Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8418
21 februari 1963

Genade van het verlossingswerk: 'n versterkte wil

U hebt steeds weer aanwijzingen nodig - mijn vermaningen en waarschuwingen, mijn onderrichtingen - om die levenswandel te leiden die uw ziel de rijpheid oplevert om het lichtrijk binnen te kunnen gaan. En Ik zal het er ook niet aan laten ontbreken u door mijn woord deze onderrichtingen te doen toekomen. Ik zal u op elke manier hulp verlenen en ook uw levenslot zo leiden, dat uw wil zich juist kan richten, dat hij in mijn wil binnengaat en u voortdurend omhoog gaat in uw geestelijke ontwikkeling. Maar steeds blijft het voornaamste: het nakomen van mijn geboden van de liefde tot God en de naaste, omdat dan pas ook uw eigen denken juist gericht is en omdat u dan alleen de juiste weg gaat - de weg naar het kruis.

Uit eigen kracht zal het u niet mogelijk zijn helemaal mijn wil binnen te gaan, omdat uw wil verzwakt is, omdat hij nog bepaald wordt door mijn tegenstander, zolang u nog niet van hem bent vrij geworden, zolang hij u nog geketend houdt. En deze keten kan Jezus Christus alleen maar verbreken, die voor uw vrijheid de dood aan het kruis gestorven is en daardoor ook de genaden van een versterkte wil voor u verworven heeft. Hij heeft door Zijn kruisdood de grote schuld, waar uw gebonden en zwakke wil het gevolg van is, teniet gedaan. Wordt u nu vrij van die schuld, dan is ook de zwakte van uw wil overwonnen en u bezit nu door de verlossing door Jezus de kracht uw levenswandel vanuit mijn wil te leiden.

Uw hele weg op aarde is nutteloos, zolang u niet die Ene gevonden hebt die u verlost uit de macht van de tegenstander - zolang u Hem niet erkent als de Verlosser van de wereld, als de Zoon van God, in wie Ik zelf mens geworden ben, zolang u Hem niet aanroept om hulp. Want door dit aanroepen aanvaardt u weer Mij zelf, wie u eens uw erkenning geweigerd had en waardoor u in de diepte, in uw armzalige staat, gevallen bent.

Zonder Jezus Christus kunt u nooit terugkeren naar Mij zonder Hem is uw gang over de aarde zonder resultaat - want zolang de oerschuld niet van u is afgenomen, blijft u van Mij verwijderd. En u kunt dan ook niet zalig zijn, u blijft verzwakte wezens zonder licht, wier toestand vol kwelling is, omdat u eens in licht en kracht en vrijheid van Mij bent uitgegaan en daardoor licht, kracht en vrijheid verloor door uw afval van weleer van Mij.

Als mens moet u weer blijk geven van uw witte streven naar Mij en naar uw oerstaat. Maar dit zal u alleen mogelijk zijn als deze wil versterking ondervindt door de verlossing door Jezus Christus, wanneer u zich naar Hem keert en Hem smeekt om vergeving van uw schuld, wanneer u wilt dat Hij Zijn bloed ook voor u vergoten heeft.

U weet niet hoe buitengewoon belangrijk de aanvaarding van Jezus en Zijn verlossingswerk voor u is, want u weet niet, dat u in Jezus Christus Mij zelf aanroept en daarmee al getuigt van uw wil naar Mij terug te keren, want Ik en Jezus is hetzelfde, wij zijn Een. In Jezus heeft zich de eeuwige Geest van God gemanifesteerd, voor u, die mijn schepselen bent, opdat u Mij kunt zien, die, als de gehele oneindigheid doordringende Geest, voor u niet zichtbaar kon zijn en die daarom een vorm helemaal doorstraalde, zodat de door Mij geschapen wezens Mij nu kunnen zien van aangezicht tot aangezicht.

U zult dit mysterie nooit kunnen vatten, maar u moet weten dat u niet aan Jezus Christus voorbij kunt gaan - en u zult begrijpen dat Ik steeds en steeds weer u door mijn woord er van in kennis stel, dat deze menswording van Mij in Jezus het grootste bewijs van liefde is van uw God en Vader, dat Ik mijn schepselen gegeven heb en dat een geloof aan God nooit een geloof aan Jezus kan uitsluiten, omdat Ik alleen in Jezus voor u ben voor te stellen. En daar Ik tijdens uw leven op aarde weer van u de erkenning verlang, omdat deze erkenning trouwens zin en doel van uw hele gang over de aarde is, moet u zo dus Jezus Christus erkennen, die de belichaamde Godheid zelf is - die uw oerschuld teniet deed, om uw terugkeer naar Mij mogelijk te maken.

Daarom is er niets zo voornaam als de mensen hiervan op de hoogte te brengen en hen aan te sporen tot liefde, opdat het licht in hen wordt en ze nu ook de zin van hun aardse leven vervullen. En om dit weten in alle waarheid voor de mensen toegankelijk te maken, leid Ik mijn woord rechtstreeks naar de aarde, want de waarheid is het licht, dat in uw harten binnenstraalt en ook uw omvorming terug tot uw oerwezen tot stand zal brengen, want alleen door de waarheid zult u Mij onderkennen en leren lief hebben - alleen de waarheid zal u de weg die naar het kruis voert, verlichten en daar zult u verlossing vinden van zonde en dood.

Amen