Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8210
10 juli 1962

Geestelijk weten toont de verbinding met God aan

Bent u eenmaal als mens op de hoogte van uw herkomst, weet u, dat u van Mij bent uitgegaan en dat u vrijwillig u van Mij hebt afgewend met daaropvolgend de val in de diepte, dan is ook uw geest in u tot leven gewekt, want dit weten kunt u alleen ontvangen en begrijpen, als mijn Vadergeest van eeuwigheid de geestvonk in u dit weten toezendt. Dus moet de geest in u tot leven gewekt zijn en dat stelt een leven in liefde voorop naar mijn wil. Het vereist dat u aan de innerlijke aandrang van mijn geestvonk in u - die een deel van Mij is - gevolg hebt gegeven en dus op mijn wil inging, die van u een leven in liefde verlangt.

De staat van volledige onwetendheid van voorheen, waarin ieder mens zich bevindt wanneer hij het aardse leven begint is een bewijs, dat er nog geen verbinding van deze geestvonk met Mij, de Vadergeest heeft plaatsgevonden, dat hij nog geheel van Mij gescheiden is, dat hij nog steeds geïsoleerd is - wat hij zichzelf heeft aangedaan door zijn vroegere afval van Mij. Want de scheiding van Mij betekende ook een totaal lichtloze staat, omdat de kracht van mijn liefde de wezens niet meer doorstralen kon - die hun helder licht en inzicht schenkt.

Geen sprankje inzicht bleef u behouden toen u vrijwillig van Mij wegtrok. En in deze totaal lichtloze toestand betreedt u de aarde als mens. Maar u kunt u weer dat licht van het inzicht verschaffen. U kunt uit eigen beweging die wetenschap putten die u door Mij, uw God en Vader wordt aangeboden op allerlei manieren - wanneer u door het aardse leven gaat.

Alleen moet de verbinding van de geestvonk in u met de Vadergeest van eeuwigheid tot stand worden gebracht, wat u dan ook de toevoer van licht, dat wil zeggen: een onbegrensde mate van weten verzekert, dat de nooit eindigende liefde u zal doen toekomen, als u maar de voorwaarden vervult die Ik daaraan verbonden heb. En die mens kan zich gelukkig prijzen in wie het helder wordt, die aan inzicht toeneemt wat het rijk betreft dat niet van deze wereld is. Want deze is reeds aan zijn weg omhoog begonnen, omdat hij altijd pas licht zal ontvangen als gevolg van een leven in liefde, en dat dit de zin en het doel is van het aardse leven, want het voert de ziel van de mens tot voltooiing.

Altijd is een beetje weten dat volgens de waarheid is een teken van goddelijke verbondenheid, omdat de liefde de mens met Mij verbindt en de liefde weer een waarheidsgetrouw weten garandeert. Daarom moet de mens al van het begin van zijn leven af die gemeenschap met Mij zoeken door een leven in liefde, dan is zodoende ook zijn wil goed gericht, die hij eens verkeerd richtte en daarom in duisternis raakte. En een goed gerichte wil zal steeds op Mij aansturen, maar hij moet acht slaan op de "zachte stem' die als het ware de uiting is van de geestvonk in hem, die hem ertoe probeert te brengen een voor Mij gerechte levenswandel te gaan.

Hij wordt niet gedwongen het innerlijke aansporen van deze geestvonk na te komen, want bij de belichaming als mens wordt aan de ziel de vrije wil teruggegeven, die echter nooit juist, dat wil zeggen: voor Mij, zou kunnen kiezen als Ik hem niet met de geestvonk een kleine helper ter beschikking zou hebben gesteld die hem van binnen uit probeert te beïnvloeden zijn wil in de juiste richting te sturen en daardoor in zijn positieve ontwikkeling omhoog te gaan, tot hij zijn doel bereikt heeft, namelijk de vereniging met Mij, die juist door de geestvonk steeds zal worden nagestreefd omdat hij een deel van Mij is.

En zodra de mens nu een beetje licht geschonken wordt, zodra hem een waarheidsgetrouw weten wordt voorgehouden over zijn afkomst en zijn doel, zal hij ook dit weten op de juiste manier gebruiken. Hij zal in overeenstemming daarmee zijn leven leiden, want hij herkent de wil van zijn God en Schepper, die als Vader zich weer met Zijn kinderen verenigen wil, die weer de oorspronkelijke staat aan zijn schepsel zou willen geven - waarin het onbegrensd gelukzalig was.

Zolang de mens nog in totale duisternis van geest voortleeft, is zijn aardse leven nutteloos. Want hij beseft noch zijn afkomst noch kent hij zijn eindpunt Hij ziet noch zin en doel, noch de oorzaak van zijn aardse leven in. En hij zal dus ook zijn wil niet juist, volgens mijn wil, richten omdat hem eenvoudig de capaciteit daartoe ontbreekt, omdat hij totaal zonder weten is en ook zijn wil uiterst verzwakt is, die door mijn tegenstander wordt neergehouden. En alleen de kracht van de liefde zou hem kunnen versterken, die de mens echter pas dan ontvangt als hij in zichzelf luistert naar mijn geest, die hem mijn wil te kennen geeft, die altijd alleen het werkzaam zijn in liefde van u verlangt opdat u weer omhoog gaat.

En dus, probeer altijd mijn wil te leren kennen en vervul deze - en waarlijk, het zal licht in u worden en uw kracht zal toenemen. U zult dan ook mijn tegenstander weerstand kunnen bieden, want uw geestvonk gaat dan onafgebroken de Vadergeest van eewigheid tegemoet. En hij zal ook de vereniging met Hem tot stand brengen en deze voor eeuwig niet meer willen verbreken, omdat licht en kracht hem zalig maakt en de ziel zich onverbrekelijk weer met Mij verbindt - zoals het was in het allereerste begin.

Amen