Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8102
14 en 15 februari 1962

Jezus heeft de brug geslagen

De brug naar het geestelijke rijk moet door u mensen worden opgegaan. U zult moeten trachten u los te maken van de aardse wereld, u zult eens moeten nadenken over het doel van uw leven op aarde, u zult erover moeten nadenken vanwaar u gekomen bent en waar u weer naartoe gaat. U zult u met geestelijke gedachten moeten bezighouden, dan zult u zich al op de brug naar het geestelijke rijk bevinden. En dan zult u ook denken aan de leringen die u werden gegeven met uw opvoeding als doel en u zult in gedachten ook een standpunt innemen tegenover de afzonderlijke leringen. En dan zal ook Jezus Christus en Zijn werk van verlossing u voor ogen komen, die in waarheid de brug heeft geslagen van de aarde naar het geestelijke rijk. En nu zal uw wil doorslaggevend zijn of de gedachten aan de goddelijke Verlosser een diepere indruk op u maken, want van de kant van de lichtwereld zullen deze gedachten u toe stralen en u hoeft ze maar vast te pakken om daaruit een zegen te behalen, die u als mens niet in zijn volle omvang zult kunnen beseffen.

Bent u van goede wil, dan zult u steeds weer op zulke gedachten teruggrijpen, omdat Jezus Christus zelf u vastpakt, zodra u aan Hem denkt en u Zijn invloed bemerkt als steeds weer bovenkomende gedachten en vragen, hoe het met het verlossingswerk is gesteld. En zulke vragen zullen u ook waarlijk worden beantwoord, want het is het voornaamste in het leven op aarde dat u de weg naar Jezus Christus vindt, dat u Hem als de goddelijke Verlosser erkent en dus Mij zelf in Hem herkent. Want u zult weer vrijwillig naar Mij moeten terugkeren, die u eens niet meer wilde erkennen. Gelooft u nu aan Jezus Christus, dan ziet u in Hem ook Mij zelf, die voor u tot een zichtbare God werd opdat deze erkenning voor u gemakkelijk zou zijn.

Ieder mens zal eens zijn eigen instelling tegenover Jezus en Zijn verlossingswerk duidelijk moeten worden. En daarom zal Ik steeds weer mijn volgelingen uitzenden in de wereld, die het evangelie moeten verkondigen, die melding moeten maken van het verlossingswerk en dus overal het weten zullen moeten overbrengen over Hem die voor de mensen de brug heeft gebouwd die uit het rijk van de duisternis naar het rijk van het licht voert. Deze twee rijken zijn gescheiden en er bestond een diepe kloof tussen, die door de mensen alleen niet zou hebben kunnen worden overbrugd. En in het besef van de grote nood van de mensen heeft Jezus deze brug geslagen door Zijn werk van verlossing, door Zijn dood aan het kruis, waardoor Hij de grote oerschuld van de mensen teniet deed. Hij heeft een weg gebaand die terug leidt naar de Vader, naar Mij van wie u allen eens bent uitgegaan. Maar zonder Jezus Christus bestaat deze kloof nog steeds en blijft u eeuwig in het duistere gebied, omdat zonder Jezus geen weg eruit naar buiten leidt. Daarom moeten de mensen over Hem vernemen, over Zijn werk van groot erbarmen, over Zijn eindeloze liefde, en dan zullen ze ook inzien dat de mens Jezus Mij zelf in zich droeg, die de Liefde ben, die dus mijn intrek in Hem nam.

Jezus heeft zich voor Zijn medemensen geofferd, wat Hij niet zou hebben kunnen doen als de liefde niet in Hem zou zijn geweest, die Hem de kracht gaf in Zijn bitter lijden en het sterven aan het kruis, om de schuld van de mensheid te delgen en voor diegenen de weg vrij te maken naar het vaderhuis die Zijn werk van erbarmen aannemen en Hem om vergeving van de schuld vragen en die dus ook Mij zelf in Jezus herkennen en erkennen. En daarom moeten de mensen steeds weer worden gewezen op Jezus Christus en Zijn werk van verlossing. Ze moeten te weten komen, in welke geestelijke nood ze zich bevinden, zolang ze niet in Hem geloven en daarom ook nog met hun oerschuld belast zijn. Ze moeten steeds weer vernemen dat ze zonder Jezus Christus niet zalig kunnen worden, dat het lichtrijk voor hen gesloten blijft zolang ze de weg naar het kruis niet hebben genomen, omdat ze zolang ook nog niet Mij zelf herkenden, maar dit zin en doel van hun leven op aarde is, dat ze weer in vrije wil op Mij aansturen die ze eens vrijwillig hadden verlaten.

De aanleiding van hun afval was ook dat ze Mij niet konden aanschouwen. In Jezus ben Ik voor hen tot een zichtbare God geworden en in Jezus moeten ze Mij nu ook erkennen om dan ook weer door Mij te worden aangenomen. En daarom moeten ze de brug betreden naar het geestelijke rijk, want dit rijk is hun ware vaderland dat nu juist alleen te bereiken is over de brug die Jezus heeft geslagen door Zijn dood aan het kruis. U mensen, verlang serieus uitsluitsel over het verlossingswerk, over de goddelijke Verlosser Jezus Christus en Zijn missie op aarde. Tracht kennis over Hem te verkrijgen die overeenkomt met de waarheid, en waarlijk, ze zal u ten deel vallen, want u zult zalig moeten worden. De weg naar de gelukzaligheid gaat via het kruis van Jezus Christus. En daarom stuur Ik u steeds weer mijn volgelingen en dezen zullen van Hem getuigen. Ze zullen getuigen van mijn menswording in Jezus en van het grootste werk van erbarmen dat de Liefde zelf op aarde in de mens Jezus heeft volbracht.

Amen