Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8595
24 augustus 1963

Het onderzoeken van de waarheid van geestelijk goed

Zonder bedenken zult u kunnen en moeten opkomen voor alles wat u door mijn Geest wordt overgebracht, want wat van Mij komt, kan alleen zuivere waarheid zijn. En dat een geestelijk goed van Mij komt is ook altijd door u te onderzoeken en ook te herkennen, wanneer u van goede wil bent het te onderzoeken, dus ook naar de waarheid verlangt. Het geestelijk goed dat u wordt aangeboden, verschaft u opheldering over mijn wil en het geeft u uitsluitsel over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Wanneer u dus daarover zult worden onderricht, wanneer u de zin en het doel van uw leven op aarde duidelijk wordt gemaakt, dan kan zo’n geestelijk goed nooit van mijn tegenstander uitgaan, die er altijd alleen maar naar streeft u in onwetendheid te laten om u niet te verliezen. U zult ook nooit zelf verstandelijk al het diepere weten kunnen doorgronden, waartoe dus in het bijzonder het verlossingswerk van Jezus behoort, want u zult verstandelijk steeds alleen kennis verwerken die u al bekend is. Of dit echter met de waarheid overeenstemt, dat zult u niet weten, want elk geestelijk weten behoud Ik Me voor, omdat Ik het zal uitdelen aan diegenen die werkelijk het ernstige verlangen hebben de waarheid te vernemen en die zich tot Mij zelf wenden om toezending ervan.

De mensen weten wel door overlevering over de kruisdood van Jezus, wanneer ze daarin geloven, maar over de reden, over de motivatie van Zijn gang over de aarde en Zijn missie weten ze niets, zolang hun ook de zin en het doel van een leven op aarde als mens niet begrijpelijk kan worden gemaakt, wat ook alleen dan mogelijk is, wanneer een zekere geestelijke rijpheid dit onderricht door de Geest mogelijk maakt. Want om het verlossingswerk van Jezus te begrijpen, moet ook de mens het weten van de afval van de geesten van Mij en van mijn heilsplan, van het proces van terugvoeren bekend zijn. Wanneer hun niet tevoren dit alles wordt gemotiveerd, zullen ze ook niet kunnen begrijpen waarom Jezus en Zijn verlossingswerk erkend moeten worden, wil het doel van het aardse leven vervuld worden. Want ze wijzen anders alles af als legende en betwijfelen Zijn bestaan, of ze beschouwen Zijn leven en einde als een zuiver wereldlijk gebeuren zonder enige geestelijke betekenis. Daarom zal het werkzaam zijn van mijn Geest in de mens juist daarover opheldering geven. En weer kunnen dan ook de resultaten als waarheid worden beoordeeld, omdat Ik het weten over Jezus als toetssteen heb aangeduid. Want nooit zal mijn tegenstander de mensen kennis daarover doen toekomen, dat Jezus, de Zoon van God, vlees heeft aangenomen om de mensen terug te voeren naar de Vader, om ze te verlossen van hun oorspronkelijke schuld, van de vroegere afval van Mij.

Er zijn maar twee oplossingen: het overbrengen van de zuiverste waarheid mijnerzijds of het eigen verstandelijk werkzaam zijn, dat, wanneer het afwijkt van mijn overdracht, door mijn tegenstander wordt beïnvloed en dit altijd tot uitdrukking zal komen in het loochenen van een verlossing door Jezus Christus. Wanneer nu een mens overtuigd voor de verlossing opkomt, dan is hij ook al denkend door mijn Geest gestuurd. Wanneer echter mededelingen op ongewone wijze naar de aarde komen, die uitvoerig en begrijpelijk kennis geven over het verlossingswerk, dan zult u zonder bezwaar Mij zelf als de Oorsprong van die mededelingen kunnen aannemen en ook het geestelijk goed overtuigd verdedigen. U zult daar dan ook zelf met uw gedachten achter staan, want mijn Geest giet zich altijd uit in een vat dat door een leven in liefde ook in staat is waarheid van dwaling te onderscheiden en waarvan de gedachten voortdurend door mijn Geest worden gestuurd.

U mensen die nog geheel onwetend bent, u hoeft alleen de goede wil te hebben waarheidsgetrouw onderwezen te worden en Ik zal Me over u ontfermen en ook voor u een klein licht ontsteken, zodat u snel begrijpelijk wordt wat u door het toezenden van geestelijk weten nu zult vernemen. U zult het alleen niet overhaast moeten afwijzen, integendeel, daarover nadenken, en waarlijk, u zult verheugd zijn wanneer u alles begrijpelijk gemotiveerd wordt. U zult geloven kunnen en toch zal het geen blind geloof zijn, dat Ik nooit van u mensen zal eisen. U moet nadenken, alleen Mijzelf om juist inzicht vragen, en waarlijk, Ik zal u een heldere straal toezenden in wiens schijn u alles zult inzien en begrijpen.

Daarom leid Ik dus mijn woord naar de aarde en geef u mensen opheldering, omdat Ik wil dat u de weg zult nemen naar het kruis, naar Jezus Christus, wat echter niet gebeuren moet onder dwang of in een blind geloof, u zult daarentegen vrijwillig en wetend naar Hem moeten komen. Dan zult u vrijwillig naar Mij terugkeren, want Ik en Jezus zijn één. Ik zelf ben in de mens Jezus naar de aarde gekomen vanwege mijn discipelen die zondig werden in vrije wil, die Mij niet meer erkenden als hun God en Schepper en daarom ongelukkig werden. Herkennen ze nu Mij weer in Jezus, dan is hun terugkeer naar Mij voltrokken. Zonder Jezus echter kunnen ze niet dichter bij Mij komen. En daarom zal elke leer waar zijn en van Mij uitgaan die u het verlossingswerk van Jezus motiveert en alleen het doel nastreeft dat u zelf vrijwillig de weg gaat naar het kruis en Hem zult vragen dat Hij u van uw oerzonde zal verlossen en u weer de poort tot het lichtrijk zal ontsluiten, die voor u gesloten is sinds uw afval van Mij.

Amen