Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.9021
21 juli 1965

Goddelijke belofte om voor het aardse welzijn van de mens te zorgen

Wat u ook onderneemt, het moet u tot zegen strekken naargelang u daarvoor ijvert mijn woord aan de medemens te laten toekomen. Want dit is de belangrijkste opdracht die u volbrengen kunt, omdat het er alleen om gaat dat u gedurende het leven op aarde mijn wil vervult en dat Ik u door mijn woord van boven mijn wil bekend maak. Elke andere werkzaamheid, ook al lijkt deze u nog zo belangrijk, is bijzaak, daar immers alleen belang moet worden gehecht aan het bereiken van het doel van de ziel. Want alleen daarom gaat zij over de aarde, en dit doel is als voornaamste te beschouwen, daar al het andere wat u op aarde bereikt u weer ontnomen wordt door de lichamelijke dood. Wanneer u zich nu om uw broeders bekommert, u die van Mij uit rijkelijk gezegend bent met geestelijke gaven, dan vervult u ook uw aardse taak die eruit bestaat deze geestelijke gaven uit te delen.

Doch juist deze werkzaamheid van u wordt weinig erkend en als nutteloos voorgesteld, daar men zich daarmee geen aardse goederen verwerven kan. Ik heb u echter gezegd: "Zoek eerst het rijk Gods, al het andere zal u erbij gegeven worden". En deze uitspraak indachtig moet uw leven op aarde ingesteld zijn. U moet met alle middelen enkel Mijzelf en mijn rijk trachten te bereiken, en u zult niets tekort komen. Aards en geestelijk wil Ik u waarlijk alles geven wat u nodig heeft, en steeds verlang Ik enkel van u dat u ook uw medemensen bekend maakt met mijn werking in en om u. Want wanneer u bedenkt, dat Ik enkel om het uitrijpen van de ziel u het leven op aarde als mens geschonken heb en dat Ik u de belofte heb gedaan, zelf zorg te dragen voor uw aards en geestelijk welzijn, dan zou u een zorgeloos leven kunnen leiden, want mijn beloften zullen worden vervuld overeenkomstig het woord.

Daar zich onder u echter vele ongelovigen bevinden, moet u deze opmerkzaam maken op de zichtbare hulp die Ik diegenen bied die Mij dienen. U zult hun moeten zeggen dat mijn woord waarheid is en in vervulling moet gaan als maar aan de voorwaarden wordt voldaan die Ik daaraan verbonden heb, dat Ik u allen mijn leer overbreng die Ik tijdens mijn levenswandel op aarde uitgesproken heb, en dat het Mij voornamelijk om de volbrenging van de geboden van de liefde gaat, opdat u ook een beroep zult mogen doen op mijn bijstand. Want dat alleen is uw levenstaak, dat uw ziel voor zover mogelijk uitgerijpt het rijk aan gene zijde kan binnengaan. Dan heeft zij haar levenstaak op aarde vervuld. Zij heeft de eindeloos lange toestand in de voorstadia niet vergeefs geleefd en is nu als mens Mij nader gekomen, zoals mijn plan van eeuwigheid had voorzien.

Doch zolang u dit uitrijpen van de ziel niet als het belangrijkste beschouwt, zolang u slechts gericht bent op het verwerven van aardse goederen, kan Ik zelf niet de zorg voor u dragen zoals Ik waarlijk graag zou doen als u maar ernstig Mij en mijn rijk zou zoeken. Doch hoe moeilijk maakt u zichzelf het leven op aarde? U bekommert zich om aardse goederen waarvan u weet dat ze vergankelijk zijn. Maar u gelooft niet mijn belofte dat Ik u al deze goederen geeft wanneer u maar de zorg om de ziel belangrijker zou achten dan die voor het lichaam.

En steeds weer maak Ik u erop attent dat het enkel om uw ziel gaat, die u Mij moet laten toekomen. Steeds weer verklaar Ik u de zin en het doel van het leven op aarde, en Ik maak u mijn wil bekend, die slechts uit het zich vormen tot of de terugkeer tot de liefde bestaat. Dit waarlijk niet moeilijk te vervullen gebod moet heel uw levenstaak zijn, en u zult een gemakkelijk aards leven leiden en dan ook het rijk van het licht kunnen binnentreden zoals Ik het u beloofd heb. En dat verlang Ik van u, mijn trouwe dienaren, dat u de mensen de zin en het doel van hun leven op aarde duidelijk maakt, dat u hen aanmaant tot een leven in liefde, wat hun dan een zichtbare zegen zal opleveren.

Want Ik stel waarlijk geen mens achter die Mij een dienst bewijst, die onophoudelijk voor Mij en mijn rijk werkzaam is doordat hij bijdraagt aan de verbreiding van mijn woord en alles doet wat Ik hierdoor van hem verlang. Deze zal ook zonder zorgen zijn aards leven kunnen afleggen, want het zal Mij toch waarlijk mogelijk zijn, een mens te behoeden voor aardse zorgen, doch alleen maar dan, wanneer de mens ook aan de voorwaarden voldoet. En juist deze voorwaarden zijn de inhoud van uw ganse aardse leven, Mij te zoeken zodat Ik Mij kan laten vinden, want elk zo’n gebed vervul Ik, daar hij geestelijk gericht is en u omwille van het geestelijk uitrijpen de gang over de aarde gaat.

Zodra u de eigenlijke zin en het doel van het leven duidelijk is, zult u ook slechts dat ene doel nastreven: uw ziel tot rijpheid te brengen. Dan echter zal Ik u zegenen, ongeacht of u zelf tot dit bewustzijn gekomen bent of door mijn boodschappers onderwezen werd. Want dan vervult u alle geboden en u schikt zich naar mijn wil. Dan zal de materiële wereld u niet meer bekoren, maar u tracht slechts opgenomen te worden in het rijk waar u zult leven in eeuwigheid.

Amen