Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8090
29 januari 1962

Geloofsstrijd - Nood - Wegneming

De aanhangers van mijn tegenstander zullen ook u vervolgen omdat zij zullen optreden tegen allen die in Mij, uw God en Verlosser in Jezus Christus geloven. En dit zeg Ik u reeds van tevoren, opdat u niet ontsteld en wankelmoedig wordt in uw geloof. Maar zij zullen u niet kunnen deren omdat Ik tot uw beschutting en bescherming bij u ben, en een ieder zal helpen die zich tot Mij wendt zodra hij verkeert in aardse of geestelijke nood. Maar alles moet zo gebeuren omdat het einde aanstaande is, en er nog een scheiding moet plaatsvinden tussen de geesten. Want de mijnen moeten Mij openlijk belijden voor de wereld, wanneer deze bekentenis van hen wordt gevorderd.

Zij behoeven dus niet te vrezen als zij gerekend worden tot de mijnen, en een levendig geloof bezitten in mijn liefde en macht, want dan zijn zij zo innig met Mij verbonden dat zij geen stap gaan zonder Mij. Zij voelen steeds mijn nabijheid en vrezen de vijanden niet. Zij blijven geheel rustig hoewel zij erg worden bedreigd, maar dat kan hun geloof niet schokken.

Ik zeg u dit reeds van tevoren, want er blijft niet veel tijd meer tot dit zal gebeuren. Maar toch houd Ik voor u de dag en het uur geheim, omdat het voor uw ziel niet goed zou zijn als u daarvan wist. Maar Ik zal niet ophouden u steeds weer het naderende einde aan te kondigen, en u opmerkzaam te maken op alles wat zich voor het einde nog zal voordoen. Want daaraan moet u herkennen welk uur op de wereldklok heeft geslagen, en u moet dan vastberaden het einde tegemoet gaan.

Nog kunt u in vrede uw arbeid in mijn wijngaard verrichten, en nog kunt u mijn evangelie uitdragen in de wereld. Nog bezit u een zekere vrijheid die u kunt benutten en moet uitbuiten. Maar die tijd gaat snel voorbij, en dan zult u niet meer openlijk kunnen werken voor Mij en mijn rijk. Dan zal men u elk geestelijk werk verbieden en u dwingen zich terug te trekken. U zult dan alleen nog maar in het verborgen kunnen werken. Maar u zult voortdurend mijn kracht verkrijgen, want u zult mijn woord vernemen dat door u ook uw medemensen zal bereiken. Want Ik bescherm mijn knechten en leid hen op wegen die zij moeten gaan, om Mij zelf tot de medemensen te laten spreken.

Daarom moet u steeds op Mij vertrouwen en geen weg bewandelen zonder Mij. U moet zich voortdurend op Mij en mijn bescherming verlaten en vol vertrouwen mijn hulp verwachten, wanneer u die nodig heeft. Ik zal ter wille van de mijnen die dagen verkorten. En de strijd tegen u en de gelovigen zal maar van korte duur zijn omdat hij met alle brutaliteit zal worden gevoerd. Maar Ik zelf zal er een einde aan maken wanneer de tijd daarvoor gekomen is. En in die tijd zullen de geesten zich definitief scheiden. Want nu zal een ieder moeten bekennen wie zijn heer is waarmee hij zich saamhorig voelt.

Welke bedenkingen de mensen ook steeds weer zullen opperen tegen deze voorspellingen, zij zullen toch verwezenlijkt worden. En de mensen moeten dan beslissen voor Mij of voor hem die u opnieuw weer in de diepte wil storten. Maar wat voor uw redding nog gedaan kan worden dat zal nog worden geprobeerd. Ik zal niets ongedaan laten om de mens die mijn tegenstander wil ontvluchten en ook mijn hulp daarvoor aanneemt uit zijn geweld te bevrijden. Maar de vrije wil van de mens beslist zelf, en die wil dwing Ik niet.

Ik vraag echter een sterk geloof van de mijnen opdat zij kunnen volharden tot het einde. En als zij tot de mijnen willen behoren zal Ik hen ook van buitengewone kracht voorzien. En hoe groter de nood is des te vaster zullen zij zich bij Mij aansluiten en des te sterker zal hun geloof zijn, dat Ik zeker niet zal beschamen.

Zodra de tijd begint waarin u niet meer openlijk kunt werken voor Mij en mijn rijk, is ook de laatste fase aangebroken op deze aarde. Dan zal de geloofsstrijd openlijk beginnen en de uiteindelijke beslissing van de mensen worden gevraagd. Dan zullen de aanhangers van mijn tegenstander zichzelf overtreffen in felle aanvallen tegen de gelovigen, en dan kunt u, die tot Mij behoort, elke dag mijn komst verwachten. Ik zal u redden uit de nood van ziel en lichaam, en zal u wegnemen van deze aarde. En het zal gaan gebeuren zoals het is verkondigd, omdat dan ook de tijd vervuld is.

Amen