Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8792
28 maart 1964

Een goede landman strooit goed zaad uit

Veel geestelijke leringen worden u aangeboden en u wordt rijkelijk voorzien van zaaigoed, alleen moet u steeds de akkers bebouwen, dat zijn de mensenharten waaraan u mijn woord moet brengen. Dat is de arbeid die u verrichten moet in mijn wijngaard, waarvoor u zich als mijn knechten heeft aangeboden om Mij te dienen. Alleen goed zaad kan ook goede vruchten voortbrengen, en daarom voorzie Ik u van een zaaigoed dat door geen ander wordt geëvenaard. Ik doe u de waarheid toekomen van boven en voor dat alles kunt u nu ook opkomen voor de wereld, omdat er niets is wat deze geestelijke leringen zou kunnen overtreffen - want ze gaan van Mij uit.

Denk over deze woorden na: Ikzelf spreek tot u en bezorg u een weten dat aan de waarheid beantwoordt en dat geen ander dan Ik u geven kan. En toch is de mensheid lauw tegenover dit woord van Mij, ze is blijkbaar niet zichtbaar onder de indruk van de ongewone herkomst, op weinig mensen na die de waarde inzien en bovenmate gelukkig zijn de genade deelachtig te zijn, dit woord van Mij te mogen ontvangen. Dezen echter zullen er ook groot voordeel uit trekken, zij zullen geestelijke successen kunnen boeken omdat mijn woord de kracht in zich bergt, die de ziel van de mens helpt bij het omhooggaan.

U hebt een opgave op aarde te vervullen: uw ziel die rijpheid weer te verschaffen die zij in het begin heeft gehad, toen zij als volmaakt wezen van Mij was uitgegaan. En ter wille van deze opgave legt u de weg over de aarde als mens af. U kunt denken en handelen in vrije wil, u kunt derhalve wel uw doel bereiken, volmaakt te worden. U kunt echter ook uw denken, willen en handelen verkeerd richten en op mijn tegenstander aansturen, dan hebt u uw levensdoel op aarde niet bereikt.

En opdat u duidelijk de juiste weg mag worden aangewezen, stuur Ik mijn woord naar de aarde en spreek u aan direct of ook indirect, en het staat u nu vrij mijn woord aan te nemen en mijn wil; die in mijn woord tot uitdrukking komt, te vervullen, of mijn woord ook af te wijzen. Dan echter bereikt u uw doel niet. Dan bent u als braakliggende akkers die geen vruchten kunnen dragen omdat hun het goede zaad ontbreekt, omdat ze alleen stenen, puin en onkruid bezitten, waar niets gedijen kan als de akkers niet van tevoren gereinigd en ontgonnen worden en klaar gemaakt om goed zaaigoed op te nemen.

Ik ben een goede Landman. Ik begin overal te ploegen en woel de bodem om. Ik reinig hem van al het onkruid om dan mijn zaad uit te strooien, om eens een goede oogst binnen te kunnen halen. Wordt echter tevoren het onkruid niet verwijderd, dan wordt ook het goede zaad waardeloos gemaakt, het zal zich niet kunnen ontwikkelen en het onkruid zal het overwoekeren. Ik wil daarmee zeggen dat ook de zuivere waarheid die u door mijn woord van boven wordt aangeboden het niet verdraagt, dat verkeerde leringen er mee samen gaan, want dwaalleren zullen spoedig de waarheid overschaduwen, en wie zich niet van de dwaling los kan maken, wie deze niet eerst uit zijn hart verwijdert, die zal ook niet de zuivere waarheid als zodanig herkennen en zij zal daarom ook geen indruk op zijn ziel maken en haar tot voltooiing brengen.

U moet altijd denken aan de arbeid van een landman en daaraan beantwoordend moet u ook handelen. U moet u bevrijden van alle verkeerd denken, u moet u ontdoen van al het valse zaaigoed dat in u gelegd werd door onkundige mensen, die zich ook als arbeiders in de wijngaard uitgeven, echter niet voor hun dienst door Mij zijn aangesteld. U moet dankbaar het goede zaaigoed aannemen, het in uw harten neerlaten en dan laten rijpen, en waarlijk, er zullen goede vruchten geoogst worden, want het zaaigoed dat u van Mij zelf ontvangt is de zuivere waarheid en die waarheid voert u ook naar het doel, naar Mij, die zelf de Waarheid ben.

Wie Mij zijn diensten aangeboden heeft, die zal ook door Mij vertrouwd worden gemaakt met zijn arbeid. Ik zal hem daar plaatsen waar zijn werk succes heeft, Ik zal hem volgens zijn geschiktheid de taak toevertrouwen en hij zal die dan ook naar mijn wil uitvoeren. En laat dat u altijd weer gezegd zijn, dat het u nooit zal ontbreken aan de juiste leerstof, zodat u deze voortdurend van Mij in ontvangst kunt nemen, want omdat Ik zelf een goede oogst wil binnen halen, zal er Mij ook altijd veel aan gelegen zijn u alles te geven wat een goede oogst waarborgt.

Maar ook u moet alle fouten en gebreken uit u proberen te verwijderen, u moet uw harten gereed maken om de genadegaven op te nemen die Ik rijkelijk uitdeel. En u moet weten dat alleen de zuivere waarheid u, mensen naar de uiteindelijke voltooiing kan leiden, en dat deze waarheid alleen van Mij uit kan gaan. Ik echter heb u lief en zal u ook altijd geven wat u nodig hebt om uw ziel tot volle ontwikkeling te brengen.

Amen