Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8482
29 april 1963

Het proces van het ontvangen van het woord

U mag niet moede worden voor de waarheid op te komen. Dat zeg Ik steeds weer tot hen die de zuivere waarheid van Mij in ontvangst mogen nemen, die Ikzelf daartoe uitkoos om Mij als opnamevat te dienen waarin Ik de stroom van mijn geest kan laten invloeien. Dezen zijn ook gekenmerkt door een sobere, eenvoudige levenswijze, door een natuurlijke aard en een ootmoedige instelling tegenover het grote genadegeschenk dat zij ontvangen. Want de zuivere waarheid verdraagt geen ongewone begeleidende verschijnselen. Zo zuiver en helder als de waarheid zelf is, die van Mij uitgaat, zo rein en klaar zal ook de ontvanger van de waarheid uit Mij zijn, hoewel hij geen heilige hoeft te zijn om Mij als opnamevat te dienen. Want slechts zelden bereikt een mens op aarde die volmaaktheid dat hij heilig genoemd zou kunnen worden. Maar hij zal 'n bepaalde basis moeten bezitten die mijn ongewoon werkzaam zijn in en bij hem toelaten.

En zo zal het ontvangen van het woord altijd op de natuurlijkste wijze plaats hebben, zonder ongewone tekenen of gebeurtenissen en de mens zelf zal met beide voeten stevig op de grond staan, hij zal van geen extase of geestvervoering blijk geven. Hij zal eenvoudig alleen mijn woord horen en het neerschrijven opdat het voor het nageslacht behouden blijft.

Alles wat voor de ogen van de medemensen zich nuchter en duidelijk openbaart is er voor geschikt ook de mensen aan te spreken die nog midden in de wereld staan, en juist dezen moeten zover gebracht worden dat ze hun blik geestelijk richten. Zij wijzen alles wat bovennatuurlijk is graag af, maar moeten echter tegenover dat wat hun op die wijze wordt aangeboden toch stelling nemen, omdat zij een ongewone kracht moeten erkennen vanwege de resultaten die tegen een streng onderzoek bestand zijn. En wie bereid is om serieus te onderzoeken, die zal waarlijk een grote geestelijke zegen bemerken, want hij komt nu zelf in bezit van het kostbaarste wat hem op de wereld kan worden aangeboden; hij komt in het bezit van de waarheid, die alleen van Mij als de eeuwige Waarheid uit kan gaan.

Dat dit natuurlijke proces nu ondanks zijn verklaring maar weinig geloof vindt, sluit echter niet uit dat veel mensen hun aandacht richten op zodanige zaken die geestelijk worden overgebracht en ongewone begeleidingsverschijnselen met zich mee kunnen brengen, dus laten zij zich verblinden door 'n uiterlijk gebeuren waarvan de schittering de armzaligheid van de inhoud moet verdoezelen.

De inhoud is echter het enige belangrijke, en om nu de zuivere waarheid, die de kostelijke inhoud van een opnamevat is, naar de aarde te kunnen brengen, zoek Ik Mij de meest onopvallende vaten daarvoor uit. Doch één voorwaarde moet aanwezig zijn: Een sterke wil, want zij moeten het geestelijke goed verdedigen tegen alle aanvallen van mijn tegenstander en Mij daarom zo toegenegen zijn dat zij voortdurend kracht van Mij ontvangen om tegen hun opdracht opgewassen te zijn. En omdat hun tegelijkertijd met de waarheid het vermogen om te oordelen wordt toegestuurd, zullen zij ook steeds in staat zijn dwaalleren te onderkennen en de zuivere waarheid daar tegenover te stellen. En alleen zo kan een waar geestelijk goed op aarde verbreiding vinden dat rechtstreeks van Mij is uitgegaan.

Dat nu mijn tegenstander op gelijke wijze probeert in de laatste tijd voor het einde actief te zijn, heeft tot gevolg dat ook hij zich vaten vormt, doordat hij mensen ertoe brengt naar geestelijke invloeden te luisteren die uit de bovenzinnelijke wereld naar hen toekomen en dat hij deze mensen probeert te winnen, doordat hij zich vooreerst als een lichtengel camoufleert, terwijl hij de mensen in de waan brengt uit de hoogste geestelijke sferen aangesproken te worden. En er zou zolang ook geen gevaar zijn voor de medemensen die vanuit een goede wil bereid zijn goede onderrichtingen aan te nemen. Doch hij heeft alleen deze ene bedoeling, de mensen te weerhouden zich over te geven aan Jezus Christus, die hun alleen het heil voor hun zielen kan brengen.

Satan wil de mensen verhinderen van hun grote zondeschuld bevrijd te worden en voor het bereiken van dat doel is hem geen middel te slecht. En hij bedient zich ook van mijn woorden om de mensen te misleiden en bij hen geloof te vinden. Hij schrikt voor niets terug, en er is een grote liefde tot Mij en tot de naaste voor nodig, dat zijn activiteiten zonder invloed op de mensen blijven.

En weer moet nu mijn tegenactie plaatsvinden, doordat Ik mijn lichtdragers ertoe aanzet duidelijk met de zuivere waarheid op de voorgrond te treden en opheldering te geven waar het maar mogelijk is, opdat de mensen niet in dwaling vervallen en opdat ze niet in de vangnetten van de tegenstander geraken, opdat zij niet aan Jezus Christus voorbij gaan, die alleen de Redder en Verlosser van de mensheid is en die aangeroepen moet worden om vergeving van de schuld, wil het aardse leven niet vergeefs geleefd zijn en de mens nog zijn verlossing op aarde vinden.

Hoe belangrijk het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk is, moet u steeds weer worden voorgehouden - en dat kan dus alleen maar door de zuivere waarheid geschieden, die rechtstreeks door Mij naar de aarde wordt gebracht. En het is waarlijk de voornaamste opdracht van een lichtdrager, de mensheid daarvan in kennis te stellen en alles te doen om de waarheid te verbreiden. En van Mij uit zal alles gedaan worden om uw arbeid voor Mij en mijn rijk te ondersteunen, want de mensheid verkeert nog in diepste duisternis en er zal aan hen een helder licht geschonken worden die het begeren, die naar Mij en de waarheid verlangen.

Amen