Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8033
5 november 1961

Het aanstaande natuurgebeuren

Reeds binnen afzienbare tijd zult u de waarheid ondervinden van mijn woord, want Ik zal spreken door de krachten der natuur zoals Ik het steeds heb verkondigd. En mijn stem zal u dan niet kunnen ontgaan, want zij weerklinkt met geweld en brengt de wereld in oproer. En het gebeuren is, ofschoon plaatselijk begrensd, van zulk een geweldige omvang dat het iedereen zal ontzetten, zelfs als hij er later van in kennis wordt gesteld. Want in het begin zijn de landstreken die daardoor getroffen zijn geheel afgesneden van de buitenwereld. Een onheilspellend zwijgen zal over het gebied van de catastrofe liggen omdat alle verbindingen naar buiten zolang verbroken zijn tot de eerste ontzetting over is. En dan zal de wereld vernemen dat er iets is voorgevallen, voordat haar bekend gemaakt is dat er iets verschrikkelijks is gebeurd.

Maar de mensheid moet door Mij zo scherp toegesproken worden omdat zij zich doof houdt voor het zachte aanspreken van Mij, omdat de mensen geen geloof schenken aan mijn woord dat hun van boven toekomt en hun door mijn boden wordt verkondigd. Daarom moet Ik Mij zo uiten dat mijn stem niemand zal kunnen ontgaan. En Ik moet over de mensen een gericht laten komen waaraan veel mensen ten offer zullen vallen. Maar toch mogen zij mijn liefde en genade ervaren, ondanks het vroegtijdig beëindigde leven.

U moet dus de waarheid van mijn woord inzien en dan uw wil actief laten worden, want uw wil zal ook na deze catastrofe vrij kunnen beslissen omdat Ik hem niet dwing zich tot Mij te keren. Maar dit ontzettende natuurgebeuren kan er toe bijdragen dat de mensen de weg naar Mij vinden, omdat de nood enorm groot is en van geen enkele kant redding te verwachten is. Wat echter onmogelijk lijkt, is bij Mij toch mogelijk. En als de mens daaraan denkt en tot Mij roept in geest en in waarheid, dan zal hij ook iets wonderbaarlijks mogen ervaren. Ik zal Mij aan hem zo duidelijk openbaren dat hij de macht en ook de liefde inziet van zijn God en Schepper en zich nu tot Mij wendt in diep geloof en ootmoedige overgave.

Ik laat niets onbeproefd wat nog zielen tot Mij terug kan brengen, ofschoon Ik weet hoe moeilijk zij te winnen zijn. Juist daarom moeten ongewone reddingsmiddelen worden aangewend die voor u mensen gruwelijk lijken maar toch slechts daden van liefde mijnerzijds zijn om juist deze zielen te redden waarvan alleen Ik de omstandigheden ken. En deze wil Ik niet in handen van mijn tegenstander laten vallen die hun een veel erger lot wil bereiden dan het grootste aardse leed ooit kan zijn.

U mensen moet geloven dat steeds alleen mijn liefde aanleiding is voor alles wat er gebeurt of door Mij wordt toegelaten. Ik behartig ieders lot, niemand is voor Mij te gering of te onrijp. Ik bekommer Me om alle mensen die thans op de aarde leven, omdat Ik hen wil helpen de uiteindelijke voltooiing te bereiken. Ik wil ze behoeden voor het lot van de hernieuwde kluistering in de materie. Ik wil steeds bereiken dat uw gedachten zich op Mij richten opdat u het laatste verderf ontgaat, namelijk hernieuwd gekluisterd te worden in de scheppingen van de nieuwe aarde. En al is mijn ingrijpen nog zo verschrikkelijk voor de mensen in de getroffen gebieden, mijn liefde voor u rechtvaardigt het, want geestelijk gezien is het slechts een daad van redding en niet van verdoeming. Wat u in de wereld verliest is nietig tegenover de grote winst die uw ziel kan behalen.

En moet u uw leven verliezen, dan zult u ook op mijn erbarmen mogen rekenen dat u in het hiernamaals de gelegenheid verschaft om tot het licht te komen en opwaarts te gaan. Want op aarde zou u met zekerheid aan mijn tegenstander ten prooi zijn gevallen, en daarvoor wil Ik u, die Ik nog voor verandering vatbaar houd, bewaren. Want de tijd voor het einde is nog maar kort en niet lang na mijn ingrijpen zal dit einde komen. Ik wil u echter eerst nog een teken geven als een laatste vermaning en waarschuwing. Dat teken zal weliswaar zeer smartelijk ingrijpen in het leven van talloze mensen, maar dient het geloof in mijn woord te versterken opdat ze zich voorbereiden op het einde, wat niet lang daarna zal volgen.

Amen