Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8521
7 juni 1963

Valse christussen en profeten - Kenmerk: de Verlossing

Waar veel licht is, is ook veel schaduw. En zo zal juist daar, waar mijn zuivere woord neerstraalt naar de aarde, ook veel dwaling worden heengeleid, want mijn tegenstander probeert het licht uit den hogen te doven of te vertroebelen opdat het zijn intensiteit zal verliezen. En zo ook is het te verklaren dat hij de mensen tracht te misleiden met schijnbaar dezelfde gaven, dat hij de mensen bedriegt met het toezenden van boodschappen uit de duistere wereld, die hij in hetzelfde kader tracht aan te bieden, die echter duidelijk zijn tegenstrijdig werkzaam zijn verraden, want het leidt de mensen af van het voornaamste: van de zuivere waarheid over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want juist de verlossing van de zielen door Jezus Christus wil hij verhinderen, opdat hij zijn aanhang behoudt in welke hij zijn macht ziet.

Er zullen veel geestelijke leringen worden aangeboden en ieder zal zich er op beroepen die "uit den hogen" ontvangen te hebben. Want mijn tegenstander schuwt het niet zich als lichtengel te vermommen om het denken van de mensen in verwarring te brengen. En Ik kan zijn handelingen niet tegengaan, want het zijn toch de mensen zelf die hem dit recht verlenen. Want meestal is 't het verlangen naar ongewone belevenissen dat mijn tegenstander de gelegenheid biedt zelf in te grijpen en hun geestelijke leerstellingen te doen toekomen die waardeloos, zo al niet erg gevaarlijk zijn voor de ziel van de mensen. Het verlangen naar ongewone belevenissen is bij veel mensen sterk en daarom zijn ze niet kritisch genoeg tegenover zich zelf. Wanneer zij zich in ernstige wil, tot Mij zelf wenden om bescherming tegen onjuist denken, wanneer het hun werkelijk te doen is om de zuivere waarheid, dan worden ze waarlijk ook beschermd en mijn tegenstander zal hen niet kunnen beïnvloeden, omdat het innerlijke afweren van hem door Mij zelf in het hart wordt gelegd.

Maar meestal hebben zij de weg gebaand voor het verkeer met de wereld hierna en zelf zijn ze niet in staat te onderzoeken of hun waarheid of dwaling wordt toegestuurd. En deze instelling van de mensen maken de geestelijke wezens zich ten nutte, doordat ze de mensen mededelingen doen die zij zonder onderzoek als waarheid aannemen en dat daarom mijn tegenstander voortdurend in kan grijpen. En dat het hem slechts daaraan gelegen is de duisternis dichter te maken en de mensen de weg naar Mij te versperren, dat hij alles zal doen om de mensen van de verlossing door Jezus Christus af te houden, dat is makkelijk te begrijpen daar het tegen het einde loopt.

Overal worden daarom zulke verbindingen met de geestelijke wereld tot stand gebracht en de mensen zullen liever die geestelijke leringen aannemen dan de zuivere waarheid, die hun van mijn kant uit wordt toegezonden. Maar de vrije wil van de mens zal Ik niet bepalen, steeds echter zal Ik weer opheldering geven en ieder die serieus naar de zuivere waarheid streeft, zal deze ook herkennen en de dwaling afwijzen.

En steeds weer zal Ik u de kenmerken aangeven. Ik zal u, die Mij wilt dienen een helder onderscheidingsvermogen geven, zodat u zelf zult kunnen onderzoeken en u ook weer uw medemensen duidelijke onderrichtingen zult kunnen geven, waardoor ook zij zelf in staat zijn de dwaling te herkennen en zich ervan te bevrijden. U zult er zeker van kunnen zijn dat geen enkel mens die ernstig naar de waarheid streeft, verstrikt raakt in de wirwar van leugen en dwaling, die mijn tegenstander goed kan produceren. Wie echter zonder te onderzoeken aanneemt, heeft geen sterk verlangen naar de waarheid en daarom kan hij ook niet door Mij beschermd worden, want ook mijn tegenstander heeft het recht om te strijden om iedere ziel opdat hij ze niet verliest, daar ze hem eens vrijwillig gevolgd is en hij gedurende haar bestaan als mens dit recht van hem goed gebruikt en alleen de wil van de mens zelf de tegenstander buiten gevecht stelt.

Veel zult u nog vernemen over zijn handelen en steeds opmerkzamer zult u moeten zijn op alles wat om u heen geschiedt. En u moet alleen naar Mij en mijn bescherming verlangen, die Ik u waarlijk niet zal onthouden. Ik heb u voortdurend gewaarschuwd voor valse christussen en valse profeten. En hoe vaak nog zal men u op een dwaalspoor trachten te brengen en hoe vaak zich bedienen van de heiligste namen om voor u de dwaling en de leugen aantrekkelijk te maken. Maar u moet, zodra het u ernst is de waarheid te weten, op uw innerlijkste gevoelen letten dat steeds de dwaling zal afwijzen. En vertrouw u ten allen tijde toe aan Mij en mijn genade, want zodra nu uw wil naar Mij is gekeerd, heeft mijn tegenstander elke macht over u verloren.

Valse christussen en valse profeten zullen u altijd in verzoeking brengen tot aan het einde, u zult ze echter kunnen herkennen, want ze zullen het verlossingswerk van Jezus niet naar voren brengen en niet trachten u, mensen ertoe te brengen de weg naar kruis te nemen om vrij te worden van uw zondenschuld. En u zult dan ook weten dat u niet naar waarheid wordt onderricht en u zult zonder bezwaar alles kunnen afwijzen wat u van die kant wordt aangeboden. Juist de onbekendheid met de betekenis van verlossingswerk is de geestelijke duisternis en moet door het licht van de zuivere waarheid worden doorbroken. Overal moet van Jezus en het verlossingswerk melding worden gemaakt door er op te wijzen dat de verlossing - de zondenvergeving door Jezus Christus - het voornaamste is dat in het aardse leven bereikt moet worden om binnen te kunnen gaan in het rijk van licht en gelukzaligheid. En dit weten wordt u steeds weer van boven toegezonden door mijn woord. Nooit echter klinkt mijn woord daar waar daarover geen uitsluitsel gegeven wordt of Zijn grote werk van erbarmen geloochend of gebagatelliseerd wordt. Daarom, wacht u voor valse christussen en valse profeten, want ze maken de duisternis die over de aarde gespreid ligt alleen maar groter, maar ze schenken geen licht.

Amen