Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8762
25 februari 1964

Spirituele verbindingen?

Ik kan u altijd alleen maar zeggen, dat u Mij zelf tot u zult moeten laten spreken, dat u alleen naar Mij zelf zult moeten luisteren en waarlijk u zult er geen spijt van hoeven te hebben, want alles wat voor u nodig is te weten, zal u worden toegezonden, u zult niet in het donker voort hoeven te gaan, maar helder licht zal de weg verlichten waarvan aan het einddoel Ik u zelf zal ontvangen.

U zult u daarom rechtstreeks tot Mij moeten wenden opdat Ik u het licht ontsteek, u moet het niet van iemand anders verwachten. Want licht kan alleen van Mij uitgaan, die het Licht ben van eeuwigheid.

Wel stuur Ik de lichtstroom van mijn liefde door talloze lichtwezens overal heen in de oneindigheid, steeds heeft hij zijn oorsprong in Mij en blijft daarom steeds hetzelfde licht. Maar u weet dat er ook verblindende lichten bestaan, u weet dat deze wel uw ogen kunnen verblinden maar ze ook ongeschikt maken voor het ware licht dat een zacht schijnsel afgeeft en toch stralend helder alles verlicht, dat op u een weldadige invloed zal uitoefenen, maar niet fel voor u opflitst en daarom uw ogen verzwakt.

En zulke verblindende lichten zijn het werk van mijn tegenstander, die zich eveneens bedient van degenen die openstaan voor hem, om zijn verblindende lichten verder te leiden door mensen die voor hem werken. Mensen die zelf verwarring willen stichten of ook wel zulke die de beste bedoeling hebben maar niet rechtstreeks de weg naar Mij nemen om een licht voor zichzelf te laten ontsteken.

U, mensen zult moeten weten dat er ontelbare geesten zijn bij wie het zelf nog aan het licht van inzicht ontbreekt, die echter elke gelegenheid aangrijpen om verbinding met de mensen op aarde tot stand te brengen en die zich tegenover dezen uitspreken, die dus dat trachten over te brengen wat zij zelf bezitten, ofschoon het niet overeenstemt met de waarheid. Verder zult u moeten weten dat de geestenwereld voortdurend met u in verbinding staat en, al naar uw eigen graad van rijpheid, u ook door geestelijke wezens omringd bent die u nu bedenken met het naar binnen laten stralen van hun weten op uw gedachten.

En elke gedachte heeft zijn oorsprong in de geestelijke wereld en hij raakt u, mensen steeds in overeenstemming met uw eigen rijpheid en uw wil en verlangen naar waarheid. Het proces dat onophoudelijk plaats vindt door de bezigheid van het denken van de mens, neemt duidelijke vormen aan wanneer het zich bewust afspeelt, wanneer dus de mensen bewust de verbinding tot stand brengen met de geestelijke wereld en van daar uit geestelijke leringen in ontvangst nemen, die dan min of meer overeenstemmen met de waarheid omdat de mensen op heel verschillende niveaus van rijpheid staan en ook de zin en het doel van bewuste verbinding met de geestenwereld verschillend is. Maar door de geesten wordt elke gelegenheid aangegrepen, omdat ze zich willen laten horen.

Nu heb Ik u, mensen een vrije wil gegeven en deze alleen bepaalt of u positief of negatief beïnvloed wordt door de wezens van het geestelijke rijk, want beantwoordend aan uw wil, komen de geesten die onderrichten naar u, die of licht brengen of u in steeds grotere duisternis te laten belanden. Want uw vrije wil bepaalt uw levenswandel, hij zet u aan of hindert u liefdewerk te doen. Uw vrije wil verlangt ernstig naar waarheid of stelt zich met elke geestelijke lering die u wordt aangeboden, tevreden. Uw vrije wil is intens ernstig op Mij gericht of sluit zich aan bij mijn tegenstander. En dus bepaalt uw vrije wil ook de leerkrachten die u vanuit het geestelijke rijk trachten te onderrichten.

Maar alleen wezens van het licht zijn gerechtigd om te onderrichten en dezen zullen u ook gegarandeerd waarheid overbrengen, want ze geven alleen door wat ze rechtstreeks van Mij ontvangen. Maar hoe zult u erkennen of u door de lichtwereld wordt onderricht of door zulke wezens die zelf nog niet in waarheid wandelen?

U zult de weg naar Mij moeten nemen, u totaal aan Mij overgeven en Mij vragen om het toesturen van de waarheid. En geef Ik u nu antwoord door mijn lichtboden uit het geestelijke rijk, dan kunt u er verzekerd van zijn dat Ik u op de eerste plaats zal aansporen met Mij zelf in rechtstreekse verbinding te treden, dat Ik u opheldering zal geven over het werkzaam zijn van mijn geest in de mens en dat Ik u dus een garantie geef dat u dan zuiverste waarheid van Mij in ontvangst neemt omdat mijn geest zich niet vergissen kan. Dan werk Ik ook wel door lichtboden in u, dat wil zeggen: de lichtstraal van mijn liefde wordt heengeleid door die hoge geesten die toestemming hebben om te onderrichten, die niets anders dan de kracht van mijn liefde verder sturen, die "mijn woord" dat rechtstreeks van Mij uitgaat naar de aarde stralen.

Begrijp het: mensen die intens ernstig de waarheid begeren en zich met Mij zo innig mogelijk verbinden, kunnen ook wel volgens de waarheid onderricht worden op spirituele wijze, omdat hun zuiverheid daar garantie voor biedt, maar dit zijn van die zeldzame uitzonderingen en toch brengen ze de medemensen ertoe op dezelfde manier de waarheid te zoeken en dezen nemen een groot risico, omdat ze zelf alle geesten die zich tegenover hen uiten, niet kunnen controleren, omdat ook onwetende geesten opduiken die gehoord willen worden en er daarom nooit de zekerheid bestaat zuivere waarheid te ontvangen.

Maar ieder lichtwezen dat van Mij de stroom van liefdelicht in ontvangst neemt en verder leidt, zal nu van zijn kant trachten de mens te beinvloeden de rechtstreekse verbinding met Mij steeds inniger tot stand te brengen en dus "het werkzaam zijn van de geest" mogelijk te maken. Het (lichtwezen) zal de mens daarover opheldering geven dat de waarheid alleen van Mij uitgaat en ook rechtstreeks van Mij ontvangen kan worden. Want het lichtwezen is van alle gevaren van een spirituele omgang met de geestenwereld op de hoogte en het weet dat de mens vanuit zichzelf de gevaren maar zelden het hoofd kan bieden, daar een voorwaarde daarvoor een heel zuiver, rijp zieleleven van de mens is, zo iets echter ook het proces van het rechtstreekse overbrengen door mijn geest zou toestaan, dat verreweg zegenrijker voor hem zelf en zijn volgelingen is.

De staat van rijpheid van de doorsnee mens is nog te laag dan dat die de verbinding met de hoge lichtwereld zou kunnen garanderen en daarom is het gevaar te groot dat dwaling als waarheid wordt verdedigd, alleen maar omdat ze uit het "geestelijke rijk" afkomstig is, dus door media aan de mensen werd overgebracht. Een medium zal zich ook niet tegen een onreine geest kunnen verweren, die makkelijk kan binnensluipen waar nog aards gerichte wensen of onzuivere neigingen aanwezig zijn bij een van de deelnemers van zo'n kring die zich met het geestelijke rijk in verbinding trachten te stellen. Zo'n verbinding is en blijft een gevaar voor de zielen van de mensen, omdat maar heel zelden de sfeer zo zuiver is, dat geen vijandige geest toegang krijgt en dan ook dan alleen zuivere waarheid aan de mensen kan worden toegebracht.

Maar elke zodanige gunstige gelegenheid zal ook door deze lichtwezens worden opgemerkt en getracht, in die zin benut te worden om de mensen het "werkzaam zijn van de geest" in de mens begrijpelijk te maken opdat dan het ontvangen van de waarheid gegarandeerd is en een grote zegen ook voor de medemensen daaruit voortvloeit. Maar dan zal het u ook begrijpelijk zijn dat er maar één waarheid bestaat die alleen van Mij uitgaat, die de eeuwige Waarheid ben.

En daar moet Ik steeds weer de nadruk op leggen dat u dan ook voor de zuivere waarheid zult kunnen opkomen, wanneer Ik zelf de oorsprong ben van een geestelijke lering, die door mijn rechtstreeks Werkzaam zijn in u tot u komt of toegekomen is. Dat u echter nooit dezelfde zekerheid zult hebben, wanneer u op een andere manier wordt onderricht, ofschoon ook dan stukjes waarheid u toekomen, maar er evenzo het grote gevaar bestaat dat u, mensen misleid wordt.

Want mijn tegenstander is werkzaam op aarde en ook in het geestelijke rijk en zijn doel is de geestelijke duisternis dieper te maken en elk licht te doven of te vertroebelen. Maar Ik ben het Licht van eeuwigheid en Ik zal steeds licht uitstralen in de duisternis, opdat u, mijn schepselen de weg vindt die terugvoert naar Mij en het eeuwige leven.

Amen