Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8634
3 oktober 1963

Historische bewijzen van Jezus en Zijn werk van verlossing zijn niet voorhanden

De dood van Jezus aan het kruis wordt door de mensen meestal alleen maar als een zuiver wereldlijke daad gezien, wanneer ze tenminste aan Zijn bestaan geloven. Ze beschouwen de dood als de voltrekking van het oordeel aan een opruier. Ze stellen Zijn dood voor als een gerechtszaak, waar een vergrijp van de mens Jezus jegens het openbaar gezag aan ten grondslag lag. En voor deze mensen kan Zijn kruisdood ook geen verlossing brengen, omdat ze er niet in geloven dat Hij is gestorven als genoegdoening voor een zware schuld die elke mens belast en waarvan nu diegene vrij kan worden die in Hem en Zijn werk van verlossing gelooft. Zolang de mensen dus niets weten van de motivatie voor het werk van verlossing, zolang ze niets weten van de grote oer-schuld van de mensen die alleen wegens deze oer-schuld op de aarde leven, zolang ze niets weten van de geestelijke samenhang die juist dit verlossingswerk van Jezus duidelijk maakt, zullen ze ook geen beroep doen op de genaden van het verlossingswerk. Ze zullen Hem steeds alleen maar zien als een mens aan wie een missie werd toegedicht, want ze hebben voor deze missie niet het minste begrip. En toch is het ’t belangrijkste van het aardse bestaan van een mens, dat hij zich uitspreekt voor Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. Dat hij tracht vrij te worden van zijn grote oer-schuld, die zonder Jezus niet teniet kan worden gedaan en daarom ook de erkenning van Jezus Christus vraagt om daar vrij van te kunnen worden. En juist het belang ervan, de grote betekenis van het erkennen van Jezus als Zoon van God en Verlosser van de wereld, zou het u mensen begrijpelijk moeten maken dat Ik u daarover steeds weer opheldering doe toekomen. Het zou alleen al een verklaring voor u moeten zijn voor Mijn buitengewoon werkzaam zijn, de zuivere waarheid van boven naar de aarde te leiden. Want historisch gezien zijn er geen bewijzen te leveren voor zowel de toedracht van de kruisiging als ook voor alle omstandigheden die deze gebeurtenis begeleidden. Voor de levenswandel van Jezus en Zijn talloze wonderdaden die ieder mens zal loochenen die niets van de kracht van de Geest en de kracht van de Liefde weet. Wat de mensen geloven zijn alleen maar overleveringen van mens op mens die niet door bewijzen hard gemaakt kunnen worden en die daarom net zo goed naar het rijk der fabelen kunnen worden verwezen. Maar de mensen moeten er steeds weer van in kennis worden gesteld, dat Jezus Christus hun enige redding is als ze na de dood van hun lichaam gelukzalige gebieden willen binnengaan.

Er moet hun opheldering worden gegeven, dat ze niet vergaan met de dood van hun lichaam en dat hun toestand erna er juist van afhangt hoe ze zich opstellen tegenover Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. Het geloof in Hem is zo belangrijk, dat alles moet worden gedaan om het de mensen gemakkelijk te maken dit geloof te verkrijgen. En dit zal het snelst mogelijk zijn door een waarheidsgetrouwe voorstelling van Zijn leven op aarde, door opheldering over Zijn missie die niet aards, maar geestelijk gemotiveerd was. En daarbij hoort dan ook het toevoeren van een waarheidsgetrouw weten, dat alles begrijpelijk maakt wat aan het verlossingswerk van Jezus was voorafgegaan.

Wie met dit weten vertrouwd kan worden gemaakt door zijn eigen bereidwilligheid de waarheid te weten te komen, die zal ook niet meer twijfelen aan de buitengewoon belangrijke missie van de mens Jezus. En hij zal Hem en Zijn werk van verlossing erkennen en zich ook tegenover de medemensen voor Hem uitspreken. Aards kan hem weliswaar niets van dit weten worden bewezen, maar neemt hij de onderrichtingen door de Geest aan, dan twijfelt hij niet. Hij gelooft er vol overtuiging in, ook zonder bewijzen, en hij verdedigt zelf de waarheid ervan. Van ieder mens is het aardse bestaan tevergeefs, wanneer hij niet de weg naar Jezus Christus vindt en de weg naar het kruis neemt. En hoewel het ook nog in het rijk hierna mogelijk is Hem aan te nemen, gaan voor hem toch veel genaden verloren die hij op aarde zou hebben kunnen benutten om het kindschap Gods te bereiken, wat voor hem alleen op de aarde mogelijk is. En vaak is het moeilijk om in het rijk hierna enige opheldering te verkrijgen, wanneer de ziel net zo verstokt is als op aarde en geen onderrichtingen wil aannemen die haar door de lichtwezens worden gegeven. Daarom wordt er vóór het einde nog alles aan gedaan, om de mensen het juiste weten te schenken over Jezus Christus. En daarin zult u ook de reden van mijn openbaringen kunnen vinden. Want van de kant van de mensen kan u daarover geen juiste opheldering worden gegeven. Maar steeds zal Ik er voor zorgen, dat het weten over Jezus en Zijn verlossingswerk bewaard blijft. En steeds zal Ik dwalingen rechtzetten, want alleen de waarheid is een juist licht en de waarheid zult u ook zonder bezwaar kunnen aannemen, wanneer u daar naar verlangt en Mij vraagt of Ik ze u wil geven.

Amen