Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8695
7 december 1963

Mediamieke ontvangsten - Geloofwaardigheid

U, die van Mij de opdracht hebt de zuivere waarheid te verbreiden, zult ook zelf over alles onderricht moeten zijn om u een helder oordeel te kunnen vormen over de waarde van resultaten uit geestelijk verkeer, die door uw medemensen als waarheid worden verdedigd. U moet weten dat zowel waardevolle banden als ook banden zonder waarde tot stand worden gebracht met de geestelijke wereld, dat uit alle sferen in het geestelijke rijk zich wezens aan u willen laten horen, dat ze trachten hun gedachten op u over te dragen en de mens zelf kan bepalen welke wezens hem kunnen benaderen. En altijd is het verlangen naar de waarheid doorslaggevend, dat echter vaak door het verlangen naar het ongewone wordt verdrongen, dat meestal de begeerte iets onbekends uit de bovenzinnelijke wereld te weten te komen de voorrang heeft, al is het ook vanuit de beste wil, juist en goed te handelen en te denken.

Zulke mogelijkheden worden ook benut door de bewoners van de lichtvolle geestelijke wereld, die die mensen op de juiste weg willen brengen en hen nu ook trachten te beïnvloeden hun instelling tegenover het geestelijke rijk te verdiepen en hen voor alles erop te wijzen dat de liefde het eerste en voornaamste gebod is. Dus kan elk wijzen op de liefde als beantwoordend aan mijn wil worden beschouwd. De zuiverheid en de wil van de ontvanger die in mediamieke toestand boodschappen in ontvangst neemt, bepaalt ook de waarde van deze boodschappen. Maar het komt ook nog op de kring van toehoorders aan in welke geestelijke gesteldheid die is, welke geestelijke rijpheid die te zien kan geven.

En reeds één mens wiens toestand van rijpheid gebrekkig is, kan al door zijn gedachten het binnensluipen van onreine geesten - die zich eveneens van een medium in een toestand van niet bewust-zijn bedienen - mogelijk maken, en die dan vaak de lichtboden wegdringen, omdat de krachten van de duisternis opduiken waar de mogelijkheid zich voordoet door een mens te spreken die zelf afstand heeft gedaan van zijn wil, die dus in de mediamieke toestand spreekt. Hoe zuiverden de kring is en hoe meer overeenstemming er in heerst, evenals het verlangen alleen waarheidsgetrouw onderwezen te worden, des te geloofwaardiger zijn de resultaten en ze zullen dan echter ook met de rechtstreeks van boven aan u toegezonden leringen overeenstemmen, dus helemaal geen twijfel aan de echtheid ervan openlaten, want talloze lichtwezens trachten uit de wereld hierna toegang tot de mensen te krijgen en hun in mijn opdracht de waarheid te doen toekomen.

Maar deze lichtwezens zullen steeds weer de mensen trachten te bewegen, de verbinding met de geestelijke wereld in 'n toestand van wakker-en-bewust-zijn tot stand te brengen, ze zullen hun over het "werkzaam zijn van de geest" in de mens opheldering geven en hen trachten aan te sporen met Mij zelf in innig contact te treden om dan een diep weten in ontvangst te kunnen nemen, dat op mediamieke manier - in een toestand van niet bewustheid - niet naar de aarde kan worden gezonden. Want Ik zelf heb u, mensen het werkzaam zijn van mijn geest beloofd en mijn woorden zult u geloof kunnen en moeten schenken.

Dat nu echter ook het werkzaam zijn van mijn tegenstander sterk aan het licht komt, is niet te loochenen en hij zal steeds trachten de denkbeelden te verwarren. Hij zal op dezelfde wijze mediamiek aangelegde mensen gebruiken om door hen te spreken, echter steeds alleen maar woorden die geen samenhang hebben, woorden die wijsheid moeten voorwenden, maar klinkklare nonsens zijn. En u, mensen zult dat zelf kunnen onderzoeken wanneer u zich afvraagt welk profijt u voor uw ziel wel uit zulke mededelingen zult kunnen trekken, die ook bij nauwkeurig onderzoek, uitgaande van mijn woord, volkomen tegen de waarheid indruisen. Er melden zich dan geesten die zelf nog onwetend zijn, die nog een zekere wereldse wijsheid hebben en deze, daar zij haar op aarde ijverig hebben uitgedragen, ook nu op de mensen trachten over te dragen.

En ze hullen zich in het gewaad van een lichtengel, ja, ze gebruiken zelfs de naam Jezus voor hun mededelingen, omdat ze deze niet als "God" zien en zich dus van de naam van een mens bedienen. En ofschoon ze, om de mensen te misleiden, Hem (Jezus) een hoge missie toekennen, doen ze dit alleen maar toch zo met de bedoeling de mensen van het ware denken af te houden en het verlossingswerk van Jezus te bagatelliseren, dus hen te verhinderen Mij zelf in Jezus aan te roepen. Hij tracht hen volstrekt te laten dwalen over de missie van Jezus op aarde en mijn menswording in Hem.

Mededelingen uit de geestelijke wereld die geen waarheidsgetrouwe opheldering geven over: dat de mens Jezus een zuivere lichtziel bevatte, die het lichaam zodanig gereed maakte dat het Mij zelf tot woning kon worden, dat Ik dus zelf in Jezus het verlossingswerk volbracht en de algehele vereniging van Jezus met Mij heeft plaatsgevonden - dat Ik en Jezus één is - zult u te allen tijde als dwaling en bewuste misleiding van geesten uit het hiernamaals kunnen verwerpen, die juist in de laatste tijd voor einde ijverig aan het werk zijn, om ook in de kringen die van zins zijn het juiste te doen, verwarring te stichten, maar die nog niet in zich zelf de geest wekten, dat hij hun de gave van het onderscheid schenkt om goddelijke en niet goddelijke openbaringen uit elkaar te kunnen houden. De mensen zijn er zich nog niet van bewust dat zij steeds met machten van de duisternis te strijden hebben en bijzonder in de eindtijd, omdat dezen het willen verhinderen dat er een licht voor de mensen gaat schijnen en dat er maar één zekerheid bestaat niet hen ten offer te vallen, wanneer dit licht rechtstreeks van Mij wordt verlangd en bij deze innige vraag om toezending van de waarheid ook een verbinding met Mij tot stand wordt gebracht, die u ook de juiste bescherming verzekert tegen het werkzaam zijn van die krachten. Maar het is niet altijd liefde voor Mij en dus ook voor de waarheid, integendeel veelal slechts weetgierigheid om een blik te werpen in gebieden die voor hen nog gesloten zijn.

De mensen weten dat het aardse leven alleen niet de van het bestaan als mens is en ze trachten nu uitsluitsel te verkrijgen, maar geloven door krachten uit het hiernamaals steeds alleen volgens de waarheid onderricht te worden en ze geven de tegenstander alleen nog maar meer gelegenheid hun in de war te brengen. Maar het kan een mens die ernstig naar de waarheid verlangt helpen om juist te denken wanneer overeenkomstig zijn ernst, zijn zielerijpheid en zijn verlangen, bij zo'n "verkeer met geesten" lichtwezens ingrijpen die wel zien, wie ze zuivere waarheid kunnen toezenden.

Doch dezen zullen steeds trachten de mens zo ver te brengen dat hij niet iemand die hem helpt meer nodig heeft, geen mediums die mededelingen uit het geestelijke rijk ontvangen, veeleer de verbinding met Mij zo innig tot stand moet brengen dat hij zich nu door Mij rechtstreeks kan laten aanspreken, of met ware lichtdragers in verbinding te treden die hem nu de juiste, waarheidsgetrouwe geestelijke leringen overbrengen, die hij daarom nu ook als waarheid zal herkennen omdat hij zelf in zich de geest al heeft gewekt die hem in de waarheid binnen leidt. De mens kan wel gewaarschuwd worden voor een verkeer met de geestenwereld dat geen succes heeft. Maar hij mag en moet ook niet gehinderd worden, omdat steeds weer de mogelijkheid bestaat dat hij op deze weg tot een geloven aan een verder leven na de dood kan komen en hij ook de juiste weg gewezen kan worden, zodra het hem ernst is in de waarheid te wandelen.

Alles is goed wat de wil toont, juist te handelen voor Mij, maar voor alles moet gewaarschuwd worden voor wat alleen maar tot bevrediging van de zinnen, de weetgierigheid of tot vermeerdering van wereldse kennis wordt ondernomen, want daarop zal nooit zegen rusten en de waarheid zal zo'n mens nooit kunnen herkennen en steeds eerder aan zodanige leringen geloof schenken die nog ver bezijden de waarheid zijn en nooit van Mij zullen uitgaan.

En daarom heb Ik ook als herkenningsteken voor de waarheid van geestelijke ontvangsten zelf het kenmerk aangegeven, dat u moet onderzoeken of het mysterie van mijn menswording in Jezus u zo wordt onthuld, zoals Ik zelf u daarover opheldering geef door mijn woord, door het werkzaam zijn van mijn geest in u. Wat met mijn, rechtstreeks aan u van boven toegestuurd woord niet overeenstemt, wijs dat af, zelfs wanneer nóg zulke mooie woorden u een goddelijke bron zouden willen bewijzen. Ook mijn tegenstander bedient zich van zulke woorden, want hij schrikt voor niets terug, omdat hij de mensen in duisternis wil houden, omdat hij weet dat de waarheid een licht is dat hem en zijn optreden ontmaskert. En dit zal hij altijd trachten te doven of te vertroebelen.

Amen