Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8204
2 juli 1962

Slechte invloed van onrijpe zielen uit het hiernamaals

De deur naar het lichtrijk is voor al diegenen gesloten die in Mij nog niet hun Verlosser van zonde en dood hebben gezien, dat wil zeggen: die het verlossingswerk van Jezus Christus niet als zodanig erkennen en dus ook mijn menswording in Jezus en bijgevolg Mij zelf niet erkennen.

En zo zult u ook kunnen begrijpen dat talloze zielen de aarde verlaten en in het rijk hierna binnengaan, belast met hun oerschuld, dat zij in de duisternis of in de schemering ronddolen en zich nog in de nabijheid van de aarde ophouden, dat zij vaak niet weten dat ze niet meer op aarde leven en zich nochtans weer door mensen zouden willen uiten en daarom op dezen op allerlei manieren druk uitoefenen. En zo is u ook een verklaring gegeven voor de manier van handelen van veel mensen die, beïnvloed door zulke zielen, zich laten meeslepen om de slechtste daden te verrichten.

En hoe dichterbij het einde komt, des te sterker zal die invloed ook bemerkbaar zijn, want steeds gaan er mensen dood op de aarde die zonder geloof aan Jezus Christus leven en sterven en daarom ook niet vrij zijn van hun zondenschuld bij hun binnengaan in het rijk hierna, die hun slechte gedachten en hun wil die nog naar de tegenstander is toegekeerd, meenemen naar de "overzijde" en ook nog door deze worden beïnvloed om op de mensen druk uit te oefenen die past bij hun wezen.

En zo is de aarde omgeven door een eindeloze schare van slechtste geesten die geen ander doel kennen dan al hun ondeugden en begeerten op de mensen over te dragen en hun wil te verzwakken en ook door middel van gedachten op de mensen in te werken, zodat in hen ook weer de weerstand tegen de goddelijke Verlosser sterker wordt en zij allen in het grootste gevaar verkeren, elk geloof dat nog aanwezig is, te verliezen, die nu twijfelen en zich afkeren van Jezus Christus en daarom in diepste duisternis blijven en binnengaan in het rijk hierna.

Kunt u het nu begrijpen waarom Ik steeds en steeds weer de mensen aanspoor de weg naar het kruis te gaan, zich aan Jezus Christus over te geven en Hem te vragen om versterking van wil, om vergeving van schuld en hulp in de strijd tegen de tegenstander om van deze vrij te worden? Ik wil de mensen alleen maar in kennis stellen dat ze geketend zijn door hun grote schuld van de afval van Mij en dat ze alleen deze ketenen niet kunnen verbreken, maar alleen met de hulp van de goddelijke Verlosser vrij worden uit zijn macht.

En dit is het doel van hun leven op aarde, maar de mensen weten daar weinig of niets van en daar ze kort voor het einde staan, verkeren ze in het grootste gevaar onverlost van deze wereld te vertrekken en dus onverlost het rijk hierna binnen te gaan, waar het voor hen erg moeilijk zal zijn Jezus Christus te vinden, ofschoon dit dan ook nog mogelijk is. Maar zolang het mogelijk is de mensen nog op de aarde dit weten over de goddelijke Verlosser te doen toekomen, zal de hele lichtwereld zich daarvoor inzetten en in mijn wil hun invloed uitoefenen de mensen daarover klaarheid te verschaffen en Ik zelf zal dit weten naar de aarde leiden, opdat de mensen in waarheid opheldering verkrijgen over Jezus Christus en Zijn missie en zij zich in vrije wil Hem toe keren. Want dan pas zullen ze in Hem mijzelf zien en Mij erkennen en bijgevolg ook bewust de weg terug naar Mij gaan, die naar huis leidt, terug in het vaderhuis.

En er zullen ook veel zielen in het rijk hierna de onderrichtingen volgen die Ik zelf de mensen op aarde geef die bereid zijn voor Mij en mijn rijk te arbeiden. En daardoor kan ook voor deze zielen een licht worden ontstoken dat hun ook aan de overzijde de weg omhoog kan verlichten en makkelijker maken, zodat ook zij de waarheid over Jezus Christus en Zijn werk van erbarmen vernemen en ze zich niet meer afwijzend opstellen, integendeel uit de duisternis tot Hem roepen om redding, die hun ook zeker ten deel zal vallen.

En u, mensen kunt dit werk van verlossing ondersteunen, doordat u de overledenen gedenkt en ten gunste van ben bidt en u zelf hun het evangelie voorlegt, doordat u ze aanspreekt en hun opheldering verschaft over Jezus en hen naar Hem verwijst, wanneer ze zich in duisternis bevinden of in geestelijke nood. En ze zullen u gehoor schenken omdat elke moeite in liefde gedaan, door hen weldadig wordt ervaren. En ze zullen ook hun wil veranderen en zich bewust tot Jezus wenden, die ze nu ook herkennen als Verlosser in wie Ik zelf Mij op aarde belichaamde om door u, mensen te worden herkend en erkend. En u zult niet verloren gaan, maar ten leven komen, het leven dat eeuwig voortduurt.

Amen