Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8454
31 maart 1963

Jezus onderrichtte op aarde de liefde

De Liefde bracht de ziel van Jezus mee naar de aarde. En daarom was Hij ook in staat een overmaat aan lijden op zich te nemen. Want de Liefde gaf Hem daartoe de kracht. En Hij wist dat juist de liefde bij de mensen ontbrak en dat ze daarom zwak en hulpeloos waren. Ze hadden weliswaar ook een liefdesvonkje in zich, dus waren ze in staat liefde te geven, maar de bereidwilligheid om liefde te geven ontbrak hun, omdat mijn tegenstander die verstikte. Omdat hij de eigenliefde steeds meer ontstak en elke onbaatzuchtige liefde verhinderde door te breken. En Jezus leefde daarom de mensen een leven in liefde voor. Jezus deed voor Zijn medemensen alleen het goede. Hij genas hun gebreken. Hij troostte hen en hielp ze waar er maar hulp nodig was. Hij was onbaatzuchtig en er steeds toe bereid het lot voor de mensen te verlichten.

En Hij leerde ze waarom ze een leven in liefde moesten leiden. Hij waarschuwde hen voor de gevolgen van een liefdeloze levenswandel, zoals Hij hun ook de uitwerking van een leven in liefde steeds voor ogen hield en hun het bewijs gaf met Zichzelf. Hij was tot de hoogste krachtsinspanning in staat. Hij genas zieken en verrichte wonderen op grond van Zijn liefde die voortdurend in Hem toenam. Want Hij had een innige band met God die de eeuwige Liefde zelf is. En daarom leerde Jezus ook de mensen de band met God, hun Vader van eeuwigheid, tot stand te brengen, wat weer alleen kon gebeuren door de liefde en door innig gebed tot Hem.

Dit alles was de mensen vreemd geworden en slechts weinige leidden een leven in liefde. En dezen herkenden Jezus ook spoedig als de beloofde Messias. Ze herkenden in Hem de Vader. In hen was door de liefde een klein lichtje ontstoken, dat nu gevoed werd door de leer van Jezus. En de duisternis week van de mensen. En deze leer moet worden verbreid onder de mensheid en daarom onderwees Hij zelf Zijn leerlingen, die Hij in de wereld uitzond met de opdracht getuigenis af te leggen van Hem zelf, van Zijn werk van verlossing en van het evangelie van de liefde. Want de mensen moest de juiste weg worden aangewezen die naar het leven leidt dat eeuwig zal duren.

Jezus zou echter nooit dit verlossingswerk hebben kunnen volbrengen wanneer Hij niet van liefde vervuld zou zijn geweest. Maar de liefde is tot alles in staat. Voor de liefde bestaat er geen begrenzing. Er bestaat niets onmogelijks. Er bestaat niets wat ze niet zou kunnen overwinnen. Want als mens zou het onmogelijk geweest zijn, zo’n mate van lijden en kwellingen te doorstaan als Hem werd opgelegd. Maar de kracht van de liefde hielp Hem te zegevieren. Op grond van de liefde heeft Hij het bitterste lijden en de pijnlijkste dood aan het kruis verdragen. En Hij gaf Zijn geest pas prijs toen het werk was volbracht.

En nu pas werd het de mens mogelijk zich vrij te maken van de tegenstander, die hem geketend hield zolang de zondenschuld niet teniet was gedaan. Pas na de kruisdood van Jezus konden de mensen voor zich kracht afsmeken en versterking door Jezus Christus, in wie God zelf als de eeuwige Liefde voor de mensheid is gestorven. De mensen zijn niet meer aan de tegenstander van God overgeleverd en aan zijn willekeur. Ze kunnen zich van hem losmaken wanneer ze Jezus om hulp vragen en nu door een leven in liefde de kracht verwerven om de wil van God te vervullen.

En daarom is het ’t belangrijkste in het leven op aarde, dat de mensen het evangelie van de liefde wordt verkondigd dat van de mensen de dichte duisternis afneemt, dat hen tot geloof laat komen in Jezus Christus als Gods Zoon en Verlosser van de wereld en dat steeds de kracht zal schenken om de weg over de aarde met succes af te leggen. Want de liefde is kracht. En zonder liefde blijft de mens krachteloos en kan hij zijn doel niet bereiken ten behoeve waarvan hij op aarde leeft. Maar zonder liefde kan er ook geen licht zijn op deze aarde, want die is het rijk van de tegenstander van God, die dichte duisternis verspreidt, opdat God niet wordt herkend en hij zijn aanhang niet verliest, maar die in het licht herkend wordt als vijand.

Waar daarom de liefde wordt verkondigd, daar zal ook het geloof in Jezus Christus gewekt kunnen worden, wanneer de mensen maar de wil hebben de geboden van de liefde na te komen. En daarom moeten de arbeiders in de wijngaard van de Heer ijverig bezig zijn en het woord Gods, dat altijd alleen maar de goddelijke geboden van de liefde als inhoud heeft, verbreiden. Want de mensen moeten ervan op de hoogte zijn dat alleen de liefde hun geestelijke vooruitgang kan opleveren, dat alleen de liefde hun kracht schenkt aan zichzelf te werken en dat de liefde ook het licht schenkt en de mensen een omvangrijk weten ontsluit, zodat ze nu bewust hun weg over de aarde gaan, zich bewust van hun taak en hun doel, en dit nu ook nastreven met alle kracht. En zodra ze Jezus Christus erkennen, zodra ze weten dat God zelf in Jezus het verlossingswerk heeft volbracht en zij zich nu bewust aan Hem overgeven, zullen ze ook vrij worden van hun oer-schuld en het doel op aarde bereiken en definitieve aaneensluiting met hun God en Vader van eeuwigheid.

Amen