Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8475
22 april 1963

God wil geen dwang - De waarheid maakt vrij

De op God gerichte wil is tegelijkertijd de wil om zich van de tegenstander van God los te maken. De op God gerichte wil zal echter ook betekenen: de wil om de waarheid te weten. Want de mens die geheel verkeerd is onderricht kan zich pas dan van de tegenstander vrij maken wanneer hij in de waarheid wandelt. Alleen de waarheid maakt vrij. Door de waarheid wordt het wezen van de tegenstander onthuld, evenals zijn schandelijk werkzaam zijn en optreden. Verder zal de mens zich door de waarheid ook vrij maken van alle dwaling en hij zal inzien dat de dwaling de mens in onvrijheid van zijn denken en willen zal houden, dat hij de mensen ketent aan bepalingen en geboden die weer alleen van de tegenstander Gods afkomstig zijn en die dus de mensen geketend houden, hen geheel onvrij maken en ze moeten verhinderen ooit de weg naar de waarheid te vinden.

Maar de waarheid maakt vrij. Want wie zich in de waarheid ophoudt, die erkent de tegenstander niet meer als zijn heer. Hij heeft hem herkend en verafschuwt hem. Hij wendt zich bewust tot Degene Die de eeuwige Waarheid is. Dus kan een kerkelijke organisatie die op dwaling is gebaseerd nooit een mens duurzaam aan zich binden die de weg naar de waarheid heeft gevonden. En zolang dus de mens door geboden of wetten aan deze organisatie gebonden is, kan deze onmogelijk de zuivere waarheid uitdragen, omdat de waarheid geen dwang duldt en omdat dwang steeds alleen door mijn tegenstander aan de mensen werd opgelegd, daar God zelf ieder wezen in volledige wilsvrijheid geschapen heeft. Zolang dus onder bedreiging met straf aards of geestelijk van de mensen handelingen of bezigheden worden geëist, is er duidelijk sprake van dwang omdat de mens zal worden belast met het gevoel gezondigd te hebben wanneer hij niet aan deze eisen voldoet.

De mens moet volledige geestelijke vrijheid hebben. Hij moet in geen geval onder een geestelijke dwang worden geplaatst. Hij moet alleen steeds in liefde worden onderricht dat de geboden van God moeten worden nagekomen, de geboden van de liefde voor God en de naaste. Alleen dit is de taak van diegenen die de mensen willen helpen tot welzijn van hun ziel, die dienaren van God willen zijn en dus Hem deze dienst moeten bewijzen, de mensen tot liefde op te voeden. Maar ook de liefde moet vrij worden beoefend. Er mogen geen diensten onder dwang worden gevraagd die de liefde ontberen, die weer alleen worden gedaan om menselijke verplichtingen na te komen, maar de ziel niet de geringste vooruitgang opleveren.

Het is een verkeerde tegenwerping, wanneer wordt gezegd dat de mensheid wetten nodig heeft omdat ze zonder zulke wetten geheel onverschillig door het aards bestaan zou gaan en haar toestand volledig op de materie gericht zou zijn. U mensen die zoiets voor juist houden, u houdt slechts schijnbaar een zekere ordening in stand die uiterlijk zichtbaar is, maar de zielen worden onderdrukt omdat hun elke vrije beschikking wordt onthouden, omdat de mensen verplicht zijn te doen wat ze in vrije wil moeten doen. En dit is dus geheel waardeloos voor hun rijp worden. Er wordt hun bovendien het verantwoordelijkheidsgevoel ontnomen, wanneer ze zich streng houden aan hetgeen hun verplicht wordt gesteld door enkelingen die zich ertoe geroepen voelen menigten te leiden.

U zult bij slechts gering nadenken moeten inzien dat zulke geboden die een wilsdwang voor de mensen betekenen - omdat ze in het geval van het niet nakomen als zonde worden bestempeld - alleen van de tegenstander van God afkomstig kunnen zijn. Want juist in het stadium als mens op deze aarde beslist alleen de vrije wil diens geestelijke vooruitgang en elke geestelijke dwang is het werkzaam zijn van de satan. En weet u dit alles, dan zal het u gemakkelijk vallen u helemaal los te maken van een geestelijke leer die duidelijk het werkzaam zijn van de tegenstander van God zal doen inzien. Want de waarheid maakt vrij.

Prent u dit in, dat u aan geen dwang van de tegenstander meer bent onderworpen wanneer u zich in de waarheid ophoudt die alleen van God uitgaat en die u ook alleen zult kunnen ontvangen en begrijpen wanneer u zich al innig met uw God en Vader heeft verbonden zodat u dus de vrije wilsbeslissing hebt genomen en de tegenstander elk recht op u heeft verloren. Dan zult u ook niets meer vrezen waarmee u zou worden bedreigd van de kant van diegenen die nog met de tegenstander zijn verbonden, daar ook zij anders de zuivere waarheid zouden inzien en nastreven en zich geheel van de dwaling trachtten los te maken.

Weet dat God zelf de Liefde is en dat Hij een mens nimmer die straffen zal opleggen waarmee u wordt bedreigd wanneer u zich niet aan de leren en geboden onderwerpt die van menselijke zijde onder de invloed van de tegenstander werden gegeven om de mensen in toom te houden. Alleen de waarheid maakt vrij en zonder bedenking zult u zich losmaken uit die ketenen wanneer u in het bezit bent van de waarheid die God ieder schenkt die haar serieus begeert en die alleen het licht is door welks schijnsel de tegenstander en zijn werkzaam zijn wordt ontmaskerd. En wie de waarheid heeft is nu ook weer een goddelijk schepsel en hij hoeft waarlijk zijn tegenstander niet meer te vrezen.

Amen