Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8643
13 oktober 1963

Uitleg over de waterdoop

U begrijpt nog steeds de geestelijke zin van mijn woord niet. U legt de letters uit volgens uw verstand en u bent daarom ook niet in staat de juiste resultaten te behalen. U kunt het niet begrijpen wat Ik u zeggen wilde toen Ik tot u sprak: "Doop hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest!". Onder "dopen" verstaat u steeds alleen maar het onderdompelen in water. Een uiterlijke vorm die de mensen gebruikten om hun gehoorzaamheid tegenover het gebod van de doop te kennen te geven, terwijl deze vorm eenvoudigweg ook alleen maar een uiterlijke begeleidingsvorm was en is - maar nooit de eigenlijke kern van mijn gebod raakt. Want de waterdoop op zich brengt toch zeker geen enkele verandering in de mens teweeg, wat u toch wel zult moeten toegeven. Pas de schenking van dat, wat van de Vader, van de Zoon en van de Geest uitgaat - wat blijk geeft van de liefde van de Vader, de wijsheid van de Zoon en de kracht van de heilige Geest - dat kan een verandering in de mens teweeg brengen. En dit is pas de ware doop die ieder mens ontvangen moet hebben om zijn doel op aarde te bereiken, namelijk zich te vervolmaken - om zich voor eeuwig met Mij te kunnen verenigen.

De Vader - de liefde - is een eeuwig vuur waarvan het licht van de wijsheid - de Zoon - uitgaat, en dan moet ook de kracht van de geest zich openbaren. De mens als zwak schepsel moet met liefde en wijsheid zo vervuld zijn dat hijzelf nu weer tot kracht en vrijheid komt. Hij moet vol zijn van mijn geest, dus liefde, wijsheid en geestkracht moeten hem kenmerken als goddelijk schepsel, dat tot de volmaaktheid is teruggekeerd. De mens moet onderduiken in de zee van mijn eeuwige liefde. Hij moet binnengeleid worden in alle waarheid, wat altijd geschieden zal door mijn wil - mijn kracht en mijn overgrote liefde.

Doop hen in de naam van de Vader, bied hen mijn woord, dat wijsheid in zich draagt, in liefde aan en maak daardoor het werken van de geest in de mens mogelijk, wat echter het werken in liefde vooropstelt omdat de uiting van mijn geest het wegschenken van mijn liefde is, die in de toevoer van wijsheid, van een waarheidsgetrouw weten - tot uitdrukking komt. Liefde, wijsheid en kracht, daarover moet u mensen naar waarheid worden ingelicht. En deze opheldering is een "ware geestelijke doop" - die echter niet door een onderdompeling in water vervangen kan worden.

Begrijp het toch, u mensen, dat u zich niet aan uiterlijke vormen moet binden. Begrijp dat Ik waarlijk geen uiterlijkheden van u verlang maar dat Ik altijd alleen dat waardeer wat in geest en in waarheid wordt gedaan. En als u nu als bewijs van uw juiste denken mijn doop door Johannes in de Jordaan aanvoert, dan moet u eraan denken dat destijds de mensen nog heel weinig van Mij wisten en in die tijd veel waarde hechtten aan uiterlijke handelingen - en er eerst een bepaalde graad van rijpheid bij iemand nodig was om deze de geestelijke zin van de doop duidelijk te kunnen maken. Bovendien bewezen de mensen door de wil zich door Johannes te laten dopen hun liefde tot hem, en daarmee ook het verlangen met hun God en Schepper meer vertrouwd te worden. En in die tijd was dat reeds een belangrijk geestelijk succes, en zo onderwierp Ik ook Mij zelf aan deze handeling om het werk van mijn voorloper Johannes te legitimeren. Want het zou in die tijd geen zin gehad hebben om de mensen deze uiterlijke handeling als onbelangrijk uit te leggen, omdat zij voor de zuivere geestelijke waarheid nog geen begrip zouden kunnen opbrengen. De waterdoop deed hen geen schade, maar was dan pas nuttig als zij het woord van God, dus mijn woord dat Johannes hen bracht, aannamen.

En zo zal ook nu ieder mens de doop ontvangen, als hij mijn woord dat mijn eindeloze vaderliefde hem doet toekomen, aanneemt, ernaar leeft en daardoor tot wijsheid - die van de liefde uitgaat - komt; dat nu ook mijn geest in hem gewekt wordt, die weer licht en kracht is en in de mens werkt. Dit alles kan dus niet de plaats innemen van de waterdoop, die altijd alleen een symbool zal blijven, een uiterlijke vorm waar de mensen echter niet van af willen wijken omdat zij alles naar buiten toe aanschouwelijk proberen te maken en zich niet tevreden stellen met de waarde van een zuiver geestelijke beleving.

Ik kan u alleen maar steeds weer zeggen dat alle uiterlijke handelingen en gewoonten geen waarde hebben. Dat Ik nooit een mens beoordeel naar wat hij naar buiten toe doet, maar dat alleen de innerlijke houding tot Mij en mijn woord doorslaggevend is. Want zodra de mens mijn woord aanneemt, het aanvaardt en dan zijn levenswandel volgens dat woord leidt, zal hij ook op deze aarde nog zijn voltooiing bereiken. Want mijn woord is "het water des levens" dat uit de Oerbron stroomt. En in dit water moet u onderduiken. En dan zal ook dit water uw lichaam uit stromen. U zult dan de doop van uw geest beleven als de geest in u tot leven ontwaakt. Als liefde, wijsheid en kracht u doordringen en u weer wordt tot dat, wat uw oerwezen was, dat u van het begin der tijden af aan was. Als u door het "water des levens" het eeuwige leven bereikt, dat u dan voor eeuwig niet meer verliest.

Amen