Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9029
11 augustus 1965

Alleen de waarheid leidt naar het doel

U kunt een lange weg over de aarde gaan en toch het doel niet bereiken wanneer deze weg u op dwaalwegen voert. En daarom laat Ik voor u op deze aardse weg voortdurend lichtboden verschijnen - die u weliswaar ook zult kunnen afwijzen, wier aanwijzingen naar de goede weg u niet wilt aanhoren. En dit zal steeds gebeuren, omdat mijn liefde u niet wil laten verdwalen.

Als u er toch maar op zou willen letten, dat u nooit zonder waarschuwingen uw weg gaat, dat u steeds van één kant voorstellen worden gedaan om goed, liefdevol te handelen. Want dan zult u steeds opheldering ontvangen, u zult inzien wanneer u voortgaat in dwaling, en dan zou het gevaar voorbij zijn, dat u de weg die omhoog leidt voor uzelf onnodig langer maakt. Dan zou Ik u voortdurend kracht kunnen doen toekomen om steeds nieuwe werken van liefde te verrichten, en spoedig zou het in u zo helder en licht zijn, dat u zonder angst de weg over de aarde zou kunnen afleggen om het juiste doel te bereiken. Want alleen de dwaling is de hindernis voor u om in zekerheid opwaarts te gaan, omdat de dwaling het werk is van mijn tegenstander, die alles doet om de zuivere waarheid te bestrijden. En zolang u onder zijn heerschappij staat, zult u zich ook tegen de waarheid verzetten.

Maar Ik gaf u het verstand, dat u nu ook op de juiste manier moet gebruiken, doordat u moet nadenken wat wel de reden van uw onvolmaaktheid - die u zou moeten beseffen - zou kunnen zijn. En zodra deze gedachte in u serieus is, zal u ook een bevredigend antwoord toekomen, dat u weliswaar ook alleen als resultaat van uw denken beoordeelt, maar dat u niet zodanig met afdoende tegenbewijzen zult kunnen weerleggen dat u hiervan volledig overtuigd bent. Want binnen in u is iets dat u stilletjes aanspoort, dat u is toegevoegd en dat, als u eerlijk tegen uzelf bent, als mijn stem kan worden herkend.

Alles zal gemakkelijk voor u zijn, als u maar inziet dat er boven u een God en Schepper is en u zich gewillig aan Hem onderwerpt. Dan leid Ik u zelf en waarlijk over een weg die u niet moeilijk zal voorkomen, want Ik zelf ben voor u de Steun aan welke u zich moet vasthouden, die u niet meer zult verliezen, want Ik leid u tot u uw doel bereikt hebt. Alleen dit geloof vraag Ik van u, daar u anders eenzaam en verlaten door het aardse leven voortgaat en een speelbal wordt van diegene die u naar de afgrond wil voeren.

En alleen de (zuivere) waarheid moet u worden aangeboden, die als een licht helder straalt en u gelukkig zal maken. Want de waarheid gaat van Mij uit en ieder mens wordt ze eenmaal aangeboden, maar ze moet in vrije wil worden aangenomen, omdat ze niet onder dwang kan worden overgedragen. Ook mijn tegenstander kan u er niet toe dwingen de waarheid af te wijzen, het blijft helemaal aan u overgelaten, hoe u zich opstelt tegenover de waarheid en bijgevolg ook tegenover Mij. Maar eens zult u triomferen over diegene die u op dwaalwegen wilde leiden, wanneer u tegen hem de waarheid zult kunnen inbrengen. En dan zult u weer in het licht staan zoals in het allereerste begin, toen u het helderste inzicht had en zalig was.

Let daarom op mijn boden die langs de weg staan en bij allen nog een klein lichtje willen ontsteken, en hoor hen zonder bezwaar aan, ook al neemt u niet dadelijk de inhoud van hun spreken aan, maar denk erover na en laat Mij, als uw God en Schepper daar bij zijn, en Ik zal waarlijk uw gedachten juist sturen en u ook steeds op de dwaling opmerkzaam maken opdat u deze niet zonder onderzoek aanneemt. Dan legt u al getuigenis af van het verlangen in de waarheid te wandelen, en hiermee zal rekening worden gehouden.

Want dat is het grootste kwaad, dat de vergankelijke wereld alleen maar gebaseerd is op dwaling, daar zij de eens van Mij afgevallen geesten bevat die mijn tegenstander in een verkeerd denken heeft gestort en dat ze daar niet eerder van bevrijd worden, tot de zuivere waarheid veld heeft gewonnen, maar wat de mens zelf door zijn vrije wil moet doen. Daarom is er maar weinig licht onder de mensen, maar ieder kan tot het licht komen die dit ernstig wil en zich aan Mij in vol vertrouwen overgeeft, dat Ik hem binnenleid in de waarheid, zodat hij dan ook bedeeld wordt volgens zijn wil.

Amen