Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8164
30 april 1962

"En wie zal volharden tot het einde"

En wie zal volharden tot het einde, die zal de zaligheid deelachtig worden, zo luidde mijn belofte. Een belofte die de hoogste eisen stelt aan u, opdat u volhoudt tot het einde. Het is maar een kleine kudde aan wie deze belofte wordt vervuld, want er wordt een grote proef gevraagd van uw geloof. Maar om die te kunnen doorstaan heeft u veel kracht nodig en een innige verbinding met Mij. En omdat met alle gestrengheid door de machthebbers tegen de gelovigen wordt opgetreden, daarom kan alleen de mens met mijn ondersteuning weerstand bieden. Met mijn kracht, die hem toestroomt door de innige verbinding met Mij.

Hij moet Mij met zijn gehele wil en ziel willen toebehoren, dan zal de kracht van zijn geloof in Mij hem ook de sterkte geven om te kunnen volharden. Dan zal hij liever zijn leven opofferen dan zich van Mij te scheiden, omdat hij Mij heeft erkent als een liefdevolle Vader. Deze geloofssterkte die is ontsproten uit zijn liefde tot Mij zal Ik hem belonen, en hij zal door Mij de zaligheid deelachtig worden.

Deze kleine kudde die Mij getrouw zal blijven ook in de hevigste geloofsstrijd zal Ik redden uit de grootste nood en ellende. Ik zal ze overplaatsen naar een plaats waar vrede is. Ik zal hun de nieuwe aarde tot verblijfplaats geven, opdat een nieuw tijdperk kan beginnen van vrede en innige verbondenheid met Mij. Ik zelf zal geestelijk onder de mijnen kunnen vertoeven, omdat hun grote liefde voor Mij dat mogelijk maakt.

Het loon is waarlijk groot, maar de mijnen hebben het verdiend omdat de laatste tijd op de aarde voor hen buitengewoon zwaar zal zijn. En toch blijven zij Mij getrouwen volharden tot het einde. Maar Ik help hen ook op velerlei manieren hun geloof te versterken, want Ik zelf zal Mij van te voren nog op vele wijzen aan hen openbaren. Ik kom zelf in het woord tot hen, en mijn direct aanspreken zal hun liefde en geloof levend doen worden. En hun voortdurende geestelijke omgang met Mij zal hen vervullen met een liefde, die gestadig groter wordt. Ik zal hen dikwijls op de wonderbaarlijkste wijze tegemoet komen, en zal ook zichtbaar komen tot hen die Mij in hun grote nood verwachten en vast geloven dat Ik hen helpen zal.

Ik zal niemand zonder troost laten en zal allen de sterkte geven zelfs het zwaarste lot te kunnen verdragen. Zij zullen in Mij geloven en rotsvast op Mij vertrouwen, want Ik zal hun geloof niet beschamen. Zij zullen elke dag mijn komen en hun redding verwachten, tot Ik zelf hen zal wegnemen omdat de tijd is vervuld. En Ik maak ook een einde aan de activiteiten van mijn tegenstander, en sla hem en zijn aanhangers in ketenen.

Maar de dag van het gericht zal een totale verandering teweegbrengen van de aardoppervlakte. Alle scheppingen in, op en boven de aarde en alles wat leeft zal worden opgelost om een nieuwe vorm aan te nemen. En voor alle mensen zal het dus de dag zijn van het einde der oude aarde. Alleen diegenen die tot de mijnen behoren, zullen van deze aarde worden weggenomen en de vernietiging ontgaan. Maar de aanhangers van mijn tegenstander zullen vol ontzetting de ondergang voor ogen zien en door de aarde worden verslonden. Want deze aarde zal in haar oude gedaante niet meer blijven bestaan.

Er zal echter weer een nieuwe aarde ontstaan en er zal weer een nieuwe verlossingsperiode beginnen. En deze nieuwe aarde zal bewoond worden door mensen die Mij getrouw zijn gebleven tot het einde. En zij zullen ook de zaligheid deelachtig worden zoals Ik het hun heb beloofd, want in die tijd heeft mijn tegenstander voor een lange duur geen macht meer over de mensen omdat zij door hun liefde met Mij zijn verbonden. En dan zal Ik ook zelf onder hen kunnen vertoeven en dan is er aan elke nood een einde. Dan is er weer vrede op de aarde en er is weer een toestand zoals die was in het paradijs, en waarin alleen nog maar harmonie, zaligheid en liefde zal heersen.

Amen