Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8752
13 februari 1964

Gelukzaligheid uit genaden

Waarlijk, u zult alleen vanuit genaden zalig kunnen worden. Begrijp, dat u allen vrijwillig de dood had gekozen, toen u Mij uw liefde opzegde, toen u van Mij bent afgevallen en daardoor zondigde tegen Mij en in de diepte bent gevallen. Deze afval van Mij heeft eens plaatsgevonden, daar u anders niet op deze aarde rondging, want uw bestaan als mens is pas het gevolg van die vroegere afval van Mij. U zelf wees dus Mij en mijn liefde af. En deze zonde drukt zo zwaar op u dat u ze zelf nooit zult kunnen aflossen, dat daarom Jezus Christus naar de aarde kwam en het verlossingswerk aan het kruis voor u heeft volbracht, dat uw oerschuld teniet deed.

Maar u bent oorspronkelijk uit mijn liefde voortgekomen en deze liefde laat u ook niet meer los. Deze liefde schenkt zich onafgebroken aan u. ze doet alles om u weer naar haar terug te trekken en op grond van uw grote zondeschuld is daarom elk werk van liefde bij u een "genade", een onverdiend geschenk dat Ik u doe toekomen om u weer te helpen gelukzalig te worden.

Alleen uit genade zult u zalig kunnen worden. Want alles moet van Mij uit gebeuren, omdat u zelf geheel krachteloos bent en niet meer in staat u uit de diepte te verheffen, waarin u zichzelf hebt gestort. Ik moet u kracht doen toekomen en Ik moet u aanhoudend omhoog trekken, naar boven. Hoewel Ik u zou moeten straffen, laat Ik genade gelden. Hoewel Ik u zou moeten opgeven schenk Ik me aan u, ofschoon u het zelf niet verdient.

Dat dus is onder genade te verstaan, dat u niet gerechtigd bent te eisen, daar u voor uzelf alles hebt verspeeld door uw afval van Mij, maar dat Ik u aanhoudend vrijwillig geef, dat Ik geen acht sla op uw grote schuld en u toch bedenk met mijn liefde. Alleen kan Ik u niet de gelukzaligheid schenken, want deze zult u zelf moeten verwerven, doordat u nu ook mijn wil vervult, doordat u mijn geboden onderhoudt die liefde van u verlangen voor Mij en voor de naaste. Maar dat u dit zult kunnen, ook dit is een genadegeschenk van Mij, omdat Ik u op elke manier kracht geef.

Alle genadeschenken zult u echter vrijwillig moeten aannemen en gebruiken. Want ofschoon de mate van genade overgroot is, wordt u toch niet gedwongen ze aan te nemen. Integendeel, dat wordt alleen door uw vrije wil bepaald, die Ik niet kan sturen en zal sturen, omdat dit indruist tegen de wet van de eeuwige ordening, omdat dit mijn volmaaktheid in twijfel trekt. En Ik kan niets anders dan iets volmaakts scheppen en bij volmaaktheid hoort ook de vrije wil. En omdat u zelf door uw afval van Mij uit de volmaaktheid bent gestapt, omdat u uw wezen geheel veranderde, kan alleen nog mijn nooit eindigende liefde u redden, doordat ze u met genaden overstelpt, maar die ieder mens ter beschikking staan, alleen niet door alle mensen gelijk worden benut.

En wanneer u nu gelooft dat Ik zelf de graad of het tijdstip van uw gelukzaligheid zal bepalen, dan denkt u verkeerd. Want mijn gelukzaligheid bestaat juist daarin, dat u vrijwillig naar Mij terugkeert, dat u mijn liefde beantwoordt die Ik u geef, dat u uw wezen weer zelf verandert, terug in uw oerwezen, toen mijn liefde u voortdurend kon doorstralen. Ik heb waarlijk te allen tijde de macht u ineens weer volmaakt te maken, maar daar zie Ik noch liefde, noch wijsheid, noch gelukzaligheid in.

Het is mijn doel ware kinderen te hebben, die door de liefde voor de Vader worden aangespoord, die Mij een hart schenken dat vervuld is van liefde en vurig verlangen naar de vereniging met Mij. Maar door uw zondeval van weleer zou u dit laatste doel nooit bereiken, wanneer Ik u niet genade op genade zou doen toekomen, wanneer Ik niet steeds weer Mezelf aan u zou schenken. U zult daarom alleen uit genaden zalig kunnen worden. Maar u zult deze genaden ook vrijwillig moeten benutten. En daarom is de graad van liefde en rijpheid van de mensen zo verschillend, ofschoon in de mate van genade niemand wordt beknot. Maar van het aannemen van de genaden hangt het af, of ze ook doeltreffend bij u kunnen zijn.

Zonder genade echter, zonder mijn liefdevolle hulp, zou u helemaal niet in staat zijn de weg van de terugkeer naar Mij te gaan. En al zou u eeuwigheden op de aarde leven - zolang u Mij en mijn liefde weerstaat, doet u ook geen beroep op mijn genaden, en zolang blijft u ook van Mij verwijderd. U veroordeelt uzelf, want u schept zich elk lot zelf: gelukzaligheid of diepe ellende. U zult pas dan definitief naar Mij terugkeren, wanneer u zich door mijn genade en liefde laat vastpakken, geen weerstand meer biedt en nu ook zelf mijn liefde beantwoordt, die ons dan ook zal verbinden tot in eeuwigheid.

Amen