Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8448
25 maart 1963

Het "verbeteren" van het woord Gods - Misvorming van de waarheid

Mijn evangelie kan u nog zo zuiver van boven worden toegezonden, u, mensen zult het niet lang onveranderd laten en er zullen steeds weer dwalingen binnensluipen, die door het verstand van de mens zijn uitgedacht, maar die daarom steeds weer moeten worden rechtgezet als de mensen, die dit serieus verlangen, in de waarheid willen verkeren. Wanneer zich eenmaal gedachten hebben vastgezet in een mens, zullen ze niet makkelijk geneigd zijn daarvan los te raken en dit is ook de reden dat mijn tegenstander zich van het verstand van de mens bedient om hem in zijn verkeerde opvatting te sterken. Steeds verdedigt u de mening dat Ik de waarheid bescherm. Maar de vrije wil van de mens maakt het u duidelijk, dat elke misvorming van de waarheid mogelijk is. Maar evengoed zult u in vrije wil de zuivere waarheid kunnen begeren en dan zal ze u ook te beurt vallen.

Mijn woord van boven is waarlijk een genadegeschenk van Mij, dat u heilig zou moeten zijn, dat u dit woord niet zou durven wagen te misvormen. Maar juist omdat de mensen onvolmaakt zijn en zich nog in duistere sferen ophouden, zien ze de grote waarde van mijn woord niet in en schrikken ze er niet voor terug de eigen gedachten van hun verstand er aan toe te voegen en dientengevolge de waarde van datgene te verlagen wat Ik hen van boven deed toekomen. En dan zullen er in de loop der tijd verkeerde opvattingen ontstaan, het licht wordt vertroebeld en verliest aan intensiteit, omdat alleen de zuivere waarheid, die van Mij zelf uitgaat, helder licht kan schenken.

Denk u toch eens in, mensen, wat u zich aanmatigt, wanneer u het woord Gods verbetert, wanneer u gelooft de mensen een beter verteerbare spijs aan te kunnen bieden, doordat u er veranderingen in aanbrengt, waartoe u waarlijk niet het recht hebt.

Er zou op aarde niet zo'n duisternis kunnen zijn, wanneer mijn licht van boven niet steeds weer de lichtintensiteit werd afgenomen, want al vaak gaf Ik van boven een helder licht aan diegenen die er Mij om vroegen. En wie deze aanvaardde, bevond zich eveneens in het licht der waarheid en hij kon ook de waarheid doorgeven. Doch steeds weer kwam het menselijke verstand tussenbeide, steeds weer heeft de eigenliefde, de geldingsdrang van de mensen en hun materiële instelling er aanleiding toe gegeven, zich van mijn woord, dat van boven naar de aarde was gezonden, te bedienen en het, in de waarste zin van het woord, uit te buiten ter wille van aards succes. Het geestelijke succes zal dan slechts karig zijn, het zal alleen maar daar te constateren zijn, waar weer diep verlangen naar de waarheid overheerst, zodat Ik zelf werkzaam kan zijn in een mens en hem datgene duidelijk laat inzien, wat overeenstemt met de waarheid, terwijl Ik hem een wil om weerstand te bieden tegen valse geestelijke leringen in het hart leg.

En daarom kan Ik u alleen maar steeds attent maken op de Bron, neem dat aan wat rechtstreeks van Mij is uitgegaan en u onveranderd wordt toegezonden. U zult steeds moeten onderzoeken en niet alles aannemen wat u wordt gebracht, maar u zult ook in staat zijn de ware bron te onderkennen, wanneer u dit maar ernstig zult willen. En houd u dan aan datgene wat u zult ontvangen, want u zult dan het "water des levens" putten, dat waarlijk een genezende werking heeft, dat aan kracht niet kan worden overtroffen, want het gaat rechtstreeks van Mij uit en straalt uw hart binnen, het raakt uw ziel en is voor haar spijs en drank, die haar het eeuwige leven bezorgt.

Daarom zult u, mensen u waarlijk gelukkig kunnen prijzen wanneer er onder u een mens is, die Ik als opnamevat voor het binnenstromen van mijn geest kon uitkiezen, die voor u een bron is geworden waaruit het levende water stroomt. U zult u gelukkig kunnen prijzen te weten dat dit levenswater u zo zuiver en helder wordt aangeboden, zoals het uit de bron vloeit, die Ik zelf voor u heb ontsloten. Kniel neer en put er uit en waarlijk, u zult gelaafd en gesterkt uw weg over de aarde kunnen voortzetten. U zult in het licht van de waarheid wandelen en dan ook op uw medemensen zo kunnen inwerken, dat ook zij de weg nemen naar de bron, wanneer ze maar van goede wil zijn. Maar het misvormde woord zal steeds meer aan waarde verliezen en het zal ook alleen door diegenen worden uitgedragen bij wie het verlangen naar de waarheid ontbreekt, die zich daarom ook niet aan de veranderingen of dwaalleren stoten, maar zonder bezwaar alles als waarheid verdedigen, ofschoon het niet in deze vorm eens van Mij is uitgegaan. Niets zal lang zuiver blijven bestaan, wat de onvolmaakte mensen in bezit nemen, maar steeds zorg Ik er weer voor dat de zuivere waarheid naar de aarde wordt gebracht en u, mensen hoeft ze maar serieus te begeren en ze zal u toekomen.

Amen