Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9024
24 t/m 26 juli 1965

De verzekering van de zuivere waarheid

Wanneer Ik u steeds weer de verzekering geef, dat u van Mij slechts de zuivere waarheid kunt ontvangen, dan moet dit voor u volstaan om in alle zekerheid deze ook te kunnen doorgeven. Want u moet voor ogen houden dat u het einde te wachten staat en dat Ik alle mogelijkheden benut om u mensen licht en opheldering te verschaffen, opdat u opnieuw de uitweg uit het duister vindt, dat de tegenstander over u uitgespreid heeft. En Mij staan ook waarlijk de middelen ter beschikking om de mens, die naar de waarheid verlangt, deze ook te kunnen laten toekomen en - zo Ik het laten toekomen van de waarheid als dringend noodzakelijk beschouw - Mij ook de juiste kanalen daarvoor te kunnen uitkiezen, die Mij de garantie geven op een waarheidsgetrouw ontvangen van Mijn woord van boven. Daartoe zeg Ikzelf u: “Onderzoek alles, en behoudt het beste.” En de geest in u zal u ook daar steunen, waar twijfels omtrent de waarheid u overvallen. En verzoek Mij dan nogmaals u opheldering te geven, opdat u alles juist begrijpt. Doch dat u in de eindtijd niet misleid wordt, wil Ik u Zelf leren door Mijn geest. En Mijn tegenstander kan u niet meer verblinden, want u doorziet zijn intriges en uw ogen zijn steeds op Mij gericht.

De strijd tussen het licht en de duisternis woedt reeds eeuwig en zal nog eeuwige tijden doorgaan, want het licht kan zich slechts daar handhaven, waar de verlossing reeds plaats heeft gevonden, omdat dan de tegenstander zijn kracht is ontnomen. En overal waar Mijn woord op aarde neerdaalt, daar heeft de tegenstander zijn macht verloren en juist daar zal hij zich roeren en trachten het licht uit te doven. Ik echter heb lichtdragers opgesteld die hem in kracht overtreffen, waar hij niet tegenop kan omdat zij hem met hun licht verblinden. Hij verdraagt alles behalve licht, omdat dit hem blootstelt, omdat dit al zijn ondeugden aan het licht brengt en hij daarom in de duisternis vlucht. En omdat het einde zo nabij is, komt het erop aan met de waarheid naar voren te treden en overal licht te brengen, wat graag aangenomen wordt daar waar de mensen zich door de duisternis bedrukt voelen.

U kunt echter de waarheid slechts van Mij aannemen, daar Ik de eeuwige waarheid ben en deze al diegenen laat toekomen, die onder de duisternis van de geest lijden, die hun harten openen om dit op te nemen en die Ik daarom aanspreken kan, omdat Ik hun harten ken, omdat ik weet, dat zij liefdevol zijn en Mijzelf zoeken, daar zij de waarheid zoeken. En deze zullen steeds door Mij bedacht worden, en Ik zal ervoor zorgen dat zij Mij kunnen dienen door de verspreiding van de waarheid. Want deze moet overal naartoe gedragen worden, waar ook maar één verlangende mens zijn gedachten uitzendt met vragen die Ik alleen hem kan beantwoorden. Dan zal hij ook uitsluitsel verkrijgen en hij zal steeds de volle overtuiging hebben dat hij de zuivere waarheid bezit. Laat u daarom niet misleiden wanneer u zelf het gevoel hebt de volle waarheid te bezitten, want ook dit is Mijn stem die tot u spreekt en dan wordt u van binnenuit beleerd, door de geestvonk welke Mijn aandeel is, die op Mij aanstuurt en zich met Mij tracht te verenigen.

Om voor Mij te kunnen werken, moet u in uzelf de overtuiging hebben niets anders dan de zuivere waarheid te ontvangen, om deze nu ook met overtuiging over te kunnen brengen. Want dit is de laatste gelegenheid die u geboden wordt om licht naar de mensen te kunnen dragen. En dat dit licht helder en duidelijk gezien kan worden, daarvoor zal Ik Zelf zorgdragen, en Ik zal alles belichten wat deze waarheid tegenspreekt, wat u zodoende als vergissing kunt brandmerken. Maar u zelf zal Ik geen dwaling laten toekomen, omdat iets dergelijks wordt verhinderd door Mijn liefde, die Ik elk mensenkind toezeg dat ernstig wil dienen. Dat u nog niet bij machte bent om in al Mijn boodschappen van boven volledig door te dringen, laat u soms twijfelen aan de waarheid ervan, doch als u zich eenmaal aan Mij geschonken hebt, als Ik eenmaal uw wil ken, die zich verzet tegen het onware weten, dan kan Ik u daartegen ook beschermen, want daarmee betoont u ook uw instelling tot dat wat de vader der leugen is.

En jullie wil geeft Mij het recht, geheel bezit van u te nemen en u zodoende als lichtdragers uit te zenden, die nu in Mijn opdracht het licht dienen te verspreiden, opdat de geestelijk blinde mensheid uit de duisternis van de nacht wordt geleid. En geloof steeds vaster aan Mijn eindeloze liefde, die het waarlijk niet toelaten zal dat u zich in dwaling bevindt, die u integendeel daarvoor behoedt. Wat een aardse vader doen zal opdat hij u geen onwaarheden verkondigt, dat zal Ik toch zeker werkelijk doen, daarom kunt u al uw twijfel laten varen. Want steeds opnieuw zeg Ik u: Ik heb u nodig voor dit werk. En hoe meer u zelf verlangt naar de zuivere waarheid, des te betere dienaren bent u voor Mij, en dan vervult u uw werkzaamheid waarlijk het beste.

Twijfel daarom nooit aan de waarachtigheid van datgene wat u van boven wordt geboden. En dat het u van boven geboden wordt, dat zult u aan de inhoud van mijn boodschappen kunnen merken, die u niets dan liefde prediken en het verlossingswerk van Jezus Christus naar voor brengen. En wie eenmaal met zulke uitvoerigheid juist over het verlossingswerk opheldering kreeg, die is ook zover in goddelijke openbaringen doorgedrongen dat hij beschermd is tegen de invloed van kwade krachten, want zijn instelling tegenover Jezus is zijn belangrijkste bescherming. U moet u steeds weer voorstellen dat de goddelijke Verlosser zelf reeds bezit heeft genomen van u, die zich voor Hem inzet, en dat het dan totaal onmogelijk is dat u open staat voor dwaling, die dus van Mijn tegenstander uitgaat.

En in het bijzonder in de eindtijd is het nodig dit te weten, omdat u nog vaak aangevallen wordt door diegenen die de waarheid van uw bekendmakingen in twijfel trekken, en tegenover dezen moeten zulke argumenten worden aangevoerd. Geloof daaraan, dat Ik exact op de hoogte ben van de wil van de ontvanger van Mijn woord en dat Ik Mij daarom dusdanig iemand uitzocht, die elke dwaling onmiddellijk onderkende en zich tegen de aanname daarvan verzette, omdat het nu eenmaal om de eindtijd gaat, waar alleen het licht der waarheid nog redding kan brengen onder de mensen die zich willen laten redden. En tenslotte zal er een groot licht schijnen om alles te bevestigen wat als waarheid verspreid is. Dan echter is ook het einde niet meer veraf, want dan zal Ik Zelf komen in de wolken, zoals Ik het verkondigd heb.

Amen