Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8209
8 juli 1962

De waarde van een levend geloof

Ook dat wordt u steeds weer gezegd, dat u een levend geloof alleen door de liefde zult kunnen verkrijgen.

Want de liefde verbindt u met Mij, Die de Liefde zelf ben. En dan moet ook uw geloof in Mij levend zijn, omdat u mijn aanwezigheid voelt, dus u ervan overtuigd bent wat u zult moeten geloven. Want geloven betekent, iets voor waar houden, waarvoor u de bewijzen ontbreken.

Maar u hebt dan geen bewijzen meer nodig, want het gevoel van mijn tegenwoordigheid is het sterkste bewijs van Mijzelf. En u weet dan ook dat Ik met u werk of dat u met Mij zult kunnen werken, dat alles voor u mogelijk is, omdat Ik het zelf ben Die nu tot stand brengt waar u om vraagt of wat u zelf zult willen doen in het sterke geloof in Mij en mijn kracht.

De Liefde ben Ik zelf. En met deze Liefde zult u zich innig moeten verbinden, wat u steeds zult doen wanneer u werken van liefde verricht, wanneer u steeds maar tracht uw naasten onbaatzuchtige liefde te bewijzen. Wanneer u helpt waar hulp nodig is, wanneer u aards en geestelijk uw naasten bijstaat, wanneer u zich om zijn aardse of geestelijke noden bekommert en hem dus dient in liefde.

Duizendvoudig stroomt de zegen van zulke liefdewerken naar u terug en het gevoel van een levend geloof is het meest kostelijke wat u daardoor zult kunnen verwerven, want u gaat dan geheel zorgeloos door het leven op aarde. U verkeert te allen tijde weer met Mij zoals met uw Vader en er bestaan voor u geen twijfels of onoplosbare problemen, want u laat in dit levende geloof alles aan Mij over, uw Vader van eeuwigheid, Die voortdurend in u aanwezig is. En u zult nooit het gevoel van verlatenheid kunnen hebben, omdat u zich in Mij geborgen weet.

En u zult begrijpen hoe buitengewoon belangrijk het is dat u zich in de liefde oefent, dat u werken van liefde verricht die u kracht geven voor uw levenswandel. Dat deze zich voortdurend in liefde voltrekt en u daardoor steeds inniger de band tot stand brengt met Mij, uw God en Vader van eeuwigheid, Die u vanuit Zijn liefde heeft geschapen.

Wie een levend geloof heeft gekregen, gaat nu ook zeker de weg omhoog. Want daar hij weet dat Ik zelf bij hem aanwezig ben, gaat hij alleen nog onder begeleiding van Mij, Die hem waarlijk ook naar het doel leid.

Hij kan nu ook met overtuiging zeggen: "Ik geloof niet alleen, maar ik weet dat God dicht bij mij is." Want het levende geloof zal geen twijfel meer toelaten. Het levende geloof zal ook geen zwakheid meer toelaten, want zelf is het kracht, omdat het ondenkbaar is zonder liefde en de liefde de kracht is die hem nu doorstroomt en hem tot alles in staat stelt wat hij vanuit zijn liefde wil.

En hij zal daarom ook elk werk van liefde kunnen volbrengen, wanneer het de medemens tot heil strekt. Hij zal ook zieken kunnen genezen, want de liefde in hem en het vaste geloof geven hem daar de kracht voor, omdat ook het inzicht nu in hem is, wanneer en of een ongewoon werkzaam zijn bij zijn naaste ook zegenrijk is.

Tracht nu allen het levende geloof te verkrijgen dat dus een werkzaam zijn in liefde vereist, en u zult waarlijk uw taak op aarde volbrengen. Uw ziel zal rijp worden. U zult Mij zelf als voortdurende begeleider hebben, want u sluit u door de liefde met Mij aaneen en alles wat u nu doet, zult u met Mij volbrengen.

En uw aards bestaan zal u waarlijk de volmaaktheid opleveren, want u zult u toch alleen tot liefde moeten vormen, dan zult u ook de ommekeer van uw ziel volbrengen. U keert weer terug in uw oertoestand en u zult dan weer gelukzalig zijn en voor eeuwig blijven.

Amen