Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8326
11 november 1962

Toestand van zwakte - Liefde geeft kracht

U zult nooit moeten geloven, dat Ik mijn liefde van u terug zal trekken, als u gefaald hebt, want Ik ken uw zwakke punten. Ik ben op de hoogte van de kwellingen, waaraan u van de kant van mijn tegenstander bent blootgesteld en Ik ken ook uw wil, die Mij is toegedaan. En daarom zal Ik u steeds maar weer overeind helpen, wanneer u gevallen bent, maar nooit aan u voorbijgaan, zonder u bijstand te hebben verleend. Steeds weer zult u in benarde toestanden terecht komen, steeds weer zal de vijand van uw ziel proberen u in verzoeking te brengen en steeds zal uw weerstand zwakker worden, al is het ook maar voor korte tijd, want omdat uw wil Mij geldt, zult u ook uw zwakheid onderkennen en tot Mij roepen om hulp. En hiervan zult u zeker kunnen zijn. U zult ook niet meer bewust zondigen, omdat u Mij zult willen toebehoren en Mij dat ook te kennen heeft gegeven door uw innerlijke instelling tegenover Mij. Maar steeds weer zult u in toestanden van zwakte geraken, want mijn tegenstander weet precies waar u nog kwetsbaar bent en daar valt hij u steeds aan. Hij gebruikt uw zwakheid en wil u tot zonde verleiden. Daarom moet u steeds waakzaam zijn en bidden om kracht, dat u niet zult vallen in momenten van verzoeking.

Maar u hoeft de vijand niet te vrezen, want zodra u zich aan mijn zijde plaatst, zal hij u niet meer kunnen overheersen, want Ik ben waarlijk sterker dan hij en Ik bescherm u, zodra u maar bescherming verlangt. Maar het leven op aarde zal tot aan het einde een strijd blijven voor ieder mens, omdat hij nog niet volmaakt is, want zolang ook geeft mijn tegenstander het niet op, om om uw zielen te worstelen. Maar wie zich eens aan Mij heeft overgegeven, kan ook van mijn voortdurende bescherming zeker zijn. En al wil hij (de tegenstander) ook nog zo volhardend zijn invloed doen gelden, Ik zal in gelijke mate mijn genaden uitstorten en met mijn liefde inwerken op de mensen, die aan hem en zijn macht willen ontsnappen.

Het gaat steeds alleen om uw vrije wil, naar welke Heer of heer deze zich keert. En zodra u gelooft in Jezus Christus en Zijn werk van verlossing, zult u Hem maar hoeven aan te roepen om versterking van uw wil en waarachtig, de tegenstander zal het verliezen. U zelf zult zegevierend tevoorschijn komen uit de strijd, die om uw ziel wordt gevoerd. Maar zonder strijd zou uw weg over de aarde ook zonder resultaat zijn. Tenzij de liefde in u zo helder ontvlamd is, dat u voortdurend dienstbaar bent, dat u dan ook al een hoge graad van rijpheid hebt bereikt, die de tegenstander van u wegdringt, want een dienen in liefde is het enige middel, waarvoor hij vlucht, omdat ze een helder lichtschijnsel verspreidt, waarin zijn slecht werkzaam zijn duidelijk is te zien. Dienen of strijden moet de mens, tot aan het einde van zijn leven. Het dienen in liefde zal hem zelf gelukkig maken, want het levert een overgrote mate van kracht op. Maar de strijd vraagt kracht en deze moet hij van Mij afsmeken, of weer door werken van liefde verwerven. En leeft u nu in liefde, dan zult u ook niet meer in toestanden van zwakte vervallen, waarin u voor de vijand van uw ziel bezwijkt, waarin u zondig zult worden, waarin u struikelt en gemakkelijk ten val zult kunnen komen. Doe daarom steeds alleen uw best, een leven in liefde te leiden en elke zwakheid zal van u wijken, zodat u aan alle verzoekingen van de tegenstander weerstand zult kunnen bieden en alleen nog maar mijn wil vervult. Want door uw werkzaam zijn in liefde zult u Mij zelf naar u toe trekken en waar Ik ben, heeft mijn tegenstander elk recht en elke macht verloren.

Amen