Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8685
26 november 1963

Het laatste geweldige vernietigingswerk (2)

Grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit. En zo zullen er ook nog in vergrote mate smartelijke gebeurtenissen voorafgaan aan het laatste werk van verwoesting waardoor deze aarde wordt getroffen. Er zal zich in verminderde mate op vele plaatsen dat afspelen, wat zich tenslotte aan de hele wereld zal voltrekken. Maar tevoren zullen door goddelijk willen in werking gezette natuurcatastrofen de mens schik aanjagen, terwijl het laatste vernietigingswerk op deze aarde door menselijk willen in werking wordt gezet. Dus de mensen zelf halen het einde naar zich toe, de ene keer door hun eigen medewerking aan proefnemingen en experimenten van allerlei aard en de andere keer door hun steeds vastere band met de tegenstander van God die de mensen daartoe aanzet, omdat hij zelf niet in staat is werken te vernietigen die ontstaan zijn door de wil van God.

U mensen zult voortdurend in spanning worden gehouden. Want steeds dichterbij komt de dag die aan alles een einde maakt, omdat er een nieuwe aardperiode begint. En elke schrikaanjagende gebeurtenis moet u wakker maken. Want u leeft waarlijk voort als in een toestand van slaap. U ziet en herkent niets, omdat u niet wilt zien en herkennen. U bevindt zich in het grootste gevaar weer eeuwige tijden verloren te gaan en zou toch dit gevaar van u af kunnen wenden wanneer het u ernstig aan uw redding gelegen zou zijn. Maar wat er ook nog gebeuren zal, steeds zullen slechts enkelen daar voordeel uit trekken voor hun ziel. Maar het merendeel neemt alles slechts voor kennisgeving aan, windt zich daarover op en vervalt weer in de slaaptoestand. En aan hun levenswandel, aan hun instelling tegenover God verandert niets. Want Hij is voor hen te ver weg en de nauwe band met Hem zoeken ze niet, zolang hun het leven op aarde nog verdraaglijk voorkomt.

Maar een toestand van rust zal niet meer intreden. De ene ontstellende tijding zal de andere opvolgen en openlijk zal ook het werkzaam zijn van de tegenstander aan het licht komen. Steeds duidelijker zal de scheiding van de bokken en de schapen te zien zijn. De mensen zullen zich spoedig laten herkennen als twee verschillende doelen nastrevend: mensen die nog ernstig God zoeken en mensen die Hem loochenen en proberen Hem helemaal uit hun leven te bannen. En die laatste zullen de eersten vijandig gezind zijn en hen in het nauw brengen. Want ze zullen in de meerderheid zijn, terwijl de gelovigen steeds de zwakken zijn. Ze wijken echter alleen naar buiten toe voor de overmacht. Maar van God zelf ontvangen ze steeds kracht om stand te houden tegenover de eisen van de tegenstanders om hun geloof op te geven. Want ook de laatste geloofsstrijd zal spoedig ontbranden en dan begint ook de laatste fase, en het einde staat voor de deur.

Ter wille van het geestelijk lage niveau van de mensen, kunnen ook opwindende gebeurtenissen niet uitblijven. Want van de kant van God wordt alles nog geprobeerd om de mensen aan te zetten tot nadenken. En er wordt hun steeds weer de nabijheid van de dood onder ogen gebracht. Er wordt hun door verwoestingen door natuurkrachten getoond, dat alles vergankelijk is. En ze worden op elke manier aangespoord hun standpunt te bepalen tegenover alle gebeurtenissen. Want ze moeten uit hun lethargie worden losgerukt en tot nadenken aangezet, wat er wel aan al het gebeuren ten grondslag zou kunnen liggen. En wanneer de mensen niet zelf getroffen worden, dan kunnen ze toch ook het lot van hun medemensen op de voet volgen en er in gedachten hun standpunt tegenover innemen.

Alles wordt nog gedaan van de kant van God wat een gering resultaat zou kunnen opleveren. Doch alles wordt meestal aards beschouwd, de aardse nadelen worden bediscussieerd. Maar dat alles zijn geestelijke reden heeft wordt buiten beschouwing gelaten. En geestelijk is er dan ook slechts weinig resultaat te constateren. Toch wordt er u aangekondigd dat u steeds weer zult worden opgeschrikt, dat u zult moeten weten dat alles sinds eeuwigheid is voorzien en er niets zonder zin en doel is, ook wanneer u dit niet inziet. Let op de gebeurtenissen in de kosmos en schenk aandacht aan het wereldgebeuren. En weet dat er geen toevalligheden zijn in het aards bestaan, dat Gods wil alles bepaalt of toelaat, omdat Hij ook op de hoogte is van de uitwerking van datgene wat Hij over de aarde en over de mensen laat komen. Want Hij houdt alle draden in Zijn hand. En Hij weet ze te sturen naar goddelijke wijsheid.

Probeer de taal van God te verstaan. Want u hebt daar alleen uw goede wil voor nodig, u aan Zijn wil ondergeschikt te maken. En probeer daarom steeds alleen voordeel te trekken voor uw ziel uit alles wat er om u heen plaatsvindt. Maar blijf niet onverschillig, want steeds wil God u iets zeggen, wanneer hart en verstand worden getroffen door ongewone gebeurtenissen. Luister naar Zijn zachte stem en laat niets zonder indruk aan u voorbijgaan. Let op de kennisgevingen en symptomen van de laatste tijd, die voor u aanwijzingen moeten zijn dat de tijd is gekomen waarvan steeds melding werd gemaakt. En geloof het, dat u niet veel tijd meer overblijft tot aan het einde, en dat alles zo komen zal, zoals het geschreven staat, dat de oude aarde vergaat en een nieuwe zal ontstaan. Want de tijd is vervuld en daarom wordt ook het goddelijke heilsplan uitgevoerd, zoals het voorzien is sinds eeuwigheid.

Amen