. Maar u hebt als gevolg van uw oerzonde een zo verzwakte wil, dat u nooit ofte nimmer uw taak op aarde - uw ziel geheel rijp te maken - zult kunnen volbrengen, juist vanwege deze zwakke wil en omdat mijn tegenstander u nooit zou vrijlaten. U zult dus tevoren van die oerzonde verlost moeten zijn, u zult daar vergeving voor moeten hebben afgesmeekt en verkregen, dan zult u ook de genaden van het verlossingswerk - een versterkte wil - kunnen benutten en dan zal uw voornemen slagen. U zult de volmaaktheid kunnen bereiken, wat echter zonder de verlossing geheel onmogelijk is.

En daarom verschaf Ik u, mensen in de eindtijd, heel in het bijzonder opheldering over wat er aan uw bestaan als mens voorafging. Ik onderricht u over alles, opdat het voor u begrijpelijk wordt waarom u Jezus Christus als Verlosser zult moeten erkennen; waarom u Hem niet zult mogen uitschakelen als u aan de bedoeling van uw leven zult willen beantwoorden en het laatste doel op aarde bereiken: de aaneensluiting met Mij, die zonder de verlossing door Jezus Christus totaal onmogelijk is. En wie zijn best doet een leven in liefde te leiden, wie mijn woord zal aanhoren en de kracht van mijn woord op zich zal laten inwerken, wie mijn wil vervult die Ik hem verkondig door mijn woord, wie dus uitvoerder en niet alleen aanhoorder van mijn woord is, zal ook waarlijk alles kunnen begrijpen. En hij zal niet twijfelen, omdat hij innerlijk verlicht is en omdat elke vraag die hem nog bezighoudt voor hem wordt opgelost. En daarom kan Ik steeds alleen maar de mensen aansporen een leven in onzelfzuchtige naastenliefde te leiden. Dan wordt hem spoedig volledige duidelijkheid geschonken en dan zal hij ook de betekenis en het belang kennen van de verlossing door Jezus Christus, en hij zal er in alle ernst naar streven om het leven te bereiken dat eeuwig duurt.

Amen