Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8455
1 april 1963

Een gebed vol vertrouwen

En wanneer u in aardse benauwenissen terechtkomt, dan is er alleen maar een innige roep naar Mij nodig en Ik zal u beschermen en alle tegenspoed ver van u houden. Maar deze roep moet uit het hart komen en niet slechts een lippengebed zijn. Want een roep vanuit het hart is ook het bewijs van vertrouwen. Hij is een bewijs van een levend geloof dat Ik altijd zal vervullen. Hoe gemakkelijk zou uw leven op aarde door u kunnen worden afgelegd, wanneer u voortdurend in innige verbinding met Mij zou staan, steeds in het bewustzijn u aan uw Vader te kunnen toevertrouwen en steeds door Hem gehoord te worden.

Mijn liefde voor u is waarlijk eindeloos en ze verleent u ook alles wat nuttig is voor uw ziel.

Maar u zult ook niets meer van Mij vragen wat u schade zou kunnen berokkenen, want de innige band met Mij stelt ook een zekere geestelijke rijpheid voorop. Uw verlangen om u aan Mij te mogen overgeven, is ook de waarborg ervoor dat Ik nu kan handelen als een vader tegenover zijn kind. Want u bent niet meer weerspannig tegen Mij. U hebt de wilsproef al doorstaan die doel is van uw leven op aarde.

Het is het mooiste bewustzijn voor u dat u zich als kinderen zult mogen voelen, die de Vader nooit tevergeefs iets vragen. En u gaat voortaan ook geen weg meer alleen, want Ik zal uw voortdurende Begeleider zijn, omdat Ik u wil beschermen tegen elke vijand, het zij hij is een gevaar voor u op aarde dan wel in het geestelijke rijk.

Geef u slechts vol vertrouwen aan Mij over en uw weg over de aarde zal zo gemakkelijk begaanbaar voor u zijn, dat u het doel ook moeiteloos zult bereiken. U bent alleen zo lang zwak en u zult alleen zo lang moeten strijden, als u zich van Mij verwijderd houdt. Bent u echter met Mij verbonden door uw innige overgave aan Mij, door uw wil, uw liefde en voortdurende gedachten, dan zult u zich ook sterk voelen en geen enkele benauwenis meer vrezen. Beschouwt u zich als mijn kinderen, dan zult u ook door Mij als Vader worden verzorgd en begeleid. U mag Mij alleen niet uitschakelen uit uw gedachten, want dan zult u heel zeker op velerlei manieren in het nauw worden gebracht door Mijn tegenstander. En Ik kan u dan niet bijstaan, omdat u zich bewust naar Mij zult moeten keren om nu echter ook mijn liefde en hulp te mogen ervaren.

Maar een innige band met Mij vereist een levend geloof, terwijl een vormgeloof ook steeds slechts gebeden voor de vorm tot gevolg zal hebben die niet doordringen tot aan mijn oor omdat Ik in geest en in waarheid wil worden aangeroepen.

Een levend geloof wederom vraagt een leven in liefde. Want nooit kan een mens die zonder liefde is, levend geloven, omdat hij zonder liefde ook verwijderd is van Mij, van de eeuwige Liefde.

Maar Ik wil u nabij zijn. Zo nabij, dat u mijn aanwezigheid voelt. En dan zult ook u vertrouwelijk met Mij spreken als kinderen en Ik kan het door u aangesproken worden beantwoorden. Ik kan u mijn aanwezigheid bewijzen, doordat Ik aan uw verzoeken voldoe en u steeds vaster aan Mij bind.

Want de band van mijn liefde verbindt ons nu voor tijd en eeuwigheid en zal nimmer meer verbroken kunnen worden. En de zegen die voor u uit mijn aanwezigheid voortvloeit, zal voor u onmetelijk zijn. Maar u zult Mij kunnen horen. Uw Vader zal tot u spreken en u zult mijn stem herkennen en gelukkig zijn omdat tegelijkertijd helder licht u doorstroomt.

Want mijn straal van liefde die u nu treft, moet helder licht verspreiden en u gelukkig stemmen.

Tracht voortdurend nauw met Mij verbonden te zijn door innig gebed, door vertrouwelijke samenspraak van het kind met zijn Vader.

En uw gang over de aarde zal gemakkelijk en zonder zorgen zijn, want de band die u eens vrijwillig losmaakte, is nu in vrije wil weer hersteld en zal eeuwig niet meer kunnen worden verbroken.

Maar Ik kijk met welgevallen op mijn kinderen neer. Ik laat ze niet meer zonder Leider voortgaan. Ik wend elk gevaar voor lichaam en ziel af en Ik trek mijn kinderen steeds dichter naar Mij toe, zodat ze Mij nu niet meer kunnen opgeven, omdat ze zich onder Mijn hoede geborgen voelen. Vertrouw u te allen tijde toe aan Mij, uw Vader. En geloof dat mijn liefde u met alles bedenkt om u te verblijden, omdat dan uw ziel naar Mij verlangt en Ik haar nu ook geestelijk en aards kan bedenken, en omdat mijn liefde zich voortdurend wil weggeven en geluk wil bereiden voor alle wezens op aarde en in het geestelijke rijk.

Amen