Banner
voorwoord biografie register Duitse teksten downloads links

BD.8080
15 januari 1962

Door gebeurtenissen in de natuur openbaart God Zijn macht

Overal wil Ik u opheldering over verschaffen, wat er toe dient, dat u nog voor het einde de weg neemt naar Mij, uw God en Schepper, die u eens vrijwillig verlaten hebt. U, mensen kent de reden van uw bestaan als mens op deze aarde niet en toch moet u trachten daarover uitsluitsel te weten te komen, want dan pas leeft u uw aardse leven bewust. Het werd u weliswaar al gezegd: u bent op de aarde om volmaakt te worden, maar omdat u het diepere inzicht mist, maken deze leringen geen indruk op u. U moet eerst naar waarheid onderwezen worden en er zelf in gedachten een standpunt over innemen. Dan pas zult u uw leven doelmatig ontplooien.

En deze waarheid tracht Ik u te doen toekomen, maar uw vrije wil geeft de doorslag of u haar ook aanneemt en inziet als waarheid. Nu echter staat u, mensen kort voor het einde, en wilt u tevoren nog uw zielenrijpheid bereiken dan zult u dit serieus moeten nemen en u bewust met uw God en Schepper in verbinding moeten stellen. U zult dus vooreerst aan Hem moeten geloven.

En daarom zult u nog veel meemaken wat u blijk geeft van een "Macht" buiten de aardse wereld, u zult het tussen beide komen van een Macht, over welke u zelf niets te zeggen zult kunnen hebben, niet kunnen loochenen, die ook uw lot vorm geeft en aan welke u zich zal moeten overgeven. Wanneer u maar tot dit inzicht komt tijdens uw aardse leven, dan is de eerste schrede al gezet, dan is het ook mogelijk dat u met die Macht contact opneemt en dan zult u door Mij worden vastgepakt en waarlijk stap voor stap ten hogen geleid. En u zult nu ook kunnen begrijpen waarom Ik tracht Mij zo vaak in gebeurtenissen in de natuur te openbaren. De mensen moeten eruit kunnen opmaken dat menselijke wil, menselijke krachten niets vermogen wanneer er zich in de natuur dingen voltrekken die als catastrofen ook ontelbare mensenlevens eisen. Ze moeten leren inzien dat er een Macht boven hen staat, ofschoon zulke gebeurtenissen nog geen geloofsdwang betekenen, daar de totaal ongelovige mensen voor zich zelf ook andere verklaringen geven van zulke gebeurtenissen, wanneer ze tegenover Mij nog 'n weerspannige instelling hebben.

Maar Ik openbaar Mij in gebeurtenissen van allerlei aard in de natuur - altijd zullen dan toch enkele mensen zich daardoor aangesproken voelen, dat wil zeggen: inzien dat Ik besta en zij zelf ook van Mij zijn uitgegaan. De tijd tot het einde is nog maar kort, maar soortgelijke openbaringen zullen er nog veel zijn, want anders kan Ik niet meer spreken tot hen die verhard zijn en alleen door zwaarste slagen van het noodlot zijn nog enkele zielen te winnen, die plotseling beseffen dat ze zelf machteloos zijn en afhankelijk van Hem die hen geschapen heeft.

En steeds weer zal Ik daarom tot de mensen spreken, luid en geweldig tot hen die geen acht slaan op een zacht aanspreken, want de verbinding van Mij naar de aarde zal altijd blijven bestaan, omdat u, mensen schepselen van mijn liefde bent, die Ik terug wil winnen. En hoe dichterbij het einde is, des te luider zal mijn stem klinken, die zich door de elementen van de natuur zal uiten, tot dan de laatste dag gekomen is, waarop geoogst wordt - waarop alles opnieuw een prooi wordt van de dood, wat geheel van Mij is afgekeerd en (voor de mijnen) een nieuw leven zal beginnen op de nieuwe aarde.

Amen