Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8297
12 oktober 1962

Gods rechtvaardigheid

Dat mijn rechtvaardigheid niet kan worden ontdoken staat onomstotelijk vast, daar Ik anders niet volmaakt zou kunnen worden genoemd. Maar aan deze rechtvaardigheid werd voldaan door de mens Jezus die Mij het zwaarste offer heeft aangeboden dat ooit een mens heeft volbracht en volbrengen zal, want Hij was geheel zonder zonden en nam de zonden van de gehele mensheid op zich om ze te verzoenen. Hij werd dus niet getroffen door gevolgen van Zijn eigen zonden, maar Hij nam vrijwillig de gezamenlijke zondenlast van de mensheid op zich. Hij leed onuitsprekelijk en stierf de meest pijnlijke dood aan het kruis uit liefde voor de mensheid. Hieraan zult u moeten denken, die meent dat de mensen zelf moeten en kunnen boeten voor hun schulden, want daartoe is geen mens in staat omdat elke zonde een vergrijp is tegen de Liefde, tegen Mij zelf, ook wanneer ze jegens de naaste wordt begaan. U mensen zult ook wel uw deel ertoe kunnen bijdragen doordat u op aarde de gelegenheid wordt geboden het begane onrecht goed te maken en u voor dit doel zelf door wantoestanden van allerlei aard zult worden geplaagd die het gevolg zijn van uw zondige levenswijze of handelingen en die over u komen opdat u zelf daardoor inziet op welke manier u hebt gezondigd tegen Mij of tegen uw naasten. Want u zult toch tot inzicht moeten komen van uw schuld om die naar Jezus Christus te dragen onder het kruis, Die u pas de zonden kan kwijtschelden wanneer u Hem daarom vraagt. En u zou alle twisten, alle slagen van het noodlot die over u komen meer als opvoedingsmiddel moeten beschouwen, als middel waardoor u tot zelfkennis zult moeten komen, om u van het kwade af te keren en naar mogelijkheid goed te maken, dat wil zeggen al op aarde boete doen om niet in het hiernamaals in uiterste kwellingen te moeten verblijven tot u daar de zelfkennis opdoet.

Nooit zult u zonder Jezus Christus gelukzalig kunnen worden, juist omdat alleen Hij uw schuld teniet kan doen, zij het de oerschuld van uw vroegere afval van God of ook de in het leven op aarde begane zonden, want ook voor deze zult u bij Jezus Christus om vergeving moeten vragen, want u zult zelf de schuld niet kunnen aflossen, al zou u nog zo’n groot lijden hebben te verduren, op aarde of in het rijk hierna. U zult de weg naar Jezus Christus moeten vinden, u zult de weg moeten nemen naar Hem opdat de poorten naar het lichtrijk voor u worden geopend.

Dat steeds weer de gevolgen van een schuld op u mensen terugslaan, is goddelijke wet maar verlost u niet van die schuld, al zou u nog zo zwaar hebben te lijden. Dit laatste heeft steeds alleen opvoedkundige waarde opdat u eens de weg zult nemen naar het kruis, naar Jezus Die alleen alle schuld heeft goedgemaakt door Zijn verlossingswerk. U zult er steeds aan moeten denken dat ieder mens voor zichzelf de toestand schept waarin hij zich bevindt, dat aan zijn ongelukkige toestand, zijn moeilijke situatie, de vrije wil van de ziel zelf de schuld heeft. Dat ze zich op uiterste afstand van God bevindt door haar zondenschuld, waarvoor ze zelf verantwoordelijk is, moet haar ook een ongelukkige toestand opleveren, die ze echter zelf kan veranderen, wat weer haar vrije wil moet doen.

In de eindtijd nu zijn veel zielen belichaamd als mens, van wie de graad van rijpheid zeer laag is. Maar de tijd die voor hun vrij worden uit de vorm gesteld werd is afgelopen en nu komt ook deze onrijpheid van de zielen vaak aan het licht door handelen dat vijandig jegens God is. En ook de zondigheid van de mensen is dus buitengewoon groot, wat ook moeilijkere levensvoorwaarden vereist en louteringsmogelijkheden van de meest verschillende aard, die voor de geestelijk niet gewekte mensen niet begrijpelijk zijn en hen aan mijn liefde en rechtvaardigheid laten twijfelen of aanleiding geven tot de verkeerde aanname dat onrijpe zielen teruggeplaatst zijn naar de aarde. Maar dit zijn belichamingen van zielen die door de schepping aarde heen zijn gegaan en geen groot besef hebben bereikt, maar die zich toch nog in het aardse bestaan vrij kunnen maken van elke vorm omdat ze alleen maar tot Jezus hun toevlucht hoeven te nemen Die hen zal helpen in elke zwakheid, Die hun wil kan versterken wanneer deze zich maar tot Hem keert. Maar ook die zielen wordt de vrijheid gelaten in hun willen en denken, maar de beste opvoedingsmiddelen worden van Mij uit aangewend om hen nog te winnen voor het einde. Dat ze ook nu buitengewoon in het nauw worden gedreven door de vorst der duisternis en zijn aanhang, valt niet te ontkennen. Maar ook Ik zet ze openlijk de voet dwars, maar moet het aan hen zelf overlaten voor welke heer ze kiezen. En in overeenstemming daarmee zal ook hun toestand zijn wanneer het einde is gekomen. Ze zullen tot leven komen of weer voor lange tijd aan de dood vervallen.

Amen