Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8783
18 maart 1964

Zelfonderzoek van een tussenpersoon

Ook dat zal u eens ten zegen strekken, dat u de verleidingen weerstaat, dat u tot Mij uw toevlucht neemt in iedere nood en innerlijke benauwenis, en dat u weer een wilsproef mag afleggen, wie over u de heerschappij verkrijgt.

Ik moet alle verzoekingen toelaten, want alleen door strijd komt u tot de overwinning en iedere verzoeking is een beproeving van de sterkte van uw wil, daarvoor uit te komen wat u als waarheid inziet. Steeds weer zullen verblindende schijnlichten uw ogen verzwakken. Steeds weer wordt u in innerlijke twijfel gedompeld of duiken er vragen op, maar aan uzelf ligt het nu tot wie u zich wendt om alle twijfel op te lossen en op alle vragen antwoord te ontvangen. En gezegend bent u als u zich dan altijd alleen tot Mij wendt, uw God en Vader van eeuwigheid, die de Waarheid is en deze waarheid schenken wil aan ieder die de waarheid begeert.

En steeds weer moet Ik u zeggen dat de vrije wil van de mensen voor alles de verklaring is. Hij wordt niet gehinderd een richting op te gaan die van de waarheid afwijkt, en ieder mens wordt vanuit het geestelijke rijk beinvloed, overeenkomstig zijn geestestoestand. En zo zal ook zijn denken meer of minder volgens de waarheid zijn. En op zijn gedachten bouwt hij zichzelf nu een zienswijze op, maar hij is er niet zeker van of die uit de eeuwige Waarheid afkomstig is.

En wederom wordt de wil van ieder mens afzonderlijk beoordeeld of hij zijn medemensen iets schenken wil, of hij hen helpen wil en of de motivatie van zijn gehele doen goed is, of hijzelf dus liefdevol is en zijn medemensen gelukkig zou willen maken. En overeenkomstig daarmee zal hij ook juist denken. Hij mag zich echter niet reeds zelf een basis geschapen hebben waarvan hij nu uitgaat.

En daar moet u bijzonder veel belang aan hechten, dat de oorsprong van zijn opvattingen vastgesteld wordt. Want 'n hele berekening kan niet kloppen als er reeds in 't begin een rekenfout is ingeslopen. Daarom is steeds alleen dan de zuivere waarheid gewaarborgd, wanneer deze zich in een leeg vat kan uitstorten, wanneer Ikzelf de Bron ben en de krachtstroom van mijn liefde kan laten binnenvloeien in een vat dat geheel geledigd is. Dan kan Ik een mens van de grond af aan onderwijzen en dan zijn verkeerde gedachten uitgesloten, want die kunnen naast de zuivere waarheid uit Mij niet bestaan, ze worden onmiddellijk als vals herkend en ze worden daarom niet aangenomen. En zo'n zelfonderzoek moet ieder mens bij zichzelf verrichten die als tussenpersoon tussen Mij en de mensheid werkzaam wil zijn en haar de waarheid zou willen doen toekomen.

Voor de geesteswereld staan alle mogelijkheden open zich van een mens meester te maken, zijn wil aan zich te onderwerpen en dan door die mens te werken, of het nu in goede of in slechte zin is, dat beslist mens zelf die zich aan geestelijke krachten overgelevert - dat zij zich door hem kunnen uiten.

Er bestaan in de geestelijke wereld zoveel verschillende graden van ontwikkeling, dat ook de medelingen eruit geheel verschillend zijn. En u, mensen hebt niet altijd die gave van onderscheid die nodig is om zeker te zijn van de waarheid. Daarom zult u steeds van de kant van de lichtwereld er op gewezen worden uzelf zo te vormen, dat het werkzaam zijn van de geest in de mens mogelijk is. Dat Ikzelf, de Vadergeest van eewigheid, door de geestvonk in u Mij kan uiten. Dan kunt u ervan op aan dat u alleen maar de zuivere waarheid wordt toegezonden.

Ikzelf duid u steeds het kenteken van het werkzaam zijn van de goddelijke geest aan, dat u opheldering gegeven wordt over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk. Want u, mensen leeft allen vergeefs uw aardse leven als u de weg naar Hem niet vindt, die alleen u bevrijden kan uit de macht van mijn tegenstander. Die alleen de oerzonde delgen kan die bestaat uit de afval van weleer van Mij, en die alleen de kracht om vrij te worden kan schenken door Zijn in het kruis verworven genaden om uw wil te versterken. Eén bracht u ten val en Een kan en zal u verlossen en weer tot zich opheffen. Deze Ene moet herkend en erkend worden als Verlosser van de wereld in wie Ikzelf Mij belichaamde en het verlossingswerk voor de mensen volbracht.

Als het weten daarover u nog niet helder en duidelijk ontsloten wordt, bent u ook niet door mijzelf onderwezen en u doolt zolang in de duisternis van geest tot u het licht gevonden hebt, dat rechtstreeks van Mij uitstraalt en een ieder vervult die zijn hart maar opent en aanneemt wat Ikzelf hem tracht over te dragen - direct of indirect. Maar deze moet ook uit het diepst van zijn hart naar de waarheid verlangen, dan zal hij ze ontvangen en ook het volle inzicht verkrijgen voor dat wat hem uit het geestelijke rijk wordt aangeboden.

Ik kan niet anders dan u direct mijn woord, dat de zuivere waarheid is, doen toekomen. Het staat u vrij deze aan te nemen of u vreemde geestelijke leringen eigen te maken, die u weliswaar ook zullen aanspreken, maar altijd verblindende lichten blijven die geen effect hebben op uw ziel. Zodra u zich echter oprecht tot Mij wendt, dat Ik uw geest verlicht en u het juiste gevoelen geef voor wat waar is en wat vals, zult u deze bede niet vergeefs uitspreken, want Ik behoed ieder voor dwaling die ernstig naar de waarheid verlangt. Maar Ik hinder ook mijn tegenstander niet, die alles proberen zal om uw denken te verwarren en u ideeën en opvattingen in overweging te geven die tegengesteld zijn aan de waarheid. Want tot het einde toe zal hij tegen de waarheid vechten, op het einde echter zal Ik u ook een licht toesturen dat uw geloof bevestigt en u zalig maakt.

Amen