Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8590
19 augustus 1963

God verlangt van de mensen alleen liefde

U wordt steeds weer door mijn liefde vastgepakt en omhoog getrokken, wanneer u maar geen weerstand biedt. Want Ik laat u niet in de diepte. Ik help u altijd, zodat u trede voor trede omhoog klimt, zodat u vanuit duistere gebieden in lichte hoogten komt. Ik help u zodat u kracht ontvangt, en ook de weg omhoog, de weg die opwaarts leidt en inspanning kost, met succes zult kunnen afleggen. Maar steeds verlang Ik van u dat u elke weerstand opgeeft, dat u zich tot Mij wendt om hulp en bereid bent mijn wil te vervullen. Dan zult u ook gegarandeerd uw doel kunnen bereiken, ten behoeve waarvan u op aarde vertoeft. U zult zich nog kunnen vervolmaken op deze aarde en met een hoge graad van licht het rijk hierna binnengaan, waar u dan een heerlijk lot wacht, dat eeuwig duurt. U zult mijn wil moeten vervullen. En dit betekent, dat u een leven in liefde zult moeten leiden.

Ik verlang verder niets van u dan dat u opgaat in de liefde voor Mij en voor de naaste, omdat de liefde het grondbeginsel is, omdat de liefde de wet van de eeuwige ordening is, omdat Ik zelf de liefde ben en u uit deze liefde bent voortgekomen. Wanneer u eenmaal het wezen van de liefde hebt doorgrond, zal het voor u begrijpelijk zijn waarom Ik verder niets dan liefde van u verlang. Want de liefde is alles. Ze is licht en kracht en gelukzaligheid. Zonder liefde blijft u verwijderd van Mij en slechts bij Mij alleen is gelukzaligheid. Alleen in verbinding met Mij zult u vol van kracht en licht kunnen zijn. Maar wijst u mijn liefde af, dan zult u ongelukkig zijn en blijven, tot u zelf uw wezen verandert en weer liefde wordt, zoals het was in het allereerste begin.

Alles waarmee u nu in het aardse leven wordt geconfronteerd, kan in u liefde doen opvlammen. Want u bent alleen om die reden op deze wereld gezet, dat u zich zult kunnen oefenen in werken van liefde. Steeds en overal zult u helpend bezig kunnen zijn tegenover uw medemensen. U zult kunnen dienen, en als dit gebeurt in onbaatzuchtige liefde, verandert u zelf uw wezen - dat aanvankelijk alleen de eigenliefde kent - in onzelfzuchtige liefde die wil geven en gelukkig maken. En u wordt zelf weer wat u was in het allereerste begin: van liefde doorstraalde wezens, vol van licht en kracht. U wordt mijn kinderen die in liefde naar de Vader verlangen en nu onafgebroken ook liefdekracht zullen ontvangen.

Maar onbeperkt liefdelicht en liefdekracht in ontvangst te mogen nemen, betekent ook het helderste inzicht, alles weten en binnendringen in de diepste scheppingsgeheimen, in de diepste wijsheid en in mijn heilsplan van eeuwigheid. Een van liefde doorstraalde mens kan op aarde al een omvangrijk weten in ontvangst nemen. En dit weten zal hem gelukkig stemmen en het zal zich verdiepen, hoe hoger de graad van zijn liefde stijgt. En de toegang tot het rijk hierna na zijn dood zal een gelukzaligheid in hem teweegbrengen, die voor u mensen onvoorstelbaar is. Want hij zal door het helderste licht omstraald zijn. Hij zal alle heerlijkheden mogen aanschouwen waarvan u mensen nooit zult kunnen dromen. En dit alles brengt alleen de liefde tot stand die u als mens zo weinig beoefent en die toch het enige is, dat u een eeuwig leven waarborgt in gelukzaligheid.

Ik verlang alleen liefde van u mensen, maar Ik help u ook zodat u in staat bent ze uit te oefenen, omdat Ik altijd bereid ben uw lot te verbeteren en omdat Ik u niet in de diepte, in de duisternis wil achterlaten, daar u toch in het allereerste begin als lichtwezens was geschapen. U koos in vrije wil zelf de duisternis, maar Ik ben onophoudelijk bezig u aan te sporen vrijwillig opwaarts te klimmen. En deze klim zult u alleen kunnen afleggen, wanneer u in liefde werkzaam bent, omdat u dan voortdurend kracht ontvangt om opwaarts te gaan, en omdat u dan ook inziet, waarom u over de aarde gaat en bewust uw doel nastreeft: de vereniging met Mij, die u onuitsprekelijk gelukzalig maakt, maar die juist alleen door een leven in liefde in volledige onbaatzuchtigheid kan worden bereikt.

Doch u hoeft alleen ernstig te willen, en waarlijk, Ik zal u helpen dat u de wil tot daad zult laten worden. U zult altijd kracht ontvangen om uw wil uit te voeren en u zult steeds zo gestuurd en geleid worden, dat u steeds dichter bij het doel komt. Ik zal u mijn wil te kennen geven en als u deze vervult, zult u ook in de liefde leven en dan ook verbonden zijn met Mij, die de Liefde zelf ben. Maar de aaneensluiting met Mij is de hoogste gelukzaligheid en die blijft nu ook bestaan tot in alle eeuwigheid.

Amen