Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8508
25 mei 1963

Het dragen van leed voor uw medemensen

Ook daarover zal u uitsluitsel worden gegeven, of u voor uw medemensen leed kunt dragen of dat een ieder zelf die maat op zich moet nemen die hem voor het heil van zijn ziel is opgelegd. U mensen moet bedenken dat uw ziel tijdens het aardse leven moet uitrijpen, dat dus de nog onrijpe substanties zich moeten vergeestelijken. Maar dit geschiedt alleen door liefde of leed, want alleen daardoor worden de omhulsels opgelost die beletten dat mijn liefdelicht in de ziel kan binnen stralen.

En tegelijkertijd bezorgen ook de substanties van het lichaam nog vaak moeilijkheden, die in hun ontwikkeling nog achter zijn en ziekten van allerlei aard veroorzaken. Die echter door geduld, liefde en berusting in mijn wil verzacht en daardoor vergeestelijkt moeten worden, wat toch uw eigenlijke opdracht is op aarde opdat u uw ziel de hoogst mogelijke volmaaktheid bezorgt.

Deze vergeestelijking van ziel en lichaam moet ieder mens bij zichzelf tot stand brengen. Dit werk kan hem nooit door een medemens uit handen worden genomen, ieder mens zal Mij ook eens dankbaar zijn dat Ik hem door lijden hielp volmaakt te worden. Daarom moet u begrijpen dat u eigenlijk niets moet ondernemen tegen dat wat de ziel van uw medemens tot heil kan strekken.

Wanneer echter toch de liefde u drijft, uzelf Mij aan te bieden het leed voor een medemens te dragen, dan zal Ik u in uw liefde niet hinderen. Het leed wordt dan voor die mens voor wie u lijden wilt tijdelijk weggenomen, en u wordt daarmee in de plaats belast. Daardoor verhoogt u dan de rijpheid van uw ziel, omdat u gewillig bent meer leed op u te nemen en omdat de liefde u er toe aanspoort.

U volgt dan Hem na die voor u allen geleden heeft om u van dat onmetelijke lijden te bevrijden, dat u zelf op u zou hebben moeten nemen als verzoening voor uw zondeschuld, die de aanleiding was dat de aarde voor u mensen een dal van ellende en lijden is. Maar u mensen heeft nu allen deze Ene, die ook nu nog uw leed op Zijn schouders neemt en het u helpt dragen. De boete die Hij voor u in de plaats deed heb Ik aangenomen, en daarom moet u tot Hem gaan als leed u drukt. Hij zal u dan helpen dragen of het van u wegnemen, al naar gelang wat het beste voor u is.

De liefde echter van een medemens die voor anderen lijden wil wordt zeer hoog gewaardeerd. Zij zal de lijdende een grotere toevoer van kracht verzekeren omdat liefde een kracht is, die een duidelijk te merken uitwerking op die lijdende mens heeft. Wanneer dus een mens aan u die lijden moet een liefdevolle voorspraak doet toekomen, kan de kracht van die liefde u zo vervullen dat u de zwaarte van uw leed niet meer zo erg voelt. Dat dus de smarten en kwellingen tijdelijk aan u voorbij gaan omdat de kracht van die liefde uw ziel ten goede komt, dat zij dus uitrijpt en bovendien minder gevoelig is voor pijn.

Maar altijd is de graad van liefde bepalend welk voordeel de lijdende bij zo'n bewijs van liefde heeft. En omdat het in het aardse leven alleen om het uitrijpen van de ziel gaat en er daartoe veel mogelijkheden bestaan, moet dit uitrijpen als het voornaamste worden beschouwd en derhalve niet verhinderd worden. Ware liefde echter weet ook waarom een mens lijden moet, zij helpt hem daarom het lijden te verdragen en ze zal het hem daarmee gemakkelijker maken zich in overgave naar mijn wil te voegen. En dan neem Ikzelf dat kruis van hem, maar zijn ziel is dan weer een stap verder gekomen, want liefde en leed helpen haar het doel te bereiken.

Is de liefdegraad van een mens nog gering dan zal het leed vaak sterker tevoorschijn komen, om de loutering van zijn ziel te bespoedigen. Nooit echter kan de volledige loutering van een ziel bereikt worden doordat een ander mens bewust voor deze ziel lijdt. Iedere ziel is voor zichzelf verantwoordelijk en iedere ziel moet zichzelf tot rijpheid brengen, wat echter altijd alleen maar door liefde en leed geschieden kan. Doch de mate van het lijden hangt altijd af van de graad van de liefde.

Ik verhoor wel het gebed van hem die zichzelf aanbiedt om leed voor zijn medemensen te dragen, omdat hij het uit liefde doet. En zo laat Ik hem ook deelnemen aan hun smarten, maar hij verdraagt het lijden alleen maar voor de loutering van zijn eigen ziel. Hij neemt wel uit liefde de ander zijn smarten weg, maar zij dienen hem alleen tot voltooiing, terwijl echter zijn medemens eveneens voor zichzelf en het uitrijpen van zijn ziel zorg moet dragen, ook al is hij tijdelijk van zijn smarten bevrijd.

Geen liefdewerk blijft dus zonder uitwerking, doch waar en hoe de uitwerking ervan is blijft alleen Mij voorbehouden, daar Ik de staat van rijpheid van ieder mens ken en Ik ook ieder naar de toestand van zijn rijpheid zal geven. Ik leg ieder mens op wat voor hem draaglijk is, en als het hem te zwaar lijkt is het voldoende dat hij alleen maar de Kruisdrager Jezus Christus aanroept en waarlijk, die zal hem bijstaan. Hij zal het kruis op Zijn schouders nemen wanneer hij daaronder dreigt te bezwijken.

Maar eenieder moet zelf de weg naar Mij in Jezus Christus vinden, want Hij is uw Verlosser. Hij zal u verlossen van zonde en dood, van ziekte en leed, zodra u Hem maar in vast geloof om Zijn hulp aanroept. En zolang u nog op aarde leeft heeft u ook de mogelijkheid Jezus na te volgen en door liefde en leed uw doel te bereiken en u te voltooien.

Amen