Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8656
26 oktober 1963

God voert Zijn heilsplan door

U zult nooit in staat zijn Mij tegen te houden bij de uitvoering van mijn heilsplan van eeuwigheid. Ik heb wel gezegd dat u door innig gebed veel van u kunt afwenden, maar mijn heilsplan is gebaseerd op de wil van de mensen, die Ik van eeuwigheid doorzag. Dus kon Ik ook dienovereenkomstig de tijden bepalen waarin zich grote omwentelingen afspelen, en Ik zal me ook aan deze tijden houden. Ik kan voor iedereen op grond van zijn innig gebed voorvallen afwenden. Ik kan iedereen zo leiden dat hij niet getroffen wordt door gebeurtenissen die Ik over de mensen laat komen en waarmee Ik mijn doel bereiken wil, namelijk het tot stilstand gekomen terugvoeringsproces voort te zetten. Maar ongewone gebeurtenissen heb Ik u steeds vooraf verkondigd, en deze voorspellingen zullen ook vervuld worden omdat zij vervuld moeten worden, wil de goddelijke ordening weer hersteld worden.

Ik weet waarlijk sinds eeuwigheid wanneer er niet meer naar de goddelijke orde geleefd wordt en kon daarom ook op deze tijd wijzen en de grote omwentelingen vermelden, die onherroepelijk zullen plaatsvinden volgens mijn aankondigingen. De mensen zullen echter nooit zonder te twijfelen deze aankondigingen geloven, want het gaat het menselijke begrip te boven wat hun als spoedig te verwachten voorspeld wordt. Zij zullen weliswaar aan het verloop van het wereldgebeuren kunnen zien dat een verandering moet intreden omdat de mensen op een laag geestelijk niveau zijn aangeland, dat duidelijk te herkennen is aan de genotzucht en het overgrote verlangen naar aards welzijn, aardse goederen - eer en macht. Zij zouden dus door de tekenen des tijds kunnen inzien, dat zulke aankondigingen ten volste gerechtvaardigd zijn zodat zij ernstig genomen moeten worden en daarmee in overeenstemming nu hun eigen levenswandel leiden. Maar de ongelovigheid is al te groot dat aan zulke aanwijzingen gehoor geschonken wordt van de kant der mensen. Zij leven ongeremd een puur aards leven en wijzen alle gedachten aan een ingrijpende verandering van zich af. En daarom zal de mensheid overrompeld worden door een natuurgebeuren van catastrofale aard, die van zo'n omvang is als de aarde nog nooit beleefd heeft. Deze brengt ook voor veel mensen het eind van hun leven en leidt tot een chaos van de grootste omvang, wat een overgrote ellende voor de mensen inhoudt.

En dit is een laatste teken van vermaning en zal ook steeds weer aan de mensen verkondigd worden. Mijn boden moeten de mensen daarop wijzen, opdat zij de waarheid herkennen wanneer deze gebeurtenis plaats vindt en zij de laatste tijd tot aan het kort daarop volgende einde nog goed benutten voor de voltooiing van hun ziel.

Mijn boden zullen echter maar weinig of geen geloof vinden, maar toch geef Ik hun de opdracht altijd te spreken waar daartoe de gelegenheid is. De mensen willen niet gestoord worden in hun genotsleven, maar zij zullen plotseling opgeschrikt worden en de komende gebeurtenis kan voor ieder afzonderlijk mens het einde betekenen en hij zal niets van al zijn aardse goederen mee kunnen nemen naar het hiernamaals. En daaraan moet hij altijd denken, want of hij verder ook niet gewillig is om te geloven, zo weet hij toch dat hij zijn aards leven niet met een dag kan verlengen omdat het uur van zijn dood vaststaat. Hij weet dat ook voor hem eenmaal het einde komt en dat dit iedere dag kan zijn, dat hij dan alles achter moet laten wat zijn levensinhoud uitmaakt. Daarom mag hij de aardse goederen niet zo hoog aanslaan, maar moet zich geestelijke goederen verwerven voor de eeuwigheid. Dan zou hij pas wijs handelen, terwijl een puur aards leven geen teken van wijsheid is maar een verward denken laat zien.

Mijn heilsplan van eeuwigheid wordt uitgevoerd en aan deze dag die Ik Mij gesteld heb wordt ook vastgehouden, omdat het mensengeslacht zijn aardse opgave niet meer vervult en daarom door de aarde verzwolgen zal worden. Met uitzondering van hen die Mij herkend hebben die in Mij geloven en Mij trouw blijven tot aan het einde, want de aarde moet verder haar doel vervullen als scholingsplaats voor het geestelijke dat zich op de weg van zijn terugkeer tot Mij bevindt.

Daarom kan ook het grote omvormingswerk niet achterwege blijven, en het zal allemaal zo gebeuren zoals Ik het altijd weer voorspeld heb omdat Ik de mensen niet ongewaarschuwd laat. Ik bied iedereen nog genoeg gelegenheid om de weg naar Mij te vinden, om in geloof en liefde tot Mij, de verbinding te zoeken. En waarlijk, dezen zullen worden gered nog voor het einde, want Ik zal hen al tevoren laten sterven opdat zij niet in gevaar komen geheel af te zinken, maar in het hiernamaals nog tot volle ontwikkeling te kunnen komen. Of, Ik zal ze óp het einde van de aarde wegnemen en brengen naar een oord van vrede, omdat zij de nieuwe aarde weer moeten bewonen als stam van het nieuwe mensengeslacht. Geloof het toch mensen wat Ik u altijd weer aankondig, want er is niet veel tijd meer en ieder die van goede wil is kan nog gered worden - opdat hem niet dat verschrikkelijk lot van de hernieuwde kluistering treft.

Amen