Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8331
18 november 1962

Jezus leefde de mensen het leven voor

Het leven van de mens Jezus op aarde was een onafgebroken dienen in liefde. Want Hij wilde de mensen een voorbeeld geven van een juiste levenswandel, om hen ertoe te brengen Hem na te volgen en zo dus ook gezegend te worden als uitwerking van een leven in liefde.

Hij zelf was vervuld van liefde. Want Hij bracht de liefde mee uit het rijk van het licht, waar Zijn ziel uit was afgedaald naar de aarde. Hij was niet belast met de oerzonde, die daarin bestond dat de wezens zich geheel richtten op hun liefde; dat ze het aanstralen van de liefde van hun Vader van eeuwigheid afwezen. Hij was met de Vader zeer innig verbonden en dus ontving Hij ook onophoudelijk het aanstralen van Zijn liefde en daarom nam Hij de liefde mee naar de aarde. En op grond van Zijn liefde wist Hij ook wat liefdeloosheid betekende voor de mensen. Hij wist dat ze een verduisterde geest hadden zonder liefde en dat ze daarom ook geheel een prooi waren van hem, die zonder liefde over hen heerste en hen tot handelen aanzette dat tegen God gericht was.

En over deze grote nood der mensen ontfermde Hij zich. Hij trok alle mensen in het bereik van Zijn liefde en Hij diende hen, doordat Hij zich bekommerde om alle aardse noden van degenen die Hem omringden, doordat Hij hun ziekten genas en ze van hun zwakheden en gebreken bevrijdde.

En ook om de geestelijke nood bekommerde Hij zich, doordat Hij onderrichtte en trachtte de mensen vertrouwd te maken met de waarheid, om de duisternis uit hen te verdrijven, om hen opheldering te verschaffen, dat ze alleen door de liefde weer naar God terug konden keren. Want Hij wist dat Hij het verlossingswerk voor de mensheid zou volbrengen om de terugkeer van de gevallen broeders naar God weer mogelijk te maken, die zonder Zijn dood aan het kruis als delging van de oerschuld nooit meer zou hebben kunnen plaatsvinden.

Maar het verlossingswerk kon alleen succesvol zijn voor de mensen, als ze nu ook een leven in liefde leidden, omdat ze daardoor pas weer hun wezen, zoals dat geheel in het begin was, konden verwerven; omdat alleen de liefde een dichter bij God komen mogelijk maakt, die de eeuwige Liefde is. Daarom onderrichtte Hij onafgebroken en de inhoud van Zijn evangelie bestond uit de goddelijke leer van de liefde, de geboden van de liefde tot God en de naaste, hetgeen dan ook Zijn leerlingen moesten verbreiden in de wereld.

Daarom zult u mensen de weg van de navolging van Jezus moeten gaan. U zult een levenswandel in liefde moeten leiden, maar ook een mate van lijden geduldig op u nemen. Want de weg over de aarde van Jezus was onuitsprekelijk smartelijk. En Hij wist al tevoren welk groot leed Hem wachtte en toch ging Hij deze weg in vrije wil. Want Hij was naar de aarde gekomen om tegenover de Vader een overgrote boete te doen voor Zijn gevallen broeders.

Deze zondeschuld kon alleen door een buitengewoon zware lijdensweg teniet worden gedaan en deze is de mens Jezus waarlijk gegaan. Maar de liefde in Hem gaf Hem daartoe ook de kracht. Hij was vervuld van de goddelijke liefde. Zijn lichaam bevatte de eeuwige Liefde. En dus betrok Hij ook voortdurend de kracht van Haar, die Hem er toe in staat stelde, het verlossingswerk te volbrengen.

God zelf was in Hem. Zijn ziel was een ziel van het licht en alleen het lichaam maakte deel uit van de aarde, dat nog onrijpe substanties bevatte, die de mens Jezus echter vergeestelijkte door Zijn leven in liefde en tenslotte door Zijn lijden en sterven aan het kruis.

Hij heeft dus de mensen het leven voorgeleefd, dat alle mensen kunnen leiden met Zijn hulp, dat wil zeggen zodra ze verlost zijn door Jezus Christus en vergiffenis hebben gekregen voor hun schuld. Want zonder deze verlossing zijn ze te zwak om in navolging van Jezus te leven. Ze zullen noch liefde beoefenen, noch van zins zijn leed te dragen, omdat de oerschuld hen nog terneer drukt en ze dus onder de invloed van de tegenstander staan, die de aanleiding gaf voor hun val in de diepte.

Maar wie bereid is de weg van de navolging van Jezus te gaan, die erkent Hem ook als de goddelijke Verlosser. En hij heeft zijn schuld onder het kruis gedragen. Hij smeekt Hem om versterking van de wil en hij zal de genaden gebruiken die de mens Jezus door Zijn dood aan het kruis voor hem heeft verworven. En ook diens ziel zal rijp worden door liefde en leed. Ze zal - vrij van haar oerschuld - nu ook alle ballast kwijt kunnen raken, wat door liefde en leed teweeg wordt gebracht. Want Jezus heeft niet voor niets de woorden uitgesproken: Neem uw kruis op en volg Mij na. Hij is als kruisdrager voorgegaan en Hem zult u moeten volgen. Hij haalde de kracht voor Zijn gang naar het kruis uit de Liefde, die in Hem woonde.

U mensen zult altijd aanspraak kunnen maken op de liefde van Jezus en Zijn kracht, want Hij is de eeuwige Liefde zelf, die Zijn intrek nam in Zijn vleselijke omhulsel, die dit omhulsel geheel vergeestelijkte en ze doorstraalde om zichzelf zichtbaar te maken voor de wezens die eens uit de eeuwige Liefde waren voortgekomen en God wilden zien. Maar steeds moet de mens door liefde zich verplaatsen in die staat, die hem bij het allereerste begin eigen was. Hij moet de ommekeer naar de liefde voltrekken zolang hij op aarde vertoeft. En hij kan het, wanneer hij maar zijn toevlucht neemt tot Jezus, wanneer hij Hem navolgt en de weg gaat van liefde en leed.

Amen