Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8478
25 april 1963

Waaraan herkent u de waarheid van boven?

Ik wil u waarlijk licht brengen en daarom ook alle dwalingen onthullen. En u zult het kunnen geloven dat u elke dwaling zult herkennen wanneer u innig met Mij verbonden blijft en steeds alleen begeert in de waarheid te staan. U zult dan ook een juist oordeelkundig vermogen bezitten. Want mijn woord van boven garandeert u dit, omdat u voor Mij en in mijn opdracht werkzaam zult zijn. Ik kan dus alleen leerlingen in de wereld uitzenden met de opdracht Mij en mijn evangelie te verkondigen, die zelf het zuiverste geestelijk goed bezitten. Die het van Mij hebben ontvangen en ook in staat zijn de geesten te onderscheiden die bekwaam zijn de waarheid van de dwaling te scheiden en slechts enkel en alleen de wil hebben de zuivere waarheid te dienen. En al is de rijpheid van ziel van de mensen verschillend, zodat hun al naar gelang hun rijpheid van Mij uit een licht kan worden gebracht dat helderder of zwakker licht geeft, toch zal het nooit van de waarheid afwijken wanneer Ik zelf de oorsprong ben van geestelijk goed dat de mensen buitengewoon wordt toegestuurd. En ook wanneer een weten niet zo omvangrijk is, dan moet het toch de waarheid zijn en die laten onderkennen. Elke tegenspraak echter moet duidelijk naar voren worden gebracht als dwaling.

Mensen zullen zich steeds vergissen, omdat nog te zeer hun verstand werkzaam is, waarop mijn tegenstander kan inwerken. En hij doet dit ook, omdat hij een vijand van de waarheid is. Doch juist daarom leid Ik de zuivere waarheid naar de aarde. En u zult niet hoeven te vrezen dat de tegenstander de overmacht heeft, wanneer u serieus in de waarheid zult willen staan. Dan zal ze u ook worden geschonken. Maar dit ene zult u niet mogen vergeten, dat de tegenstander aan het einde over grote macht beschikt en dat hij deze waarlijk ten volle zal gebruiken, omdat de mensen zelf hem deze macht toestaan. En het zal een verbitterde strijd zijn die wordt gevoerd tussen licht en duisternis. En waar maar een licht doorbreekt, is hij ook al bereid het te doven of te vertroebelen, doordat hij het met dwaling vermengt en steeds weer mensen vindt die hij door middel van gedachten ertoe kan brengen veranderingen aan te brengen in het geestelijk goed dat door Mij oorspronkelijk naar de aarde werd geleid.

Maar steeds zullen de mensen die alleen maar de waarheid begeren, vanzelf dat afwijzen wat niet overeenstemt met de waarheid. Maar door middel van dwang werk Ik noch op mijn tegenstander in, noch op de mensen die hem toebehoren, omdat Ik de wil van de laatstgenoemden acht, maar anderzijds de ernstige wil in een mens om in de waarheid te staan, steeds zal beschermen tegen het aannemen van onjuist geestelijk goed. Maar omdat het de tijd van het einde is, wordt voor u steeds weer een nieuwe bron ontsloten waaruit u het zuiverste levenswater zult kunnen putten. En hieraan zult u ook gemakkelijk kunnen proeven of u innerlijk opknapt, of dat u geen enkele uitwerking van kracht bespeurt. De mensen die innerlijk met Mij verbonden zijn en zich vol vertrouwen tot Mij wenden om het toezenden van de waarheid, laat Ik niet zonder hulp.

En Ik verlicht hun denken. Ik geef hun het vermogen om juist te oordelen, dus zult u mensen ook nooit meer hoeven te vrezen een prooi te worden van de dwaling. En steeds duid Ik u de toetssteen aan: het verlossingswerk van Jezus Christus. En alleen dat zal de inhoud van mijn rechtstreekse openbaringen zijn, ook wanneer zoiets u nog niet in alle diepte wijsheden overbrengt, wanneer de rijpheid van ziel dat niet toelaat. Maar wanneer Ik u werkelijk mijn woord toestuur, dan zal Ik steeds vooral het werk van verlossing naar voren brengen, omdat u de verlossing door Jezus Christus zult moeten hebben gevonden op aarde, wilt u vrij het rijk hierna kunnen binnengaan.

Dit te weten moet voor u voldoende zijn, wanneer u zult willen onderzoeken of u goddelijke openbaringen worden toegezonden, of dat de tegenstander ertussen is gekomen om u in verwarring te brengen. Want zodra u over Jezus en Zijn verlossingswerk onvoldoende uitsluitsel wordt gegeven, is hij het die een verlossing uwerzijds wil verhinderen die u alleen door Jezus Christus zult kunnen vinden. En steeds zal Ik u door mijn geest deze kennis van de betekenis en de geestelijke motivatie van het verlossingswerk doen toekomen. Dan pas zal het licht in u worden en dan pas zult u ook weten of en wanneer u door Mij zelf zult worden toegesproken. En u zult niet meer ten prooi kunnen vallen aan de dwaling. Onderzoek daarom alles en behoud het beste, want zodra u zult worden aangespoord om werkzaam te zijn in liefde, zijn er ook goede geestelijke krachten aan het werk, omdat u door een leven in liefde ook in staat zult zijn de dwaling te onderkennen en deze nu niet meer gevaarlijk voor u kan zijn.

Amen