Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8192
15 juni 1962

Begin van de woordontvangst, 25 jaar geleden

Ik heb beloofd u de Trooster te zenden, de geest der waarheid. Ik heb zulks ook gedaan door u de zuivere waarheid te brengen via een Mij toegenegen aards kind (Bertha Dudde) aan wie Ik de missie heb toevertrouwd deze waarheid aan die mensen door te geven die bereid zijn ze aan te nemen. Ik heb dus voor u mensen een licht ontstoken dat niet onder een korenmaat gezet mag worden, dat helder uit moet stralen in de nacht die over de aarde ligt uitgespreid, omdat deze donkerheid alleen nog maar doorbroken kan worden door een "licht uit den hoge".

Ik heb u mijn woord gezonden en uzelf aangesproken. Ik ben door mijn woord bij u tegenwoordig, al is het u mensen gebracht door mijn dienares. De ontvanger (Bertha Dudde) van mijn woord hoorde Mij zelf, want zij staat in zo'n innige verhouding met Mij dat Ik haar direct kan aanspreken zodat zij een bewijs van mijn tegenwoordigheid kan tonen door mijn woord - dat aan haar en aan u allen gericht is. Want mijn woord weerklinkt in haar en onthult u de diepste geheimen. Het voert u in de waarheid binnen, in een kennis die aan de waarheid ontspringt omdat Ikzelf tot u spreek en van Mij uit u alleen de zuivere waarheid bereiken kan.

U heeft van Mij dus een geschenk ontvangen van onschatbare waarde en u kunt uzelf gelukkig prijzen dat Ik u heb aangesproken, want niemand kan van u wegnemen wat Ik u gegeven heb en wat u in geloof heeft aangenomen. Uw ziel heeft daarmee iets kostelijks ontvangen dat voor haar spijs en drank betekent en haar ook helpt bij haar ontwikkeling, opdat zij haar aardse levensdoel bereikt. Opdat zij de verbinding zoekt met Mij, haar God en Schepper en haar Vader in eeuwigheid.

Steeds weer zal de ontvanger van mijn woord (Bertha Dudde) dat genadegeschenk bij u aanvullen. Steeds weer zal zij het genademiddel met zo'n enorme werking van Mij ontvangen, om u mensen te helpen evenzo het doel op aarde te bereiken. Want daardoor zult u steeds nader tot Mij komen en gestadig kracht ontvangen, om aan de voleinding van uw ziel te werken.

En daarom zal Ik niet ophouden in de bron die Ik heb ontsloten steeds het "levend water", dat wil zeggen: mijn woord te laten binnenstromen, want u mensen heeft voortdurend een toevoer van kracht nodig. U moet u daarom ook voortdurend neerzetten bij deze "bron" om u te laven, om daaruit te scheppen en u door mijn krachtstroom te laten verkwikken. U moet gestadig drinken van het levend water dat u toestroomt uit de wel van mijn onuitputtelijke liefde en genade, want deze blijft in eeuwigheid. Daarom zal Ik de bron van mijn genade niet uit laten drogen en Mij steeds weer tot mijn kind wenden die Mij haar wil schenkt (Bertha Dudde), en door Mij aangesproken wil worden.

Daarom zal Ik er voor zorgen dat haar steeds deze kracht toevloeit zolang zij voor Mij bezig is, want mijn kind begaf zich geheel in mijn hand zodat Ik de leiding kan nemen. Ik kan haar dus lichamelijk en geestelijk laten toekomen wat zij nodig heeft om haar missie te vervullen die zij vrijwillig op zich heeft genomen. Ik alleen weet hoe belangrijk deze missie is en welk succes talloze zielen daardoor kunnen behalen die zich in grote nood bevinden, want voor hen is deze missie een reddingsactie van onmetelijke waarde.

Het is een uniek genadegeschenk dat Ik u mensen aan kan spreken via een Mij zo toegenegen kind, dat Mij in vrije wil aanhoort en aan mijn woorden geloof schenkt. Dat zich in de waarheid binnen laat voeren en ze doorgeeft aan alle mensen die dringend dit helder licht nodig hebben, om zich in deze enorme duisternis des geestes te oriënteren.

Veel zegen mochten de mensen reeds ontvangen die dit licht der waarheid aannamen, en ook de ontvanger zelf (Bertha Dudde) kwam daardoor nader tot mijn hart. Zij nam gelovig mijn woorden aan en vergrootte daarmee haar innerlijk licht. Zij verkreeg daardoor een inzicht in mijn besturen en werken en in mijn heilsplan van eeuwigheid, en haar werd ook klaarheid gegeven over mijn verlossingswerk in Jezus Christus. Deze klaarheid kan mijn kind nu aan haar medemensen doorgeven die evenals zij te voren in duisternis waren en daarom ook niet het genadegeschenk: mijn verlossingswerk in Jezus, konden benutten.

Ik kon reeds naar veel mensen de waarheid zenden, maar alleen als er naar verlangd werd. Allen die mijn woorden aannamen zullen ze niet meer vergeten en daardoor op de goede weg gehouden worden; maar deze weg kunnen de mensen alleen vinden als zij zich niet voor mijn woord, dat tot hen komt als een gave van de Vader, afsluiten. Want Hij wil Zijn kinderen helpen de weg terug tot Hem te vinden.

De wil van ieder mens is beslissend voor de vraag, of de zegen van mijn spreken tot hem komt. Kan Ik hem echter eenmaal aanspreken, dan zal hij Mij ook steeds meer als Zijn vader in Jezus Christus herkennen. Zonder middelaar is dit bij de mensen echter niet mogelijk omdat Ik geen mens ertoe dwing Mij aan te horen als Ik tot hem wil spreken, terwijl anderzijds niemand mijn Vaderstem zou herkennen als hij daartoe de wil niet zou hebben zich direct door Mij te laten aanspreken.

Mijn zegen zal u dus voortdurend begeleiden als u zich aan Mij toevertrouwt en mijn direct aanspreken in uw hart toelaat, want de nood op aarde is zeer groot en alle mensen hebben mijn hulp nodig die hun via mijn direct aanspreken duidelijk ten deel valt. Daarom zal ook mijn "knechten" op aarde alle hulp ten deel vallen en Ik zal u altijd door mijn trouwe Vaderzorg geestelijk en lichamelijk verzorgen met mijn kracht. Opdat u in mijn plaats kunt arbeiden voor Mij en mijn rijk, opdat u in mijn plaats bezig bent en het mogelijk maakt dat Ik tot mijn kinderen kan spreken die zich in nood bevinden - en de stem van hun Vader willen horen. Zij zullen de hulp ontvangen die alleen Ik hun geven kan, omdat Ik verlang naar hun thuiskomst en daarom alles zal doen om hen te helpen terug te keren in het vaderhuis.

Amen