Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8219
21 juli 1962

Het "rechtzetten" van het geestelijke aan het einde

Het uur van vereffening komt waarin ieder mens zich verantwoorden moet voor zijn Rechter, want eens moet de orde weer tot stand gebracht worden en ieder mens zal zich moeten verantwoorden die deze ordening van eeuwigheid heeft overtreden. Er zal een gerechtelijke uitspraak worden gedaan en iedere ziel zal het lot toebedeeld krijgen dat zij zichzelf heeft bereid. Het door de vorm gegane geestelijke wordt daarheen verplaatst waar het naar zijn graad van rijpheid behoort. De oude schepping wordt opgelost, dat wil zeggen al haar vormen worden veranderd in scheppingswerken van een geheel andere aard. Het niet verloste geestelijke wordt in deze nieuwe vormen geplaatst om weer de weg van verlossing te beginnen of voort te zetten volgens zijn graad van rijpheid.

Nog bent u mensen actief naar eigen lust en vreugde en u wordt daarbij niet gehinderd, al is uw handelen nog zo goddeloos. Maar er zal spoedig een einde aankomen en u mensen zult niet meer naar eigen wil kunnen werken, omdat de tijd is verstreken waarin u voor uw zielenheil bezig kon zijn. Want u hebt de tijd niet benut naar de wil van God maar het omhulsel van de ziel nog versterkt. En u hebt daarmee uzelf dat lot bereid doordat u meer en meer aan de materie verslaafd bent. Daarom zult u ook weer tot de materie worden die u reeds lang overwonnen had.

Maar eenmaal moet de wet van de eeuwige ordening weer vervuld worden en al het geestelijke dat als mens over de aarde gaat moet opnieuw gevormd worden, want de positieve ontwikkeling moet doorgaan vanaf waar ze werd onderbroken. Ook moet het geestelijke dat als mens op aarde gefaald heeft weer opnieuw de mogelijkheid gegeven worden zich in te passen in het terugvoeringsproces, wat wel een uiterst hard oordeel genoemd kan worden maar toch steeds overeenkomstig de vrije wil van de mens is, die hij op de aarde opnieuw misbruikte, wat weer de hernieuwde kluistering van zijn ziel in de materie tot gevolg heeft. Zij wordt weer opgelost en moet de eindeloos lange weg door de schepping weer afleggen, tot zij weer het stadium van menszijn binnengaat.

Eenmaal zal zij het laatste doel bereiken en elke uiterlijke vorm kunnen verlaten, maar zijzelf zal die tijd verlengen of verkorten tot zij eindelijk verlost het lichtrijk binnen kan gaan. En al is God ook onvoorstelbaar lankmoedig en geduldig en probeert Hij in Zijn liefde steeds weer de mensen ertoe te brengen de juiste wilsbeslissing te nemen, toch is eenmaal de termijn verstreken. En dan treedt Zijn rechtvaardigheid naar voren en Hij brengt de oude ordening weer tot stand, wat echter ook een "rechtzetten" van het geestelijke betekent, een overplaatsen in de uiterlijke vorm die beantwoordt aan zijn graad van rijpheid.

En een dergelijk "rechtzetten" is tegelijkertijd het einde van een aardse of verlossingsperiode. Het vereist de vernietiging van de scheppingswerken op aarde die het nog niet verloste geestelijke bergen dat in de gedwongen toestand zijn ontwikkelingsweg aflegt, als ook van mensen die hun bestaan op geen enkele manier benut hebben om vooruit te komen in de ontwikkeling. Zij worden ook weer "rechtgezet", dat wil zeggen weer in de harde materie gekluisterd overeenkomstig hun geestelijke rijpheid. En u mensen staat voor dit einde van de oude aarde, of u het geloofwaardig vindt of niet. En u wordt er steeds weer op gewezen uzelf nog voor het einde te veranderen en u te voegen naar de wet van de eeuwige ordening, waarvoor alleen een leven in liefde vereist is. Want de liefde is het goddelijke principe dat ook u zich als Zijn schepselen eigen moet maken, wil de goddelijke ordening worden aangehouden.

U wordt steeds vermaand door zieners en profeten die u dit dichtbij zijnde einde aankondigen. Zij laten u nadenken over uw eigenlijke levensdoel hier op aarde opdat het einde voor u niet als een verrassing komt. Opdat u niet volledig schuldig voor Gods rechterstoel zult moeten verschijnen, als u niets hebt gedaan om in de laatste vorm als mens rijp te worden. Ook al bent u nog niet bevrijd van uw oerschuld door deze tot onder het kruis te dragen en Jezus Christus te vragen om van deze schuld verlost te worden.

Hij alleen kan u alle schuld ontnemen, en dan kunt u vrij van schuld voor de "rechterstoel" van God treden en hoeft het laatste gericht niet te vrezen. U zult dan uw verblijf op deze aarde kunnen verwisselen voor dat in het geestelijke rijk dat uw ware vaderland is. U zult dan het rijk van de zalige geesten kunnen binnengaan en noch het einde van de oude aarde, noch de hernieuwde kluistering hoeven te vrezen. Want de eeuwige God is geen strenge maar een rechtvaardige Rechter die u allen zal bedenken naar uw eigen wil.

Amen