Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8899
24 december 1964

Het drukken en verspreiden van de openbaringen

Dat de verspreiding van de waarheid buitengewoon belangrijk is werd u al vaak gezegd. Want van de houding van de mensen tegenover de waarheid is hun leven in de eeuwigheid afhankelijk. En daarom moet er dus alles aan gedaan worden om de waarheid onder hen te verspreiden. Maar ik ken ieder mensenhart en Ik weet wie er ontvankelijk voor is. En Ik ken ook de wegen om al deze mensen te bereiken die nog in staat zijn mijn woord op te nemen, die over een liefhebbend hart beschikken en daarom begrip voor mijn woord hebben dat hun van boven aangereikt wordt.

En Ik laat ze daarvan kennis nemen doordat Ik de meest zonderlinge draden aaneenknoop en mijn woord daarheen leid waar het met een dankbaar hart wordt aangenomen. En ook daar zal het verdere verspreiding vinden, weliswaar ook slechts zelden, want de mensen van de wereld hebben er geen verlangen naar en van hen die aangesproken kunnen worden zijn er slechts weinige. Maar één ding mag niet vergeten worden, dat mijn woord in liefde aangeboden moet worden om werkzaam te kunnen worden en dat het een liefhebbend hart moet zijn dat het in ontvangst neemt. Daarom is iedere arbeid gezegend die vanuit dit oogpunt wordt verricht.

En nu zult u begrijpen dat ieder minutieus werk Mij lief is waarbij Ik het hart van ieder mens zelf kan aanspreken en het ook ondervonden wordt als mijn rechtstreeks aanspreken, zoals Ik ook elke medewerker zegenen zal die zich onzelfzuchtig inzet voor de verspreiding van mijn woord. Want Ik zorg voor iedereen die Mij dient als mijn knecht. Ik zorg voor hem gelijk een goede huisvader, zodat hij aan iedereen mijn woord kan overbrengen, net zo als hij het zelf van Mij heeft ontvangen: als een gave van liefde.

Bovendien is mijn woord geen handelswaar, wat het echter steeds zal worden wanneer onverlichte mensen zich ermee bezig houden, die noch mijn woord naar waarde weten te schatten noch daarvoor het nodige begrip kunnen opbrengen en er een massa-artikel van maken, wat het geheel in waarde doet dalen en weer alleen aan diegenen wordt overgebracht die het eveneens niet waarderen als mijn aanspreken. De kring van hen op wie mijn woord nog indruk kan maken is heel klein en hij wordt beslist door Mij onderkend. U zult steeds weer enkele zielen vinden, die dan echter ook geheel overtuigd zijn van mijn liefde en genade. Maar de massa met mijn woord te willen aanspreken is vergeefse moeite van uw liefde, want de mensen worden steeds meer door de wereld in beslag genomen en luisteren veel liever naar de stem van de wereld.

Ieder mens wiens geest ontwaakt is weet hoe moeilijk het is mensen te winnen om woorden van boven in ontvangst te nemen. Hij weet dat de activiteit van mijn tegenstander zo klaarblijkelijk is, dat de meeste mensen geen verlangen hebben naar een gave van liefde die hun uit mijn hand wordt aangeboden. En dat zou u al moeten laten denken, dat de vele geschriften die u als geestelijk goed worden aangeboden maar welke niet van Mij zijn uitgegaan, slechts met één vermeerderd zouden zijn. Om echter mijn openbaringen te kunnen herkennen als "mijn woord" is de geestelijke opwekking noodzakelijk, maar een zodanig ontwaken is nauwelijks meer bij de mensen te vinden. Maar Ik zelf ken alle zielen die Ik mijn woord nog kan doen toekomen.

Te weten, hoeveel tijd u nog ter beschikking staat om mijn woord te verspreiden, is niet geschikt voor uw ziel. Maar u zou versteld staan als u wist hoe nabij het einde is. Daarom spoor Ik mijn wijngaardarbeiders steeds weer aan tot ijverige werkzaamheid. Een ieder moet doen wat binnen zijn vermogen ligt. Hij mag het niet moe worden zulks te doen, want alles wat de mens werd gezonden en nog gezonden wordt zal hem eens als een kostbare schat in de eeuwigheid volgen, of hem troost en kracht geven ten tijde van de grote geestelijke nood die nog voor u ligt. Maar Ik zelf zal bij allen zijn die Mij dienen en Ik zal hun werk zegenen, want het is buitengewoon belangrijk en moet allen bereiken die verstrikt zijn in de dwaling en die met heel hun hart de waarheid begeren.

Amen