Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8277
20 september 1962

De tekenen van de eindtijd

U kunt er zeker van zijn dat alles wordt vervuld wat Ik door zieners en profeten heb verkondigd, want het einde komt steeds dichterbij en u zult door de tekenen des tijds inzien in welk uur u leeft. Steeds weer wordt de tegenwerping gemaakt dat in moeilijke tijden altijd een einde gevreesd werd en dat de aarde toch steeds weer is blijven bestaan. Dat reeds mijn discipelen op een spoedig wederkomen van Mij zelf rekenden en dat ook zij zich vergisten. En zo willen zij ook nu mijn aankondigingen geen gehoor en geen geloof schenken. En steeds weer wijs Ik er op dat eenmaal de toekomst tegenwoordige tijd wordt. Dat u mensen nu op zo'n laag geestelijk peil aanbeland bent dat een einde van deze aarde noodzakelijk maakt, waaronder echter alleen een totale omvorming van het aardoppervlak te verstaan is maar geen vernietiging van het scheppingswerk aarde. Want deze aarde zal ook verder haar opdracht in het heelal vervullen, ze zal verder mensen dragen met het doel hun zielen rijp te laten worden. Maar tevoren moet ze daar weer geschikt voor worden gemaakt.

Mijn woord is de waarheid, en wanneer Ik u mijn woord van boven laat toekomen en aan u mensen mijn heilsplan uiteenzet opdat u ook van elke samenhang op de hoogte bent, dan wil Ik daarmee waarlijk alleen bereiken dat u mijn waarschuwingen en vermaningen gelovig aanneemt en dat uw houding ten opzichte van Mij daarmee in overeenstemming is. Want u moet verder kijken dan alleen uw dagelijkse levensloop, u moet nadenken over wat voor u ligt omdat u een ding weet, dat u zult moeten sterven en zelf uw leven niet met een dag verlengen kunt, dat u dus afhankelijk bent van de Macht die u in het leven riep. Deze gedachten moet u ernstig overwegen, en het zal beslist niet in uw nadeel zijn. Want Ik zal u dan ook helpen innerlijk tot opheldering te komen en nu ook met de gedachte aan een einde vertrouwd te raken, met wat dat einde voor een ieder van u persoonlijk te betekenen heeft. Gelooft u aan een God en Schepper wiens liefde u in het leven riep, dan zal het u niet verontrusten als u op een naderend einde gewezen wordt. Want dan weet u dat deze God en Schepper ook uw lot in Zijn hand houdt en u zich slechts in Zijn liefde en genade hoeft aan te bevelen om zonder gevaar door de voor u liggende tijd geleid te worden. En de verwijzingen ernaar zullen u niet laten schrikken omdat u zich alleen nog inniger aaneen zult sluiten met uw God en Schepper, die u als uw Vader van eeuwigheid herkent.

Maar de ongelovigen zullen hard getroffen worden en voor dezen geldt de eeuwigdurende voorspelling van een naderend einde, want zij kunnen nog veranderen in de korte tijd die hen nog rest. Sla toch acht op de tekenen des tijds, want mijn eerste discipelen heb Ik daarop al attent gemaakt. U echter staat al aan het begin van een tijd vol droefenis. U zult horen van oorlogen en van aardbevingen. De ongevallen en catastrofen nemen toe en u kunt in de kosmos veranderingen waarnemen. U ziet ook het doen en laten van de mensen die ontaard zijn, die geloven te kunnen ingrijpen in mijn schepping. Die zich laten meeslepen door aan God vijandige experimenten die geen goede afloop zullen hebben.

Sla acht op de gezindheid van de mensen die zwelgen in werelds genot, die hard en liefdeloos zijn en niet denken aan de nood van hun naasten. Sla acht op het ongeloof, op hun houding tegenover Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, en u zult weten dat u reeds midden in de tijd leeft die aan het einde vooraf gaat. Want ook de geloofsstrijd zal ontbranden met een hevigheid die u niet voor mogelijk houdt. En dit geestelijk dieptepunt trekt het einde naderbij en heeft ook reeds het niveau bereikt dat mijn ingrijpen gegrond zou zijn. Ik wijk echter echter niet af van de dag die in mijn heilsplan van eeuwigheid is vastgelegd. Maar Ik zal deze dag ook niet uitstellen, want in mijn wijsheid voorzag Ik ook wanneer de tijd gekomen is dat het werk van verandering zal plaatshebben.

Ik zal daarom tot aan het einde toe mijn stem laten weerklinken en het naderende einde aankondigen, en gelukkig degene die acht slaat op deze stem en zich voorbereidt. Gelukkig hij die de verbinding met Mij tot stand brengt en in geloof aan Mij en mijn bescherming alles over zich heen laat komen. Gelukkig hij die tot de mijnen wil behoren en Mij trouw blijft tot het einde, want deze voorzie Ik van buitengewone kracht en hij zal standhouden en de dag van het einde niet hoeven te vrezen.

Amen