Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8363
26 december 1962

"Ik ben bij u, alle dagen..."

"Ik ben bij u, alle dagen tot aan het einde..." Nooit bent u verlaten, ook al bent u met aardse noden bezwaard, want steeds is er Een bereid u te helpen. Steeds ga Ik naast u, zodra u maar mijn aanwezigheid toelaat, zodra u bewust mijn leiding voor u vraagt.

U zelf bepaalt dus of Ik bij u kan vertoeven, want zodra Mij nog innerlijke afweer wordt geboden, trek Ik me terug. Dat wil zeggen dan zult u ook mijn liefde niet kunnen gewaarworden, zelfs wanneer ze u eeuwig niet opgeeft. Maar Ik heb u beloofd, dat Ik bij u zal blijven tot aan het einde. En aan deze belofte zult u waarlijk geloof kunnen schenken, omdat elk woord, dat uit mijn mond stroomt, waarheid is.

Maar wanneer Ik bij u ben zult u ook geen onheil hoeven te vrezen, want Ik kan het afwenden en wil het ook afwenden, als u zich met Mij verbindt door gebed en werken van liefde. Voortdurend staat u, die tot de mijnen wilt horen, dus onder mijn zorg. En voortdurend geeft Ik u er ook een bewijs van, doordat Ik tot u spreek, zoals een vader tot zijn kinderen spreekt. Ik maan en waarschuw u, Ik maak u mijn wil bekend en Ik geef u opheldering over mijn Wezen, opdat in u de liefde voor Mij zal ontbranden, die dan ook mijn voortdurende tegenwoordigheid garandeert.

Maar wat het betekent bij u aanwezig te zijn, zult u ondervinden in de komende tijd, waarin het om u heen zal stormen en bruisen, waarin u door een tijd van rampspoed heen zult moeten gaan, omdat deze ter wille van de gehele mensheid moet komen, zo er nog enkele mensen moeten worden gered van de ondergang.

U, die van Mij bent, zult wel steeds mijn bescherming en mijn hulp ondervinden, maar de omvang van de nood zal ook van u een sterk geloof vragen, daar u anders niet zult kunnen standhouden tegenover de benauwdheden, aan welke u door mijn tegenstander bent blootgesteld en waarin u zich zult moeten waarmaken. U zult deze tijd van nood niet hoeven te vrezen, want zodra u zich aan Mij toevertrouwt, zodra u Mij zult aanroepen, zal Ik steeds bij u aanwezig zijn. Want dit heb Ik u beloofd toen Ik zelf over de aarde ging. Mijn tegenwoordigheid bij u wordt alleen toegelaten, doordat u ernaar verlangt, doordat u zich niet gevangen zult laten nemen door de wereld, die met haar verlokkingen uitermate sterk op u af zal komen.

Doch u zou een slechte ruil doen, want ze is vergankelijk, zoals alles, wat om u heen is, heel spoedig aan de vernietiging ten prooi zal vallen, zoals het u is aangekondigd door woord en geschrift. En wat de mensen bezitten, zullen ze verliezen en ze zullen er arm en naakt bijstaan op de dag van het gericht. Maar u zult u te allen tijde onder mijn bescherming geborgen weten en uw goederen zullen waarlijk onvergankelijk zijn. Ze zullen u de toegang in het lichtrijk garanderen, wanneer u nog voor het einde van deze aarde overlijdt, of u een leven in het paradijs op de nieuwe aarde opleveren, dat u dan met grote rijkdom binnengaat en waar u nu in gelukzaligheid werkzaam zult kunnen zijn. En dan zult u Mij zelf mogen meemaken, dan zal mijn belofte duidelijk in vervulling gaan, want Ik blijf bij u, omdat u Mij de liefde betoont, die mijn aanwezigheid bij u mensen mogelijk maakt.

Denk steeds aan deze woorden van Mij en vrees niet, wat er ook komen mag. Want Ik heb het u voorspeld, dat er een tijd van ellende over de aarde gaat, die het dichtbij zijnd einde aankondigt en die door de mijnen ook moet worden doorstaan. Echter de kracht daartoe wordt u te allen tijde toegestuurd. En veel kracht zult u van tevoren al moeten verwerven. Steeds zult u zich voor Mij moeten openstellen en mijn aanwezigheid in u toelaten, opdat uw geloof onwankelbaar zal worden en u mijn hand niet meer zult loslaten, die u zal leiden en u liefdevol door alle noden heenbrengt.

En als u Mij niet uit uw gedachten laat gaan, dan zal ook Ik u niet alleen laten. Ik zal u elk ogenblik met ongewone kracht vervullen, zodat u mijn tegenwoordigheid bemerkt en Mij voortdurend meer liefde schenkt, die u steeds inniger met Mij verbindt. Want er wordt een verlossingsperiode afgesloten en een nieuwe zal beginnen, zoals Ik het vanaf het begin van deze periode heb voorspeld door zieners en profeten.

En alles zal in vervulling gaan, want mijn woord is waarheid. En dit woord van Mij zult u kunnen vernemen tot aan het einde, want Ik blijf bij u en mijn tegenwoordigheid zal worden bewezen, doordat Ik u toespreek. U, die begeert Mij te horen, die van Mij zult willen zijn en zult blijven tot in alle eeuwigheid.

Amen